ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

Σύσταση και ορισμός μελών της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

PDF | DOC | Τροποποίηση της υπ’αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.28538 (ΦΕΚ 3212 Β΄/13.09.2017, ΑΔΑ:6Ψ3ΖΑ65ΧΘΨ-ΕΧΔ) απόφασης «Σύσταση και ορισμός μελών της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης», όπως ισχύει

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 του Ν.4440/2016 (Α΄224) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξ εις» όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 38 του Ν.4456/2017 (Α΄24),
β) των άρθρων 13-15 του Ν.2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει,
γ) του Π.Δ. 133/2017 (Α΄ 161) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»
δ) του Π.Δ.123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση…… Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
ε) του Π.Δ.125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την υπ’αριθ.ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.28538/04.09.2017 (ΦΕΚ 3212 Β΄) «Σύσταση και ορισμός μελών της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»
3. Την υπ’αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/80/οικ.29308/08.09.2017 (ΦΕΚ 3347 Β΄) απόφαση με θέμα «Στελέχωση, οργάνωση και λειτουργία της Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας».
4. Την υπ’αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.36085/25.10.2017 (ΦΕΚ 3951 Β΄) “Τροποποίηση της υπ’αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.28538 (ΦΕΚ 3212 Β΄) απόφασης «Σύσταση και ορισμός μελών της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»”,
5. Την υπ’αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.8592/01.03.2018 (ΦΕΚ 809 Β΄) “Τροποποίηση της υπ’αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.28538 (ΦΕΚ 3212 Β΄) απόφασης «Σύσταση και ορισμός μελών της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»”,όπως ισχύει,
6. Την υπ’αριθ. 14989/24.04.2018 αίτηση της Αργυρώς Γραμματικάκη, μόνιμης υπαλλήλου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την παρ.α΄ του εδαφίου «Γραμματείς της Κεντρικής Επιτροπής ορίζονται οι: α)……… του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» του Β΄ μέρους της υπ’αριθ.ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.28538/04.09.2017 (ΦΕΚ 3212 Β΄) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.36085/ 25.10.2017 (ΦΕΚ 3951 Β΄) και την υπ’αριθ.ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.8592/01.03.2018 (ΦΕΚ 809 Β΄)ως εξής :
«Γραμματείς της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας με τους αναπληρωτές τους ορίζονται α) Βενετία Μπακαλούδη του Στέργιου, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α΄ κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αναπληρώτρια την Ελένη Δαλαβούρα του Νικολάου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικής βαθμίδας ΤΕ ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»
Ως εκ τούτου το ως ανωτέρω εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:
«Γραμματείς της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας με τους αναπληρωτές τους ορίζονται α) Βενετία Μπακαλούδη του Στέργιου, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α΄ κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αναπληρώτρια την Ελένη Δαλαβούρα του Νικολάου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικής βαθμίδας ΤΕ ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και β)Νίκη Σταματοπούλου του Αντωνίου, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α΄ κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Διοικητικού Οικονομικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) αποσπασμένη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με αναπληρώτρια την Μαρία-Λίντα Ζωγράφου του Χρήστου, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Β΄ κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.»
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.