ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023

Τροποποίηση απόφασης για το ενιαίο έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ»

PDF | DOC | Τροποποίηση απόφασης ορισμού Γραμματέα Επιτροπής για το ενιαίο έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ Α΄98),
β) του Ν.3469/2006 (ΦΕΚ Α΄131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
γ) του Π.Δ. 99/2014 (Α’ 166) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει,
δ) του Π.Δ. 24/2015 (Α΄ 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
ε) του Π.Δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
στ) Την αρ. Υ21/6.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα ‘’Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορο Βερναρδάκη’’ (ΦΕΚ 2144/Β’/6.10.2015).
ζ) Την αριθ.Π1/384/21.12.2012 (ΥΟΔΔ 578) Κ.Υ.Α. «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής για την υλοποίηση των υπηρεσιών του Ενιαίου έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας, του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.Π1/226/18.02.2013 (ΥΟΔΔ 85) Κ.Υ.Α., ιδίως το άρθρο 2 αυτής.
η) την αριθ.πρωτ.ΔΙΔΚ/Φ.ΚτΠ/οικ.15023/29.05.2013 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ορισμός Γραμματέα Επιτροπής για το ενιαίο έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» (ΑΔΑ:BEX7X-013 )
θ) την αριθ.πρωτ.38473/14.12.2015 σχετική αίτηση της Μαρίνας Χρύση, μόνιμης υπαλλήλου με βαθμό Β΄ του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, Προϊσταμένης του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την αριθ. πρωτ.ΔΙΔΚ/Φ.ΚτΠ/οικ.15023/29.05.2013 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ορισμός Γραμματέα Επιτροπής για το ενιαίο έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» και ορίζουμε Γραμματέα της Επιτροπής που συστάθηκε και συγκροτήθηκε με την αριθμ.Π1/384/21.12.2012 (ΥΟΔΔ 578) Κ.Υ.Α., όπως ισχύει, την Ελένη Σαλαβράκου υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Δ΄ εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού του Τμήματος Διαφάνειας, Ανοικτής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με αναπληρώτρια την Αγγελική Παπαδούλη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, του Τμήματος Σχεδιασμού Πολιτικών και Διεθνών Κανονισμών, Οδηγιών και Προτύπων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.