ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ “ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ”

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

τηλ 213-1313581, 213-1313604

fax  210-3393530  210-3636429

email: press­­_office_ypes@ypes.gov.gr

           

ΑΘΗΝΑ, 11 Μαρτίου  2011

 

 

                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σας αποστέλλουμε την τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου “Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών” με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της οποίας ρυθμίζονται τα εξής θέματα :

 

1)     Δίνεται η δυνατότητα στο Δ.Σ. του Τ.Π. & Δανείων να ρυθμίζει οφειλές από δάνεια που έχει χορηγήσει στους δήμους και τις πρώην κοινότητες ή τους καθολικούς διαδόχους αυτών, καθώς και στις Περιφέρειες, κατόπιν αιτήσεώς τους. Συγκεκριμένα, ρυθμίζεται το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις, δηλαδή κεφάλαιο, τόκοι, τόκοι υπερημερίας, και λοιπές επιβαρύνσεις με ταυτόχρονη τη δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών αυτών με συνομολόγηση νέου δανείου για το σκοπό αυτό.

 

2)     Επίλυση του θέματος που έχει δημιουργηθεί με τη μεταφορά μαθητών από το τόπο διαμονής τους στο σχολείο φοίτησης με τη παράταση της ισχύουσας μεταβατικής ρύθμισης μέχρι το τέλος του τρέχοντος σχολικού έτους, οπότε και θα τεθεί σε ισχύ το νέο σύστημα μεταφοράς με ευθύνη των Δήμων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου

«Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου  Οικονομικών »

 

 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

1. Με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 15 δίνεται η δυνατότητα στο Δ.Σ. του Τ.Π. & Δανείων να ρυθμίζει εν γένει οφειλές από χορηγηθέντα από αυτό δάνεια στους δήμους και τις πρώην κοινότητες, ή τους καθολικούς διαδόχους αυτών, όπως προκύπτουν από το ν. 3852/2010 καθώς και στις περιφέρειες, μετά την εφαρμογή του ανωτέρω νόμου, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων. Στην έννοια των οφειλών εντάσσεται το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις δηλαδή κεφάλαιο, τόκους, τόκους υπερημερίας και λοιπές επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις μέχρι την ημερομηνία της ρύθμισης. Στο πλαίσιο της αναφερόμενης ρύθμισης δίδεται επίσης, η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών αυτών με συνομολόγηση νέου δανείου για το σκοπό αυτό.

 

Παρέχεται, επίσης, στο Δ.Σ. του Τ.Π. & Δανείων η δυνατότητα ρύθμισης στο πλαίσιο των ανωτέρω προβλέψεων των εν γένει οφειλών i)  των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ., των ΟΤΑ και των Περιφερειών, των Συνδέσμων ΟΤΑ, των Δημοτικών εν γένει Επιχειρήσεων, με οικονομική αδυναμία ομαλής εξυπηρέτησης των οφειλών τους από τους ίδιους και από τους εγγυητές τους και ii) των Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελούς χαρακτήρα, Δημοσίων Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων, Φιλανθρωπικών και άλλων Κοινωφελών Ιδρυμάτων,  με οικονομική αδυναμία ομαλής εξυπηρέτησης των οφειλών τους.

           

Δίδεται, ακόμη, η δυνατότητα στους δήμους ή τους καθολικούς διαδόχους τους, όπως προκύπτουν από το ν. 3852/2010, να συνομολογήσουν δάνεια για κάλυψη των οφειλών τους από χρεωστικά ανοίγματα στους λογαριασμούς που τηρούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ώστε να ομαλοποιηθεί η λειτουργία τους και να τακτοποιηθούν οι οφειλές τους προς το Τ. Π. & Δανείων από την παραπάνω αιτία.

 

Τέλος, τακτοποιείται η εκκρεμότητα υποχρέωσης του Ελληνικού Δημοσίου προς το Τ. Π. & Δανείων που προκύπτει από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 3491/2006, που αφορά στο κεφαλαιοποιηθέν, κατά την 31.12.2006, χρέος του λογαριασμού «Πληρωμές Αποδοχών Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΠΑΚΥ), ο οποίος καταργήθηκε από την 1.1.2007.

