ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 14 Αυγούστου 2022

Τροποποίηση ΕΔΔΕ

PDF | DOC | Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/8685/19.03.2015 (ΑΔΑ: Ω59Ζ465ΦΘΕ-ΨΚΖ) απόφασης “Ορισμός Μελών Επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών ή απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών και εκτέλεσης εργασιών, αρμοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης”, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/39678/23.12.2015 (ΑΔΑ:7ΦΝΠ465ΦΘΕ-Μ58) απόφαση

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
β) του άρθρου 5 παρ 1-3 και του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,
γ) του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
δ) του Π.Δ. 118/2007 (Α’ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως ισχύει,
ε) του Π.Δ. 99/2014 (ΦΕΚ 166/Α΄/28.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει,
στ) του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27.01.2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως ισχύει,
ζ) του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23.09.2015)«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2.Την αριθμ. Υ21/06.10.2015 (ΦΕΚ 2144/Β΄/06.10.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη».
3. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/3962/11.02.2009 (ΥΟΔΔ 73) απόφαση «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών ή απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών και εκτέλεσης εργασιών αρμοδιότητας Διεύθυνσης Οικονομικού της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.».
4.Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/8685/19.03.2015 (ΑΔΑ: Ω59Ζ465ΦΘΕ-ΨΚΖ) απόφαση «Ορισμός Μελών Επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών ή απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών και εκτέλεσης εργασιών, αρμοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» όπως ισχύει.
5. Την αριθμ. πρωτ. οικ.42449/04.12.2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που αφορά στην απόσπαση της Βασιλικής Καραγιαννάκου, μόνιμης υπαλλήλου με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης της Υπηρεσίας μας, στο Δήμο Αχαρνών.
6.Την από 25.01.2016 αίτηση της Χαρίκλειας Λουκάτου, μόνιμης υπαλλήλου με βαθμό Ε΄, του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την οποία αιτείται άδεια κύησης.
7. Το από 01.02.2016 Πρακτικό Δημόσιας Κλήρωσης.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1.Τροποποιούμε την υπό Α.2 παράγραφο της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/8685/19.03.2015 (ΑΔΑ: Ω59Ζ465ΦΘΕ-ΨΚΖ) απόφασης, όπως ισχύει ως εξής:

«2.Σωτήριο Λάντα, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης αποσπασμένο στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τοποθετημένο στο Τμήμα Ανάπτυξης & Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μέλος, σε αντικατάσταση της Βασιλικής Καραγιαννάκου, με αναπληρώτρια την Ελένη Παλαιολόγου μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Δ’, του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, του Τμήματος Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

2. Τροποποιούμε την παράγραφο, που αφορά στη Γραμματέα της Επιτροπής της αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/8685/19.03.2015 (ΑΔΑ: Ω59Ζ465ΦΘΕ-ΨΚΖ), όπως ισχύει ως εξής:
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Νικόλαος Στειακάκης, μόνιμος υπάλληλο με βαθμό Γ’, του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, του Τμήματος Σχεδιασμού & Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Υποδομών & Δικτύων της Δημόσιας Διοίκησης, της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με αναπληρωτή τον Αριστομένη Λιακόπουλο, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Γ’, του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, του Τμήματος Υποστήριξης Χρηστών & Πληροφοριακών Υποδομών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/8685/19.03.2015 (ΑΔΑ: Ω59Ζ465ΦΘΕ-ΨΚΖ) απόφαση, όπως ισχύει.