ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2023

Συμμετοχή σε Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ERASMUS for Public Administration

PDF | DOC | Συμμετοχή σε Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ERASMUS for Public Administration

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει και για το έτος 2012 το «βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης – Erasmus for Public Administration» για δημόσιους υπαλλήλους των κρατών – μελών με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων και της κατανόησης των ευρωπαϊκών οργάνων και πολιτικών.

Το Πρόγραμμα το οποίο  διοργανώνει και  πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης – EAS ( site: www.europa.eu/eas ) απευθύνεται σε νέους υπαλλήλους (Διοικητικούς, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), οι οποίοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει κατ’ ελάχιστο, έξι μήνες και κατ’ ανώτατο, πέντε χρόνια πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας την καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (να έχουν δηλαδή προσληφθεί κατά το χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο του 2007 έως και τον Σεπτέμβριο του 2011) και να απασχολούνται σε θέση που σχετίζεται με θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε άριστο επίπεδο δύο γλωσσών: Αγγλικής και Γαλλικής ή Αγγλικής και Γερμανικής.

Επίσης, οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν εργασθεί ή να έχουν συμμετάσχει σε άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε όργανα ή φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για το πρόγραμμα που θα διεξαχθεί από τις 3 έως τις 15 Ιουνίου 2012 στις Βρυξέλλες ζητήθηκε από τη διοργανώτρια Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης η κάθε χώρα να υποβάλει, μέσω της Αντιπροσωπείας της, κατάλογο με υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις μέχρι τις 30-3-2012, πλην όμως οι αιτήσεις  πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε. έως τις  28-3-2012.

        Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων και των φορέων να μας αποστείλουν μέχρι και την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012 το Βιογραφικό Σημείωμα (European CV) των ενδιαφερομένων καθώς και το ατομικό έντυπο με τα στοιχεία τους, τα οποία επισυνάπτονται, σε ηλεκτρονική μορφή, στο e-mail: l.polykandrioti@ydmed.gov.gr προκειμένου να γίνει από την υπηρεσία μας η επιλογή των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται από το πρόγραμμα και να διαβιβαστούν τα σχετικά έγγραφα στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε.

Η Επιτροπή αναλαμβάνει την οργάνωση και τη δαπάνη πραγματοποίησης του προγράμματος και τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων (το πρωινό και κάποια γεύματα). Επισημαίνεται όμως, ότι για λόγους εξοικονόμησης πόρων κατά τις περιόδους του Προγράμματος του έτους 2012, δεν θα καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση στους συμμετέχοντες.

Σημειώνεται  ότι η τελική επιλογή πραγματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης, και όσοι επιλέγονται ενημερώνονται προσωπικά από αυτή, έναν μήνα περίπου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων και των φορέων παρακαλούνται να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς.

Επίσης, παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.