2. Με την προτεινόμενη ρύθμιση  ενοποιούνται οι δύο λογαριασμοί «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών» και «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών για κάλυψη επενδυτικών δαπανών», σε ένα λογαριασμό υπό τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», προκειμένου να απλουστευθεί η διαδικασία απόδοσης των ανωτέρω πόρων στις Περιφέρειες.

3. Με την εισαγόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η στοιχειώδης διασφάλιση κάλυψης των λειτουργικών αναγκών των δήμων ή συνδέσμων δήμων, προκειμένου για κατασχέσεις εις χείρας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ως τρίτου, όταν τα ποσά που κατάσχονται αφορούν Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, οι οποίοι έχουν ταχθεί προς εξυπηρέτηση ειδικού δημόσιου σκοπού ή δάνεια τα οποία είναι συνυφασμένα με την καθόλα οικονομική οντότητα των δήμων σύμφωνα με την 545/2005 γνωμοδότηση του ΝΣΚ. Ειδικότερα, η προθεσμία προς άσκηση και η άσκηση της ανακοπής δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα, ως προς την απόδοση των ανωτέρω ποσών. Η ικανοποίηση του κατασχόντος πραγματοποιείται αμέσως μετά την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης με την οποία γίνεται δεκτή η σχετική ανακοπή.     

 

4.  Η ρύθμιση της διάταξης της παρ.1 του άρθρου 283 του ν.3852/2010 δεν καλύπτει την περίπτωση εκείνη, κατά την οποία οι δήμοι υπεισέρχονται αυτοδικαίως στις υποχρεώσεις και στις απαιτήσεις που απορρέουν από τις μεταφερόμενες σε αυτούς αρμοδιότητες από τις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

 

Η έλλειψη ρητής νομοθετικής ρύθμισης δημιουργεί προβλήματα ερμηνείας, ιδιαίτερα αναφορικά με απαιτήσεις και υποχρεώσεις που δεν έχουν οριστικοποιηθεί μέχρι 31.12.2010 (π.χ εκκρεμείς εκθέσεις αυτοψίας, πράξεις επιβολής προστίμων τα οποία δεν έχουν καταστεί απαιτητά, υπό την έννοια πραγματοποίησης της ταμειακής βεβαίωσής τους). Επίσης, ελλείψει ρητής νομοθετικής πρόβλεψης, εκτιμάται ότι θα ανακύψουν προβλήματα κατά τον έλεγχο που ασκεί η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στις Περιφέρειες.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποσαφηνίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δήμων ως προς τις μεταφερόμενες σε αυτούς αρμοδιότητες και διασφαλίζεται η αναγκαία καθολικότητα άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών από 1.1.2011.

Με τα τελευταία εδάφια της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης, αντιμετωπίζεται το ζήτημα, τόσο της στέγασης ή συστέγασης υπηρεσιών των δήμων που ασκούν μεταφερόμενες σε αυτούς αρμοδιότητες από 1.1.2011, όσο και της κάλυψης των σχετικών λειτουργικών δαπανών σε μισθωμένα από άλλους φορείς ακίνητα.

 

5. Με τις προτεινόμενες διατάξεις συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεωτικές δαπάνες των δήμων τόσο η καταβολή της αποζημίωσης του προσωπικό από υπερωριακή απασχόληση, όσο και εκείνες που αφορούν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση συμβάσεων έργου κάθε μορφής.

 

6. Με τις προτεινόμενες διατάξεις και μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του οικείου προϋπολογισμού, επιδιώκεται η απρόσκοπτη οικονομική λειτουργία των δήμων, όπως αυτοί προέκυψαν από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3852/2010, κατά το κρίσιμο μεταβατικό στάδιο της προσαρμογής τους, τόσο σε ότι αφορά στην επιτυχή άσκηση των νέων αρμοδιοτήτων που κατά νόμο αναλαμβάνουν, όσο και στην υποχρέωση ομαλής εκπλήρωσης των ανειλημμένων υποχρεώσεών τους.

