ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 21 Μαΐου 2024

Σύσταση-Συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων κατ΄εφαρμογή των Διατάξεων του αρ.159 του Υπαλληλικού Κώδικα

PDF | DOC | Σύσταση-συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 159 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, όπως ισχύει)

Ενόψει της εν εξελίξει διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης κατ΄ αρχάς στα Υπουργεία, αλλά και σε άλλους φορείς κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρ. 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ., ν. 3528/2007, όπως ισχύει), υπενθυμίζονται τα εξής:
Με τις διατάξεις του αρ. 30 του ν. 4369/2016 έληξε αυτοδικαίως η θητεία των μελών των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4369/2016 υπηρεσιακών συμβουλίων, με εξαίρεση τη θητεία των αιρετών εκπροσώπων, και συγκροτήθηκαν εκ νέου τα υπηρεσιακά συμβούλια δυνάμει των διατάξεων αυτών. Βάσει των διατάξεων της περ. εε παρ. 3α των προαναφερόμενων διατάξεων «Η θητεία των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων που συγκροτούνται με τις διατάξεις του παρόντος λήγει με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007), οπότε και συγκροτούνται τα υπηρεσιακά συμβούλια του άρθρου 159 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007), το αρμόδιο όργανο του άρθρου 249 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 5 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007)».
Δεδομένου ότι η σύνθετη διοικητική ενέργεια της επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων διευθύνσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Υ.Κ. είτε έχει ήδη ολοκληρωθεί είτε επίκειται η ολοκλήρωσή της τουλάχιστον στα Υπουργεία, καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού κατ΄ εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων του αρ. 30 του ν. 4369/2016 να προβούν στην συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων βάσει των διατάξεων του αρ. 159 του Υ.Κ., αλλά και τη σχετική ενημέρωση της Υπηρεσίας μας για την εξέλιξη της διαδικασίας επιλογής προϊστάμενων. Ειδικότερα:Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 17 παρ. 2 του Π.Δ. 133/2017 (ΦΕΚ 161/Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης», το Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων Επιλογής και Υπηρεσιακής κατάστασης της Διεύθυνσης Αξιολόγησης και Παρακολούθησης Διαδικασιών Επιλογής και Πειθαρχικών Θεμάτων του ΥΠ.Δ.Α. είναι αρμόδιο για την συγκέντρωση και την τήρηση στατιστικών στοιχείων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων.
Ως εκ τούτου καλούνται οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να προβαίνουν στη συμπλήρωση και αποστολή επικαιροποιημένου του αρχείου excel «Παρακολούθηση διαδικασιών επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων» που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας (www.ypes.gr) στη διαδρομή Διοικητική Ανασυγκρότηση, Παρακολούθηση Διαδικασιών Επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.giannoula@ydmed.gov.gr σε εβδομαδιαία βάση. Στο αρχείο excel καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με:
• τις θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης που προβλέπονται στον Οργανισμό του οικείου φορέα
• ποιες από αυτές έχουν προκηρυχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 86 του Υ.Κ. (σήμανση √ εφόσον έχουν προκηρυχθεί)
και ανά προκηρυχθείσα θέση:
• ΑΔΑ της προκήρυξης (εφόσον είναι σε ισχύ, δηλ. δεν έχει ανακληθεί),
• λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας,
• μοριοδότηση τυπικών προσόντων υποψηφίων από ΣΕΠ (σήμανση (√) εφόσον έχει ολοκληρωθεί)
• εξέταση από ΣΕΠ των ενστάσεων των υποψηφίων επί των αρχικών πινάκων κατάταξης (σήμανση (√) εφόσον έχει ολοκληρωθεί)
• διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης από ΣΕΠ (σήμανση (√) εφόσον έχει ολοκληρωθεί)
• έκδοση απόφασης τοποθέτησης προϊσταμένου από το αρμόδιο όργανο (σήμανση (√) εφόσον έχει ολοκληρωθεί.
Η εν λόγω ενημέρωση κρίνεται ως απαραίτητη, προκειμένου το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης να έχει πλήρη εικόνα για την εξέλιξη και την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων, ώστε να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το θέμα της συμπλήρωσης του σχετικού αρχείου μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Άγγελο Βασιλόπουλο, Προϊστάμενο του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων Επιλογής και Υπηρεσιακής Κατάστασης στο τηλ. 213 131 3202 και με την κ. Αθανασία Γιαννούλα, υπάλληλο του Τμήματος στο τηλ. 213 131 3376.
Επισημαίνεται επίσης ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία των πρωτοβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων, οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού θα πρέπει αμέσως μετά την έκδοση των πράξεων τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων να ενημερώνουν τη Γραμματεία του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ηλεκτρονικά στη διεύθυνση k.sarantakou@ydmed.gov.gr (σχετικές οι εγκύκλιοι ΑΠ 1924/οικ.45923/4.12.1918, ΑΔΑ: 6ΖΑΟ465ΧΘΨ-ΒΕΖ και ΑΠ ΔΠΣ 70/1984/14.1.1919). Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Κλεοπάτρα Σαραντάκου, Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου στο τηλ. 213 130 6026.

