ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Δεκεμβρίου 2023

Σύσταση – συγκρότηση ΕΔΔΕ (hardware-software)

PDF | DOC | Σύσταση – συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αντικείμενο τη διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών (ανοικτών, κλειστών, πρόχειρων) για τις προμήθειες εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής (hardware-software) και τις προμήθειες, υπηρεσίες και έργα πληροφορικής, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του πολίτη

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) του άρθρου 221 του Γ΄ μέρους του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) » ,
β) τoυ άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει,
γ) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,
δ) των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
ε) του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/04.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ………………., μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης……………………. Δικτύων»
στ) του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/05.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ζ) του Π.Δ. 133/2017 (ΦΕΚ 161/Α/30.10.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης».
2. Την με αριθ.πρωτ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/οικ.11523/23-03-2018 (ΦΕΚ 1164/ Β’/ 29.03.2018) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων των υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης».
3. Την ανάγκη συγκρότησης μόνιμης Επιτροπής για τη διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών (ανοικτών, κλειστών, πρόχειρων) που αφορούν είτε στην προμήθεια εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής (hardware, software) είτε σε θέματα που άπτονται έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του πολίτη.
4. Το γεγονός ότι οι προμήθειες εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής (hardware, software) και έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης απαιτούν, για την αξιολόγησή τους, ειδικές τεχνικές γνώσεις πληροφορικής, επιστημονική και τεχνική κατάρτιση και εμπειρία στο αντικείμενο της πληροφορικής και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προσόντα τα οποία διαθέτουν, κατά κύριο λόγο, υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α.1 Συστήνουμε στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης τριμελές (3μελές) γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή) με αντικείμενο τη διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών (ανοικτών, κλειστών, πρόχειρων) για τις προμήθειες εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής (hardware, software) και για τις προμήθειες, υπηρεσίες και έργα πληροφορικής, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του πολίτη.
Η Επιτροπή συγκροτείται από υπαλλήλους που υπηρετούν στο Υπουργείο, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος και ένα από τα Μέλη της Επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ και κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής, καθώς και υπάλληλοι της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων Εμπειρογνωμόνων Πληροφορικής. Το δεύτερο Μέλος της Επιτροπής, και ο αναπληρωτής του, ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ και κλάδου/ειδικότητας Διοικητικής Οργάνωσης ή Διοικητικού-Οικονομικού ή Διοικητικού-Λογιστικού.
Γραμματέας της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου.2. Έργο της Επιτροπής είναι η διενέργεια διαγωνισμών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την προμήθεια εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής (hardware, software), καθώς και για την προμήθεια και ανάθεση υπηρεσιών και έργων πληροφορικής, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του πολίτη. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη διενέργεια των διαγωνισμών αυτών σε όλα τα στάδια, συμπεριλαμβανομένων της συγκέντρωσης των προσφορών, όπου απαιτείται, της αποσφράγισης αυτών, της αξιολόγησης των φακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής σε ανοικτούς, κλειστούς ή πρόχειρους διαγωνισμούς, της αξιολόγησης των προσφορών των διαγωνισμών, της σύνταξης πρακτικών και της αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών, καθώς και της επίλυσης παντός, εν γένει, θέματος που τυχόν προκύψει κατά τη διενέργεια των διαγωνισμών αυτών. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί, πέραν των ανωτέρω θεμάτων, και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.
3. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
Β.
Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ετήσια και αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης ορισμού των μελών της.

Γ. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την 24.05.2018.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.