 

7. Με το ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) ανατέθηκε στους δήμους από τις πρώην Ν.Α. το έργο της μεταφοράς μαθητών, από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο φοίτησης. Με το δεδομένο, ότι η έναρξη ισχύος του νόμου (1.1.2011) για την άσκηση της ανωτέρω αρμοδιότητας από τους δήμους, αφορούσε διανυόμενο ήδη σχολικό έτος και προς αποφυγή οποιασδήποτε αρρυθμίας με μεταβατική ρύθμιση του ν.3870/2010 η άσκηση της αρμοδιότητας αυτής απονεμήθηκε στους δήμους από 1.7.2011. Στο πλαίσιο της μη ολοκλήρωσης της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας από τις πρώην Ν.Α. μέχρι τη 1.9.2010 και δοθέντος ότι αρκετοί σχετικοί διαγωνισμοί κηρύχθηκαν άγονοι, αντιμετωπίστηκε η ανάγκη μεταβατικής ρύθμισης με τη διάταξη του άρθρου 16 του ν.3887/2010. Με τη διάταξη αυτή προβλέφθηκε, ότι, ειδικά, για το τετράμηνο από 1.9.2010 έως 31.12.2010 και εφόσον οι σχετικοί διαγωνισμοί μεταφοράς μαθητών δεν είχαν ολοκληρωθεί μέχρι 13.9.2010 του ίδιου έτους, ήταν δυνατή η ανάθεση από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις της μεταφοράς των μαθητών με παράταση των σχετικών συμβάσεων, που είχαν συναφθεί κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, ύστερα από διαπραγμάτευση για τη μείωση του οικείου κόστους. Σε περίπτωση που αναδεικνυόταν νέος μειοδότης, λύονταν αυτοδικαίως και αζημίως, οι παραταθείσες συμβάσεις. Ανάλογη πρόβλεψη υπήρξε επίσης, με την ανωτέρω διάταξη, και για τις σχολικές μονάδες που θα λειτουργούσαν, για πρώτη φορά, κατά το σχολικό έτος 2010 – 2011 με παροχή δυνατότητος απευθείας ανάθεσης.

 

Μετά την πάροδο της καταληκτικής ημερομηνίας της μεταβατικής αυτής ρύθμισης, δηλαδή και μετά την 31.12.2010, εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις, που παρά την επαναληπτική διενέργεια διαγωνισμών, αυτοί δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθούν νομίμως. Επισημαίνεται, ότι το έργο της μεταφοράς μαθητών εξακολουθεί να πραγματοποιείται, διότι δεν θα ήταν δυνατόν, για λόγους κατά το πλείστον τυπικούς, να διαταραχθεί η απρόσκοπτη παροχή της παιδείας, η οποία αποτελεί υποχρέωση του κράτους κατά συνταγματική επιταγή. Για τον ανωτέρω λόγο προτείνεται η παράταση της προαναφερθείσας μεταβατικής ρύθμισης μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν του τρέχοντος σχολικού έτους, εφόσον μετά την 1.7.2011 το σχετικό έργο θα το αναλάβουν οι δήμοι στο πλαίσιο και σχετικής, εν εξελίξει, νομοθετικής πρωτοβουλίας προς εξυγίανση της σχετικής διαδικασίας. Ακόμη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταβολή της σχετικής δαπάνης για την εκτέλεση του μεταφορικού έργου, το οποίο έχει ήδη συντελεστεί από τους προβλεπόμενους κατά νόμο φορείς, προβλέπεται η δυνατότητα νομιμοποίησης της σχετικής καταβολής, ύστερα από διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία θα βεβαιώνει την εκτέλεση του μεταφορικού έργου και το ύψος της σχετικής δαπάνης.

 

8. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, οι ΔΕΥΑ των καταργούμενων δήμων που συνενώνονται, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε μία. Στην περίπτωση του νέου δήμου Βόλου, υφίσταται η ιδιαιτερότητα της ύπαρξης μιας επιχείρησης (ΔΕΥΑΜΒ), η οποία έχει συσταθεί με ιδιαίτερο νόμο (890/1979) και δεν διέπεται, κατά τη λειτουργία της, από το ν. 1069/1980, όπως συμβαίνει με τις υπόλοιπες ΔΕΥΑ της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, με την οικεία διάταξη προτείνεται η υπαγωγή της εν λόγω επιχείρησης στο ν. 1069/1980, με στόχο τη διευκόλυνση της εφαρμογής της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010.