Β. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΡ. 159 ΤΟΥ Υ.Κ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 6, 7, 8 και 12 έως 14 και του αρ. 159 του Υ.Κ. , όπως ισχύει: «6. Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. είναι πενταμελή και αποτελούνται από:
α) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους Προϊσταμένους Διεύθυνσης, από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτόν. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να οριστούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότηση του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του νομού αυτού, που πληρούν τις προϋποθέσεις.
β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό τουλάχιστον Γ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.
7. Τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζονται από τον οικείο Υπουργό ή τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας ή το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Ένα από τα μέλη που προβλέπονται στην περίπτωση α` της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται ως Πρόεδρος και ένα αναπληρωτής του Προέδρου. Τα μέλη που προβλέπονται στην περίπτωση β` της προηγούμενης παραγράφου εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ` αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 (ΦΕΚ 684/Β`) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση τακτικού αιρετού μέλους του Συμβουλίου, τακτικό μέλος ορίζεται ο επόμενος στη σειρά εκλογής, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας.

12. Στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. ως εισηγητές ορίζονται οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών προσωπικού.
13. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος που ορίζεται με βαθμό τουλάχιστον Δ` με τον αναπληρωτή του με την απόφαση ορισμού των μελών.
14. Η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του παρόντος άρθρου είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη συγκρότησή τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων αρχίζει από την ημερομηνία συγκρότησής τους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2016.»
Περαιτέρω, βάσει των διατάξεων των παρ. 6 και 7 του αρ. 162 του Υ.Κ., όπως ισχύει «7. Η ιδιότητα του εισηγητή του Συμβουλίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους αυτού. (…) 8. Η λειτουργία όλων των Συμβουλίων διέπεται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων διοίκησης».
Βάσει των διατάξεων του πρώτου και δεύτερου εδαφίου του αρ. 1. του Κ.Δ.Δ. «Για τη νόμιμη συγκρότηση συλλογικού οργάνου απαιτείται ο ορισμός, με πράξη, όλων των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που προβλέπει ο νόμος. Ο ορισμός του ίδιου προσώπου με περισσότερες από μια ιδιότητες δεν επιτρέπεται».
Τέλος, βάσει των διατάξεων του αρ. 161 του Υ.Κ. «Στα Συμβούλια που συγκροτούνται με τις διατάξεις των άρθρων 157, 158, 159 και 160 ο αριθμός των μελών που ορίζονται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του συνόλου των μελών του Συμβουλίου, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και τα μέλη που ορίζονται είναι περισσότερα από ένα (1). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο τουλάχιστον με το μισό της μονάδας» (σχετική και η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/13/οικ.12383/6.4.2017, ΑΔΑ: ΩΘΙ4465ΧΘΨ-ΒΞΘ εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας).
Βάσει όλων των προαναφερομένων διατάξεων και λαμβάνοντας υπόψη ότι έως το τέλος Δεκεμβρίου 2018 διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων που μετέχουν στα υπηρεσιακά συμβούλια, καλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού των φορέων, στους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης του συνόλου των θέσεων ευθύνης επιπέδου διεύθυνσης βάσει των διατάξεων του Υ.Κ., να προβούν στην συγκρότηση των υπηρεσιακών τους συμβουλίων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του 159 του Υ.Κ. και των λοιπών προαναφερομένων διατάξεων.
Διευκρινίζεται ότι τα τακτικά μη αιρετά μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου επιλέγονται αποκλειστικά από τους τοποθετηθέντες κατόπιν επιλογής βάσει των διατάξεων του Υ.Κ. προϊσταμένους διευθύνσεων, οι οποίοι θα πρέπει με τους αναπληρωτές τους να ανέρχονται συνολικά σε πέντε (5), καθώς τον Πρόεδρο αναπληρώνει ένα από τα τακτικά Μέλη. Τα αιρετά μέλη που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές έτους 2018 θα οριστούν εκ νέου στα υπηρεσιακά συμβούλια που θα συγκροτηθούν κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 159 του Υ.Κ., η θητεία των οποίων λήγει στις 31.12.2020.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η εκ νέου έκδοση απόφασης σύστασης, παρά μόνο στις περιπτώσεις που αυτή δεν έχει ήδη εκδοθεί κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1-5 του αρ. 159 του Υ.Κ. ή εφόσον απαιτείται λόγω τροποποίησης των οικείων οργανικών διατάξεων ή λόγω ανάγκης σύστασης περισσότερων του ενός υπηρεσιακών συμβουλίων.

i. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.
ii. Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται για τις δικές της κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες και για την παροχή σχετικών οδηγιών στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, προκειμένου να διευκολυνθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες των ΟΤΑ κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, www.ypes.gr, στη διαδρομή: Διοικητική Ανασυγκρότηση / Ανθρώπινο Δυναμικό / Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων.