ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Σύσταση και Ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου για την ενίσχυση του έργου του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

PDF | DOC | Σύσταση και Ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου για την ενίσχυση του έργου του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) του άρθρου 10 παρ.3 του Ν.Δ.216/1974 (ΦΕΚ Α’ 367) «Περί συστάσεως Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως»,
β) των άρθρων 13-15 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ.63/2005 (Α’ 98),
δ) του άρθρου 21 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄) «Διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» όπως ισχύει,
ε) του Π.Δ.133/2017 (Α΄ 161) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»,
στ) του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
ζ) του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
2. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε
Α. Συνιστάται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ομάδα Διοίκησης Έργου με αντικείμενο την εξέταση και υποβολή πρότασης για την ενίσχυση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) στις αυξημένες αρμοδιότητες που επιτελεί τα τελευταία χρόνια.
Β. Η Ομάδα θα αποτελείται από εκπροσώπους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Α.Σ.Ε.Π. και θα έχει τεχνικό χαρακτήρα.

Γ. Ως Πρόεδρος και Μέλη της Ομάδας ορίζονται οι κάτωθι:
1. Ευτυχία Δημητρίου, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α’ κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πρόεδρος,
2. Καλλιόπη Στάγκα, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Επιλογής Προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π., Μέλος,
3. Ελένη Ρούφου, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α’ κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μέλος,
4. Δέσποινα Σιμιτζόγλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π., Μέλος,
5. Ιωάννης Δελαγραμμάτικας, Προϊστάμενος Τμήματος Ποιότητας και Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων του Α.Σ.Ε.Π., Μέλος,
6. Παντελής Ταγκαλάκης, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Α’ κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μέλος,
7. Θεόδωρος Παπαδόπουλος, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Πληροφορικής της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου, Μέλος,
Γραμματέας ορίζεται η Παρασκευή Λάμπρου, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α’ κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Δ. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει στην έδρα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής ή αποζημίωσης.
Ε. Η θητεία της Ομάδας Εργασίας άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης και λήγει με την υποβολή της πρότασης στην Υπουργό και τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.