 

9. Με την προτεινόμενη τροποποίηση διασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη εφαρμογή και παρακολούθηση του λόγου μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις του ν. 3833/2010, όπως ισχύει καθώς και η ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.

 

10. Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, θα είναι δυνατή η συνεχής παρακολούθηση,  ενημέρωση και επικαιροποίηση των στοιχείων της Κεντρικής Βάσης Δεδομένου ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα καθώς και η ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.

Επίσης με την προτεινόμενη ρύθμιση θα διασφαλισθεί η τήρηση της εφαρμογής του λόγου 1 προς 5 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3899/2010 σε όλους τους φορείς του άρθρου 1 παρ.1 του Ν.3812/2009.

 

11. H προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία καθόσον με αυτή θα καταστεί δυνατή η συνεχής παρακολούθηση, ενημέρωση και εν τέλει διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του λόγου 1 προς 5 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3899/2010 σε όλους τους φορείς του άρθρου 1 παρ.1 του ν.3812/2009.

 

12. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 12 ρυθμίζονται αφενός θέματα απασχόλησης του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που μεταφέρθηκε από 1-1-2011  στους Δήμους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (ΦΕΚ Α΄ 138) για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χωρικής τους αρμοδιότητας, κατά το χρονικό διάστημα που αυτές δεν λειτουργούν και αφετέρου θέματα κάλυψης του κόστους μισθοδοσίας του εν λόγω προσωπικού.

 

13. Με την παράγραφο 13 λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης ορισμού Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, προκειμένου να εξασφαλίζεται, καταρχήν η έγκαιρη παροχή αξιόπιστων στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού τους, προβλέπεται η τροποποίηση του άρθρου 3Β του ν. 2362/1995,  όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3871/2010 (Α΄ 141).

Συγκεκριμένα:

Με την πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται η παράγραφος 1 και συνιστάται σε κάθε Υπουργείο νέα Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που υπάγεται στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Στη Γενική αυτή Διεύθυνση υπάγονται όλες οι οικονομικές οργανικές μονάδες αυτού. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 2 του εν λόγω άρθρου, έχει τα προσόντα και ορίζεται με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51Α΄). Η θέση αυτή στην ιεραρχία εξασφαλίζει στον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών, τόσο το απαραίτητο κύρος, όσο και τη δυνατότητα συγκέντρωσης όλων των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών για την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων του . Στους λοιπούς (πλην Υπουργείων) φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, οι αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών ασκούνται από τον ανώτερο κατά περίπτωση προϊστάμενο οικονομικών οργανικών μονάδων, ή από τον υπεύθυνο οικονομικών του φορέα, σύμφωνα με τις οργανικές του διατάξεις.

Με την δεύτερη περίπτωση διευκρινίζεται ουσιαστικά ότι όπου αναφέρεται η φράση «φορέας που χρηματοδοτείται» εννοείται ο εποπτευόμενος φορέας της Γενικής Κυβέρνησης.

Με την τρίτη περίπτωση εισάγεται μεταβατική διάταξη για να ρυθμίσει το μεσοδιάστημα μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων στις προτεινόμενες Γενικές Διευθύνσεις. Ειδικότερα προβλέπεται ότι τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του εν λόγω άρθρου θα ασκεί προσωρινά ο Γενικός Γραμματέας του οικείου Υπουργείου που ορίζεται με απόφαση του οικείου Υπουργού και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, λόγω έλλειψης Γενικού Γραμματέα, ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης. Η επιλογή του Γενικού Γραμματέα των Υπουργείων, ως Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών, προτείνεται αφού ο Γενικός Γραμματέας είναι το μόνο θεσμικό όργανο και τρίτο στην ιεραρχία σε ένα Υπουργείο και έχει το απαιτούμενο κύρος για να συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία από το σύνολο των οικονομικών οργανικών μονάδων του Υπουργείου αλλά και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς.

 

 

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

 

Άρθρο….

