ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023

Θεσμικό Πλαίσιο ΙΙ

Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων: Σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα

1η Τροποποίηση

2η Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 4748/20.02.2018 (ΑΔΑ: 6ΛΕΙ465ΧΘ7-ΧΚΛ) Απόφασης «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων: Σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία αξιολόγησης και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα» όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 30204/19.04.2019 απόφαση