ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

Θεσμικό Πλαίσιο ΙΙ


– Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων: Σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα (Απόφαση αριθμ. πρωτ. 4748/20.02.2018)

– 1η Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 4748/20-02-2018 (ΑΔΑ : 6ΛΕΙ465ΧΘ7- ΧΚΛ) Απόφασης «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων : Σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία αξιολόγησης και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα»

– 2η Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 4748/20.02.2018 (ΑΔΑ: 6ΛΕΙ465ΧΘ7-ΧΚΛ) Απόφασης «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων: Σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία αξιολόγησης και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα» όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 30204/19.04.2019 απόφαση