Άλλες διατάξεις…

 

1.             α. Κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (Τ.Π.Δ.) δύναται να ρυθμίζει, εν γένει οφειλές από χορηγηθέντα από αυτό δάνεια σε δήμους, πρώην κοινότητες ή στους καθολικούς διαδόχους τους, που προκύπτουν από την εφαρμογή του ν.3852/2010 (Α΄ 81), καθώς και στις περιφέρειες, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνομολόγησης δανείων του άρθρου 264 του ν.3852/2010 και των σε εκτέλεση αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων ή που εντάσσονται στο ειδικό πρόγραμμα για την οικονομική τους εξυγίανση του άρθρου 262 του ιδίου νόμου. Η διάρκεια αποπληρωμής των οφειλών αυτών μπορεί να παρατείνεται μέχρι τα 25 έτη από την ημερομηνία της παρούσης ρύθμισης και με λοιπούς ειδικότερους όρους και ειδικό κατά περίπτωση επιτόκιο που θα καθορίζεται από το Δ.Σ του Τ.Π.Δ.. Οι κατά τα ανωτέρω οφειλές μπορούν να εξοφληθούν και με συνομολόγηση νέου δανείου από το Τ.Π.Δ. με διάρκεια μέχρι τα 25 έτη από την συνομολόγηση, με ειδικότερους όρους, επιτόκιο και προϋποθέσεις που θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π.Δ. καθώς και από τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010.

 

β. Η δυνατότητα του Δ.Σ του Τ.Π.Δ. της προηγούμενης περίπτωσης παρέχεται και για την ρύθμιση:

      i) των εν γένει οφειλών των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ των Ο.Τ.Α. και των Περιφερειών, των Συνδέσμων Ο.Τ.Α., των Δημοτικών εν γένει Επιχειρήσεων, με οικονομική αδυναμία ομαλής εξυπηρέτησης των οφειλών τους από τους ίδιους και από τους εγγυητές αυτών

      ii) των εν γένει οφειλών των Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελούς χαρακτήρα, Δημοσίων Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων, Φιλανθρωπικών και άλλων Κοινωφελών Ιδρυμάτων, με οικονομική αδυναμία ομαλής εξυπηρέτησης των οφειλών τους.

 

γ. Τα πάσης αιτίας υφιστάμενα στο Τ.Π.Δ., έως τη δημοσίευση του παρόντος, χρεωστικά ανοίγματα των δήμων και πρώην κοινοτήτων δύναται να ρυθμιστούν άπαξ με συνομολόγηση ισόποσων δανείων από το Τ.Π.Δ., εντός αποκλειστικής προθεσμίας μέχρι 31.12.2011, κατόπιν αιτήσεων των δήμων.

Τα δάνεια αυτά χορηγούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010. Με την παρέλευση άπρακτης  της παραπάνω προθεσμίας, τα χρεωστικά ανοίγματα, όπως εμφανίζονται στα βιβλία του Τ.Π.Δ., βεβαιώνονται ή επαναβεβαιώνονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π.Δ. από 1.1.2012 οίκοθεν υπέρ του Τ.Π.Δ. με βάση τα σχετικά στοιχεία που διαθέτει, κατά του οικείου δήμου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Η τυχόν αρχική βεβαίωση των ποσών αυτών σε Δ.Ο.Υ. δεν θίγεται αλλά εξακολουθεί να παράγει όλα τα αποτελέσματα από τη βεβαίωση αυτή σύμφωνα με τον νόμο.

Τα χρεωστικά ανοίγματα που ρυθμίζονται σύμφωνα με τις προηγούμενα εδάφια, απαλλάσσονται από τόκους υπερημερίας και άλλες προσαυξήσεις μέχρι την ημέρα της ρύθμισης.

Οι όροι και τα κριτήρια δανειοδότησης κατά την περίπτωση αυτή καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Π.Δ. και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 176 του ν.3463/2006 (Α΄ 114). Τα δάνεια αυτά επιβαρύνονται με κυμαινόμενο επιτόκιο, αναπροσαρμοζόμενο ανά εξάμηνο, ίσο με αυτό της εκάστοτε προηγούμενης έκδοσης εξάμηνων τίτλων Ελληνικού Δημοσίου προσαυξημένου κατά μια μονάδα (1%), η δε διάρκεια αποπληρωμής τους δεν υπερβαίνει τα είκοσι πέντε έτη.

