ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου

PDF | DOC | Τροποποιήση της με αριθ.ΔΙΔΚ/Φ.37/οικ.20487/6.9.2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2444/Β/6.9.2012, ΑΔΑ: Β4ΘΕΧ-Ν9Β) σύστασης και συγκρότησης Πρωτοβάθμιου κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των φορέων του

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) της παρ. 1 του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 (Α’ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρο δεύτερου και της παρ. 3 του άρθρου εβδόμου του ν. 4057/2012 (Α’ 54) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»,

β) του άρθρου 8 του ν.4320/2015 (Α’ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»,
γ) του άρθρου 5 του ν.4325/2015 (Α’ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»,

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π. Δ. 63/2005 (Α’ 98),

ε) του Π.Δ. 99/2014 (Α΄166) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει.
στ) του Π.Δ. 24/2015 (Α’ 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
ζ) του Π.Δ. 25/2015 (Α΄21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την υπ. αριθ.ΔΙΔΚ/Φ.37/οικ.20487/6.9.2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2444/Β/6.9.2015, ΑΔΑ: Β4ΘΕΧ-Ν9Β) «Σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»
3. Την υπ.αριθ.ΔΙΔΚ/Φ.37/22892/11.02.2013 υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΒΕΥΣΧ-9ΜΠ) «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Πρωτοβάθμιου κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των φορέων του».
4. Την υπ. αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.37/1314/24.02.2015 υπουργική απόφαση (ΑΔΑ :66ΦΥ465ΦΘΕ-ΙΛΔ) «Ορισμός Μελών Πρωτοβάθμιου κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των φορέων (του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 24/2015».
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Τροποποιούμε τις παραγράφους Α, Β και Γ της αριθ.ΔΙΔΚ/Φ.37/οικ.20487/6.9.2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2444/Β/6.9.2012, ΑΔΑ: Β4ΘΕΧ-Ν9Β) « Σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» ως εξής:
«Α. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.) Πειθαρχικό Συμβούλιο για το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.) και τους φορείς του:
α) Εθνικό Τυπογραφείο
β) Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
με έδρα το κατάστημα στέγασης της κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.)».

Β. Το κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο της παρ. Α. είναι πενταμελές, συνεδριάζει δημόσια και συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2, 3, 6, 7, 8 του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 (Α’ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4057/2012 (Α’ 54) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», καθώς και την παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.4325/2015 (Α΄ 47), και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Έβδομο του ν.4057/2012.

Γ. Γραμματέας στο κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο ορίζεται μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.), με βαθμό τουλάχιστον Δ΄, που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με την απόφαση Ορισμού των Μελών.».

2. Αντικαθιστούμε την παράγραφο Α της αριθ.ΔΙΔΚ/Φ.37/22892/11.02.2013 υπουργικής απόφασης (ΑΔΑ: ΒΕΥΣΧ-9ΜΠ) «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Πρωτοβάθμιου κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των φορέων του», ως εξής:
«Α. Συγκροτείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.) πενταμελές κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο για το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.) και τους φορείς του, ήτοι α) το Εθνικό Τυπογραφείο και β) το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος πρωτοδικών ή πρωτοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικαστηρίων ή αντιεισαγγελέας πρωτοδικών με τον αναπληρωτή του,
β) Ένα (1) Μέλος, ο οποίος είναι πάρεδρος ή δικαστικός αντιπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με τον αναπληρωτή του,
γ) Ένα (1) Μέλος, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Υπουργείου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφέρειας ή Ν.Π.Δ.Δ., με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.).
δ) Δύο (2) Αιρετούς Εκπροσώπους των υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι είναι Μέλη του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο οποίο υπάγεται ο διωκόμενος, δηλαδή:
1) Δύο αιρετούς εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι Μέλη του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.).
2) Δύο αιρετούς εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι Μέλη του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εθνικού Τυπογραφείου.
3) Δύο αιρετούς εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι Μέλη του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Όταν το Πρωτοβάθμιο κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο Συμβούλιο μετέχουν οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Γραμματέας, με τον αναπληρωτή του, ορίζεται, στο κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο, μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.), με βαθμό τουλάχιστον Δ’, κατηγορίας ΠΕ.».

Κατά τα λοιπά ισχύουν η αριθ.ΔΙΔΚ/Φ.37/οικ.20487/6.9.2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2444/Β/6.9.2012, ΑΔΑ: Β4ΘΕΧ-Ν9Β) «Σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» και η αριθ.ΔΙΔΚ/Φ.37/22892/11.02.2013 υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΒΕΥΣΧ-9ΜΠ) «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Πρωτοβάθμιου κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των φορέων του», κατά το μέρος που αφορά στη συγκρότηση.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.