ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 14 Αυγούστου 2022

Τροποποίηση ΕΔΔΕ

PDF | DOC | Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/8685/19.03.2015 (ΑΔΑ: Ω59Ζ465ΦΘΕ-ΨΚΖ) απόφασης «Ορισμός Μελών Επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών ή απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών και εκτέλεσης εργασιών, αρμοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 198 και 199, παρ.2 περ.ε’ του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,
β) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
γ) του Π.Δ. 118/2007 (Α’ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως ισχύει,
δ) του Π.Δ. 99/2014 (ΦΕΚ 166/Α΄/28.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει,
ε) του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27.01.2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως ισχύει,
στ) του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23.09.2015)«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2.Την αριθμ. Υ21/06.10.2015 (ΦΕΚ 2144/Β΄/06.10.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη».
2. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/3962/11.02.2009 (ΥΟΔΔ 73) απόφαση «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών ή απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών και εκτέλεσης εργασιών αρμοδιότητας Διεύθυνσης Οικονομικού της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.».
3.Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/8685/19.03.2015 (ΑΔΑ: Ω59Ζ465ΦΘΕ-ΨΚΖ) απόφαση «Ορισμός Μελών Επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών ή απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών και εκτέλεσης εργασιών, αρμοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».
4. Την από 16.11.2015 αίτηση της Μαγδαληνής Βοϊδάκου, μόνιμης υπαλλήλου με βαθμό Δ΄, του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την οποία αιτείται άδεια κύησης.
5. Το από 17.12.2015 Πρακτικό Δημόσιας Κλήρωσης.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την υπό Α.5 παράγραφο της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/8685/19.03.2015 (ΑΔΑ: Ω59Ζ465ΦΘΕ-ΨΚΖ) απόφασης, ως εξής:

«5.Λουκία Ντεμίρη, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Ε΄ εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ειδικό επιστημονικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, του Τμήματος Εκτέλεσης Προγραμμάτων, της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, Μέλος, σε αντικατάσταση της Μαγδαληνής Βοϊδάκου, με αναπληρωτή τον Πέτρο Χριστοφιλίδη, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Γ’, του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, του Τμήματος Διαρκούς Κώδικα Νομοθεσίας-«Ραπτάρχης», της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Εγκαταστάσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/8685/19.03.2015 (ΑΔΑ: Ω59Ζ465ΦΘΕ-ΨΚΖ) απόφαση.