ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 08 Δεκεμβρίου 2023

Τροποποίηση ΕΔΔΕ αυτοκινήτων

PDF | DOC |Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/16544/26.05.2015 (ΑΔΑ: 7ΩΓΖ465ΦΘΕ-Μ0Π) απόφασης, όπως ισχύει, «Ορισμός Mελών Επιτροπής για την ανάθεση των εργασιών επισκευής, συντήρησης και προμήθειας υλικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων-οχημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».
(Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.28/2190 /οικ.28447, ΑΔΑ:6ΠΚ1465ΦΘΕ-ΓΑ3)

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις :

α) των παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 2503/1997 (Α’  107) «Οργάνωση, στελέχωση, διοίκηση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,

β) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

γ) των άρθρων 21 & 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226’) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,

δ) της παρ. 2 περ. β του άρθρου 38 και του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 (Α’ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως ισχύει,

ε) του Π.Δ. 99/2014  (ΦΕΚ 166/Α΄/28.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει,

στ) του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27.01.2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

ζ) του Π.Δ. 65/2015 (ΦΕΚ 106/Α΄/28.08.2015)«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

  1. Την αριθμ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/10009/06.04.2015 (ΦΕΚ 634/Β΄/20.04.2015) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων των Υπηρεσιών του  πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ)», όπως ισχύει.
  2. Την αριθ. ΟΙΚ.3936/16697/15.7.1997 (Β’ 612) απόφασης «Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών – διαδικασία ανάθεσης επισκευής, συντήρησης, προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών, λιπαντικών και λοιπών εξαρτημάτων για τα οχήματα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/26918/23.12.2010 (Β’ 2014) και ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.4424/16.02.2012 (Β’ 825, ΑΔΑ: Β4ΒΒΧ-ΜΛΙ) αποφάσεις.

4.Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 (Β’ 2540) Υπουργική Απόφαση «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».

  1. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/16544/26.05.2015 (ΑΔΑ: 7ΩΓΖ465ΦΘΕ-Μ0Π) απόφαση «Ορισμός Mελών Επιτροπής για την ανάθεση των εργασιών επισκευής, συντήρησης και προμήθειας υλικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων-οχημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».
  2. Το ΦΕΚ 748/Γ΄/29.07.2015 στο οποίο δημοσιεύτηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση του (τότε) Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του (τότε) Υπουργού Εθνικής Άμυνας με την οποία μετατάχθηκε ο Αναστάσιος Γεωργίου, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Ε΄ του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο ΥΕΠΘΑ/ΓΕΝ.
  3. 7. Το από 11.09.2015 Πρακτικό Δημόσιας Κλήρωσης.
  4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος

του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Τροποποιούμε το υπό 1.Α.α) στοιχείο της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/16544/26.05.2015 (ΑΔΑ: 7ΩΓΖ465ΦΘΕ-Μ0Π) απόφασης ως εξής:

«α) Σταματίνα Συρίγου, μόνιμη υπάλληλος με Δ΄ βαθμό του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού του Τμήματος Πολιτικής Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων & Τηλεπικοινωνιών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Αναστάσιο Βελόνα υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ ειδικότητας Τεχνικού με βαθμό Γ΄ του Τμήματος Πολιτικής Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων & Τηλεπικοινωνιών της Διεύθυνσης Προμξθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού σε αντικατάσταση του Αναστάσιου Γεωργίου.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/16544/26.05.2015 (ΑΔΑ: 7ΩΓΖ465ΦΘΕ-Μ0Π) απόφαση, όπως ισχύει.

Σχετικές Ανακοινώσεις
Ορισμός ΕΔΔΕ: ΔΙΔΚ/Φ.38/1/16544/26.05.2015
Α’ τροποποίηση: ΔΙΔΚ/Φ.38/1/22480