ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

Οδηγίες


Οδηγίες Αποστολής Εγγράφων σε Αποδέκτες Χρήστες του ΣΗΔΕ «ΙΡΙΔΑ» για φορείς Καθολικής Χρήσης της ΙΡΙΔΑΣ


Οδηγίες Αποστολής Εγγράφων σε Αποδέκτες Χρήστες του ΣΗΔΕ «ΙΡΙΔΑ» για φορείς Endpoints Χρήσης της ΙΡΙΔΑΣ