ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 14 Αυγούστου 2022

Τροποποίηση ΕΔΔΕ

PDF | DOC | Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/8687/19.03.2015 (ΑΔΑ: 7ΑΗ1465ΦΘΕ-ΣΤΛ) απόφασης «Ορισμός Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης αιτημάτων προμηθειών ή εκτέλεσης εργασιών και υπηρεσιών στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ.29601/15.09.2015 (ΑΔΑ:7ΙΓ465ΦΘΕ-94Ν) απόφαση

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
(α) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
(β) του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,
γ) του ν. 2362/1995 (Α’ 247) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
δ) των άρθρων 21 & 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
ε) του Π.Δ. 99/2014 (ΦΕΚ 166/Α΄/28.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει,
στ) του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27.01.2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως ισχύει,
ζ) του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23.09.2015)«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. Υ21/06.10.2015 (ΦΕΚ 2144/Β΄/06.10.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη».
3.Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 (Β’ 2540) Υπουργική Απόφαση «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
4. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.5683/25.02.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΖΧ-Ζ7Χ) (Β’ 464,) απόφαση «Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αξιολόγησης αιτημάτων προμηθειών ή εκτέλεσης εργασιών και υπηρεσιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης».
5.Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/8687/19.03.2015 (ΑΔΑ: 7ΑΗ1465ΦΘΕ-ΣΤΛ) απόφαση «Ορισμός Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης αιτημάτων προμηθειών ή εκτέλεσης εργασιών και υπηρεσιών στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης».
6. Το αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.3/36544/09.12.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, με το οποίο χορηγείται άδεια κύησης στην Ειρήνη Καλοτεράκη, Εμπειρογνώμονα Πληροφορικής τριετούς θητείας, με 2ο βαθμό της κατηγορίας ειδικών θέσεων, του Τμήματος Σχεδιασμού & Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Υποδομών & Δικτύων της Δημόσιας Διοίκησης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
7. Το από 17.12.2015 Πρακτικό Δημόσιας Κλήρωσης.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την υπό Α.2 παράγραφο της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/8687/19.03.2015 (ΑΔΑ: 7ΑΗ1465ΦΘΕ-ΣΤΛ) απόφασης όπως ισχύει, ως εξής:

«2.Γεώργιο Παπανικολάου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής του Τμήματος Υποστήριξης Χρηστών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Μέλος, με αναπληρωτή το Μάριο Κουτσομητόπουλο, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού Πολιτικών & Διεθνών Κανονισμών, Οδηγιών & Προτύπων της Δημόσιας Διοίκησης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε αντικατάσταση της Ειρήνης Καλοτεράκη.
Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ.8687/19.03.2015 (ΑΔΑ: 7ΑΗ1465ΦΘΕ-ΣΤΛ) απόφαση, όπως ισχύει.