ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

Τμήματα ιταλικών για δημοσίους υπαλλήλους

PDF | DOC | Ανακοίνωση Ειδικών Τμημάτων Ιταλικών για Δημοσίους Υπαλλήλους στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών

Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, στο πλαίσιο διερεύνησης δυνατοτήτων συνεργασίας με φορείς του Ελληνικού Δημοσίου και κατόπιν επικοινωνιών με την Υπηρεσία μας, σχεδίασε και υλοποιεί Ειδικά Τμήματα Ιταλικών για Δημόσιους Υπαλλήλους διάρκειας 90 ωρών, σε δύο περιόδους, οι οποίες αρχίζουν το Μάρτιο του 2013 η πρώτη (45 ώρες), και τον Οκτώβριο του 2013 η δεύτερη (45 ώρες).

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για τη διαδικασία αιτήσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το κόστος, το πρόγραμμα μαθημάτων καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για τα Ειδικά Τμήματα Ιταλικών για Δημόσιους Υπαλλήλους στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.iicatene.esteri.it/IIC_Atene/Menu/Imparare_Italiano/I_corsi_di_lingua/Calendario/Livello_2/

Επισημαίνεται ότι στην παρούσα φάση τα ανωτέρω μαθήματα θα πραγματοποιούνται από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο μόνο στην Αθήνα.
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών και των φορέων παρακαλούνται να διαβιβάσουν, ηλεκτρονικά, την παρούσα ανακοίνωση σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς.
Επίσης, παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους να διαβιβάσουν, ηλεκτρονικά, την παρούσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.