ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

Συμπληρωματική Ανακοίνωση για την ΕΛΒΟ

PDF | DOC | Συμπληρωματική Ανακοίνωση για την ΕΛΒΟ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.4440/2016 (224 Α)2. το Π.Δ.123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κλπ.» (208 Α)3. το Π.Δ.88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (160 A΄)
4. Τη με αρ. πρωτ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/οικ. 11523/29.3.2018 (1164 Β) Απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων των υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «
5. την με αρ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/84/οικ.31476/22.9.2017 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας μεταφοράς του προσωπικού του άρθρου 40 του ν.4440/2016» (3576 Β)
6. την αρ πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/6/οικ.33116/23.12.2016 (ΑΔΑ: ΩΕΕΦ465ΧΘΨ-54Β) εγκύκλιο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
7. την αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/147/οικ.19930/1.6.2018 (ΑΔΑ: ΨΟ6Υ465ΧΘΨ-ΒΩΦ ) εγκύκλιο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης

8. Τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους απασχολούμενους της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Β.Ε.»
9. Τα αιτήματα των φορέων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών τους.
10. Την ΔΙΔΑΔ/Φ.49Ε/3/οικ.50212/31.12.2018 Ανακοίνωση (ΑΔΑ: 6ΕΧΕ465ΧΘΨ-ΣΩΠ).
11. Το αρ. πρωτ. 119/26.2.2019 έγγραφο του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
1. Εκδίδεται η παρούσα με συνημμένο πίνακα με (17) δεκαεπτά θέσεις του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ. Α.Ε.). Κατόπιν τούτου και σε συνέχεια της υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Ε/3/οικ.50212/31-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΕΧΕ465ΧΘΨ-ΣΩΠ) Ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των απασχολούμενων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Β.Ε.» μέχρι και 8 Μαρτίου 2019, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους εν λόγω υπαλλήλους να επιλέξουν τις κατάλληλες θέσεις, αλλά και λόγω των επειγουσών επιτακτικών αναγκών που έχουν προκύψει στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ. Α.Ε.).
2. Οι απασχολούμενοι με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην εταιρεία «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Β.Ε.» θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση metpros40@ydmed.gov.gr Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για τη μεταφορά τους, σε ειδικό προς το σκοπό έντυπο, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης των θέσεων που επιθυμούν να μεταφερθούν από το σύνολο των θέσεων της εκπαιδευτικής τους βαθμίδας που περιέχονται στους πίνακες που επισυνάπτονται στην παρούσα καθώς και στην υπό στοιχείο 10 του προοιμίου Ανακοίνωση. Αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί εξακολουθούν να ισχύουν, εφ’ όσον δεν υποβληθεί νεότερη κατόπιν της παρούσης. Σε περίπτωση υποβολής νέας αίτησης, δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή δικαιολογητικών.
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Ε/3/οικ.50212/31-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΕΧΕ465ΧΘΨ-ΣΩΠ) Ανακοίνωση της Υπηρεσία μας.
Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.