Οι ρυθμίσεις των περιπτώσεων α, β και γ της παρούσης παραγράφου δεν θίγονται από την τυχόν ένταξη του οφειλέτη στο ειδικό πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης του άρθρου 262 του ν. 3852/2010.

δ. Τα εδάφια γ και δ της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του ν.3491/2006 (Α΄ 207) καταργούνται.

Το χρεωστικό υπόλοιπο, καθώς και το εναπομείναν χρέος από την κεφαλαιοποίηση της παρ. 12 του άρθρου 17 του ν.2744/1999 (Α΄ 222), όπως εμφανίζεται οριστικά στο λογαριασμό του Τ.Π.Δ. ως απαίτηση κατά το κλείσιμο του έτους 2006 και το οποίο ανέρχεται σε ύψος 23.055.765,94 ευρώ, εξοφλείται σε πέντε συνεχείς, ισόποσες, ετήσιες και άτοκες δόσεις με παρακράτηση από τα καθαρά κέρδη που αποδίδει το Τ.Π.Δ. στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται από τα κέρδη της οικονομικής χρήσης 2011.

Το ανωτέρω συνολικό ποσό θα συμψηφιστεί με παρακράτηση σε πέντε  ετήσιες ισόποσες δόσεις, αρχής γενομένης από την οικονομική χρήση 2012, από την απόδοση των οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού όπως αυτές προσδιορίστηκαν στο άρθρο 27 του ν.3756/2009 (Α΄ 53).    Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

 

2.             Οι λογαριασμοί του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 260 του ν.3852/2010, οι οποίοι τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τους τίτλους «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών» και «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών για κάλυψη επενδυτικών δαπανών», αντιστοίχως, ενοποιούνται σε ένα λογαριασμό υπό τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών».

 

3.             Η επιβολή κατασχέσεως κατά δήμου ή συνδέσμου δήμων επί των Κ.Α.Π. ή επί δανείων του δήμου ή συνδέσμου δήμων, εις χείρας του Τ.Π.Δ. ως τρίτου, η προθεσμία προς υποβολή δηλώσεως από το Τ.Π.Δ. επί της κατασχέσεως, η προθεσμία ασκήσεως ανακοπής και η άσκηση ανακοπής κατά της κατασχέσεως ή της δηλώσεως του Τ.Π.Δ. δεν αναστέλλουν την απόδοση των Κ.Α.Π. ή των δανείων προς το δήμο ή τον σύνδεσμο δήμων από το Τ.Π.Δ. 

Η ικανοποίηση του κατασχόντος πραγματοποιείται, εφόσον υπάρξει τελεσίδικη δικαστική απόφαση αποδοχής της ανακοπής του, για τα ποσά, τα οποία θα αποδοθούν στον ίδιο δήμο ή σύνδεσμο δήμων δια του Τ.Π.Δ. μετά την  έκδοση της ανωτέρω δικαστικής απόφασης.

 

4.             Στο τέλος της  παραγράφου 1 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι δήμοι υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε πάσης φύσεως υποχρεώσεις και δικαιώματα, εξαιρουμένων των εμπραγμάτων, που βάσει διατάξεων νόμων και κανονιστικών πράξεων συνδέονται με αρμοδιότητες που μεταφέρονται σε αυτούς. Όταν οι υποχρεώσεις, που προέρχονται από τη μεταφορά αρμοδιοτήτων, αφορούν στην πληρωμή δαπανών, οι δήμοι είναι υπόχρεοι για την καταβολή τους στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων σχετικό παραστατικό από τους δικαιούχους ή δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση μέχρι 31.12.2010. Ομοίως οι δήμοι είναι δικαιούχοι απαιτήσεων για τις οποίες δεν έχουν αποσταλεί οι χρηματικοί κατάλογοι προς ταμειακή βεβαίωση μέχρι 31.12.2010. Στις περιπτώσεις αυτές, οι σχετικές εκκρεμείς δίκες της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης συνεχίζονται, αυτοδικαίως, από το δήμο που αφορά το αντικείμενο της δίκης, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισής τους.

