ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 21 Μαΐου 2024

Συμπληρωματική εγκύκλιος περί αναστολής προσλήψεων

PDF | DOC | Συμπληρωματική εγκύκλιος περί αναστολής προσλήψεων

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ. 22433/14-6-2019 εγκυκλίου μας και με αφορμή την υποβολή προφορικών και εγγράφων ερωτημάτων υπηρεσιών, κυρίως των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών, σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων περί αναστολής προσλήψεων και προς αποφυγήν διαφορετικών προσεγγίσεων και ερμηνειών, σας ενημερώνουμε τα εξής :

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν 4604/2019 (ΦΕΚ Α 50/26.3.2019) η παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 αντικαταστάθηκε, ως εξής :

«5. Οι περιορισμοί των παραγράφων 1 και 2 δεν ισχύουν, ως προς τις προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις και των απασχολούμενων στα προγράμματα δακοκτονίας, καθώς και ως προς τις προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α` 107)».

Δεδομένου ότι με την ανωτέρω ρύθμιση εισάγεται εξαίρεση από τους περιορισμούς του άρθρου 28 του ν.2190/1994, όπως ισχύει, οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου όλων των ειδικοτήτων και κλάδων που περιλαμβάνονται στην προαναφερόμενη διάταξη διενεργούνται κανονικά στους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών.

Σχετικά με τις προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, σας ενημερώνουμε ότι και αυτές διενεργούνται κανονικά σε όλους του φορείς και τις υπηρεσίες του δημοσίου καθόσον και για αυτήν την κατηγορία έχει προβλεφθεί με το προαναφερόμενο άρθρο (αρ. 82, παρ.2 του ν.4604/2019), εξαίρεση από τους περιορισμούς που θέτει το άρθρο 28 του ν. 2190/1994.

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.