ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 20 Απριλίου 2024

Αντιμισθίες


Αντιμισθία καταβάλλεται για την κάλυψη των απαιτούμενων εξόδων διαβίωσης που λαμβάνουν οι αιρετοί των ΟΤΑ α΄βαθμού (δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων), προκειμένου αυτοί να ασκούν απρόσκοπτα τα καθήκοντά τους.


Εγκύκλιοι
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου
27-03-2023 25951 Οδηγός για την καταστατική θέση των αιρετών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης (αντιμισθίες, αποζημιώσεις, έξοδα παράστασης, άδειες)

Έγγραφα
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου
29-09-2010 20868 Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα : http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.
13-03-2008 13 Δήμαρχος που τίθεται σε αργία συνεπεία ποινικής καταδίκης εκλεγόμενος εκ νέου ως δημοτικός σύμβουλος πριν η καταδικαστική απόφαση καταστεί αμετάκλητη τίθεται εκ νέου σε αργία (Γνωμοδότηση 341/ 2007 ΝΣΚ)
19-02-2008 9 Ειδική άδεια και έξοδα παράστασης αιρετών των ΟΤΑ α’ βαθμού
14-06-2007 42 Υπολογισμός των εξόδων παράστασης των δημάρχων προέδρων κοινοτήτων αντιδημάρχων προέδρων δημοτικών συμβουλίων και αντιπροέδρων κοινοτήτων
31-01-2007 10 Καθορισμός φορέα και διαδικασία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών αιρετών πρωτοβάθμιων ΟΤΑ που επιλέγουν τα έξοδα παράστασης