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες από την έναρξη άσκησης των μεταφερόμενων σε αυτούς αρμοδιοτήτων υπεισέρχονται αυτοδικαίως στις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων που είχαν συναφθεί για τη στέγαση των υπηρεσιών που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές, εφόσον οι οικείες υπηρεσίες εξακολουθούν να στεγάζονται στα μισθωμένα ακίνητα.

Σε περίπτωση που στο ακίνητο στεγάζονται από κοινού και υπηρεσίες άλλων φορέων, η υπεισέλευση πραγματοποιείται κατά αναλογία των χρησιμοποιούμενων ανά φορέα τετραγωνικών μέτρων. Ομοίως, αναλογικά επιμερίζονται και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες».

 

5.             Στις υποχρεωτικές δαπάνες της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3463/2006 (Α΄ 114), περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που αφορούν αποζημίωση για την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού, καθώς και εκείνες που απορρέουν  από την εκτέλεση των συμβάσεων έργου.

6.             Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 267 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού, είναι επιτρεπτή η πραγματοποίηση δαπανών, χωρίς τους περιορισμούς των δωδεκατημορίων, ή των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1  του άρθρου 160 του ν.3463/2006 (Α΄ 114), από συνενούμενους ή μη δήμους, οι οποίες αφορούν τη μισθοδοσία προσωπικού που μετατάσσεται ή μεταφέρεται σ’ αυτούς, που προκύπτουν από την άσκηση νέων αρμοδιοτήτων που τους μεταβιβάζονται, κατά τις διατάξεις των άρθρων 94 και 95 του παρόντος, περιλαμβανομένης και της καταβολής των προνοιακών επιδομάτων, καθώς και όσες αφορούν την εκπλήρωση ανειλημμένων συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν γένει εκτέλεση έργων.» 

 

7.             Οι ρυθμίσεις του άρθρου 16 του ν. 3887/2010 (Α΄ 174) εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 31η Δεκεμβρίου 2010 έως τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους, εκτός αν ολοκληρωθούν έως τότε οι σχετικοί διαγωνισμοί προς ανάδειξη νέων μειοδοτών. Δαπάνες οι οποίες αφορούν στη μεταφορά μαθητών μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, για την οποία δεν τηρήθηκε η διαδικασία του ανωτέρω άρθρου, θεωρούνται νόμιμες εφόσον ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώσει με σχετική πράξη του την εκτέλεση του μεταφορικού έργου και το ύψος της σχετικής δαπάνης.

 

8.             Στο τέλος του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Από 1.1.2011 η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ) διέπεται σχετικά με την εν γένει λειτουργία της από τις σχετικές διατάξεις του ν. 1069/1980. Οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 890/1979 καταργούνται. Η θητεία του παρόντος διοικητικού συμβουλίου λήγει με την εγκατάσταση του νέου, το οποίο ορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1069/1980.».

 

9.             α. Κενές ή κενούμενες οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και με θητεία δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε οργανική θέση με δυνατότητα ανανέωσης, των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009, καλύπτονται μετά από προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), όπως εκάστοτε ισχύει.

Ειδικά για τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς των ΚΕΦ. Α και ΚΕΦ. Β του ν. 3429/2005 (A΄ 314), προηγείται εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

 

β. Κάθε γενική και ειδική διάταξη αντίθετη προς τις διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης καθώς και οι εξαιρέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 της ΠΥΣ 33/2006, όσον αφορά στο προσωπικό της προηγούμενης περίπτωσης,  καταργείται.

 

10.        Καθιερώνεται από 1η Ιανουαρίου 2011, η υποχρέωση των οικείων Διευθύνσεων Διοικητικού / Προσωπικού των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009, για την τήρηση των στοιχείων για το διορισμό/ πρόσληψη προσωπικού ή μεταφορά από τους φορείς των περιπτώσεων στ έως θ του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.3812/09 καθώς και την  αποχώρηση, μονίμου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού  και υπαλλήλων επί θητεία εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης, στην Κεντρική Βάση Δεδομένων ανθρώπινου δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Τα στοιχεία της απόφασης διορισμού / πρόσληψης, μεταφοράς ή αποχώρησης του προσωπικού αυτού πριν τη δημοσίευσή της σχετικής πράξης ή της έκδοσης της, όπου δεν απαιτείται δημοσίευση αυτής, καταγράφονται υποχρεωτικά με ευθύνη της οικείας Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού, στο ηλεκτρονικό προσωπικό μητρώο της ανωτέρω βάσης δεδομένων.

