ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 14 Αυγούστου 2022

Τροποποίηση ΕΔΔΕ

PDF | DOC | Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ.23476/15.07.2015 (ΑΔΑ:7ΡΓΔ465ΦΘΕ-Υ3Γ) απόφασης «Ορισμός Μελών Τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην ΥΔΜΗΔ)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :
(α) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
(β) του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2286/1995 (Α’ 19) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
(γ) του ν. 2362/1995 (Α’ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»,
(δ) των άρθρων 21 και 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
(ε) του Π.Δ. 118/2007 (Α’ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» και ειδικότερα το άρθρο 38 αυτού,
(στ) του Π.Δ. 60/2007 (Α’ 64) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005,
ζ) του Π.Δ. 99/2014 (ΦΕΚ 166/Α΄/28.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει,
η) του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27.01.2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως ισχύει.
θ) του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23.09.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2.Την αριθμ. Υ21/06.10.2015 (ΦΕΚ 2144/Β΄/06.10.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη».
3. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/11865/26.05.2010 (Β’ 722) Απόφαση «Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ.14068/15.06.2012 (ΦΕΚ Β’ 2030, ΑΔΑ: Β414Χ-ΘΟΙ) όμοια απόφαση.
4. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ.23476/15.07.2015 (ΑΔΑ:7ΡΓΔ465ΦΘΕ-Υ3Γ) απόφαση «Ορισμός Μελών Τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην ΥΔΜΗΔ)».
5. Το από 07.10.2015 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
6. Το από 20.10.2015πρακτικό δημόσιας κλήρωσης.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τροποποιούμε το υπό Α.2 στοιχείο της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ.23476/15.07.2015 (ΑΔΑ:7ΡΓΔ465ΦΘΕ-Υ3Γ) απόφασης, ως εξής:

«2) Ιωάννη Μπελέγρη, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων με βαθμό Ε΄ του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Μέλος, σε αντικατάσταση της Σταυρούλας Λαμπροπούλου, με αναπληρωτή τον Αναστάσιο Παπαζαρίφη, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με Ε΄βαθμό εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ειδικό επιστημονικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων του Τμήματος Διαφάνειας, Ανοικτής Διακυβέρνησης & Καινοτομίας.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ.23476/15.07.2015 (ΑΔΑ:7ΡΓΔ465ΦΘΕ-Υ3Γ) απόφαση.