 Για την ως άνω καταγραφή εκδίδεται σχετική βεβαίωση η οποία  αποτελεί ουσιώδη τύπο του κύρους της διαδικασίας πρόσληψης / διορισμού, μεταφοράς ή αποχώρησης του ανωτέρω προσωπικού.

 

11.        Όλες οι ατομικές πράξεις διορισμού ή πρόσληψης του τακτικού προσωπικού των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3812/2009, πριν από την έκδοση ή τη δημοσίευσή τους, όπου αυτή απαιτείται, αποστέλλονται για τον έλεγχο της τήρησης του λόγου μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις στο σύνολο των φορέων στη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο έλεγχος αφορά στη διασφάλιση της τήρησης των οριζομένων στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει. Για την τήρηση των ανωτέρω εκδίδεται σχετική βεβαίωση η οποία αποτελεί ουσιώδη τύπο του κύρους της διαδικασίας διορισμού ή πρόσληψης.

12.        α) Στο τέλος της παραγράφου 1 περίπτωση α.i. του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Το ανωτέρω προσωπικό, κατά το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργούν οι σχολικές μονάδες, απασχολείται για τον καθαρισμό υπηρεσιών του οικείου Δήμου καθώς και Ν.Π.Δ.Δ. αυτού.»

β) Η παράγραφος 1 περίπτωση β, του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Για την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας του εν λόγω προσωπικού, το ποσοστό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) των Δήμων της παραγράφου 1, περίπτωση α΄ του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) που εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό αυξάνεται από 1.1.2011 σε 21,3 %. Ειδικά για το έτος 2011, η αναλογούσα αύξηση των Κ.Α.Π. των Δήμων διενεργείται με μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.»

 

13.  α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 3Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) αντικαθίσταται ως εξής:

«1.Σε κάθε Υπουργείο συνιστάται Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, υπαγόμενη στο Γενικό Γραμματέα αυτού. Στη Γενική Διεύθυνση αυτή υπάγονται όλες οι υφισταμένες οικονομικές οργανικές μονάδες του υπουργείου. Για τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3528/2007 (Α’26) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.3839/2010 (Α’51), καθώς και οι διατάξεις του άρθρου τέταρτου και πέμπτου του ν. 3839/2010.  Στους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης οι αρμοδιότητες του παρόντος άρθρου ασκούνται από τον ανώτερο κατά περίπτωση προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών ή τον υπεύθυνο οικονομικών του φορέα.»

β) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3Β του ν. 2362/1995 αντικαθίστανται και προστίθενται λέξεις ως εξής:

αα) Στο πρώτο εδάφιο, αντί της λέξης «χρηματοδοτούμενων» τίθεται η λέξη «εποπτευόμενων»

ββ) Στην περίπτωση (α) αντί των λέξεων «τον επικεφαλής του φορέα από τον οποίο ενδεχομένως χρηματοδοτείται» τίθενται οι λέξεις «τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών του φορέα από τον οποίο εποπτεύεται»

γγ) Στην περίπτωση (ε) μετά τις λέξεις «του φορέα του» προστίθενται οι λέξεις «καθώς και των εποπτευόμενων από αυτόν φορέων»

 

γ) Στο άρθρο 3Β του ν. 2362/1995 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Μέχρι την επιλογή και την τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στα Υπουργεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των παραγράφων 2 και 3 ασκούνται από το Γενικό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου που ορίζεται με απόφαση του οικείου Υπουργού, πλην του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπου καθήκοντα Οικονομικού Υπευθύνου ασκεί ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης.»

 

Αθήνα,          Μαρτίου 2011

 

ΟΙ  ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

            

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

 

 

 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

 

 

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