ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 05 Φεβρουαρίου 2023

Συγκρότηση ΟΔΕ για ανοικτή διακυβέρνηση (open gov)

PDF | ΘΕΜΑ: Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου, με αντικείμενο την
ανοικτή διακυβέρνηση (open government).

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
(α) του άρθρου 18 παρ. 18 του ν. 2503/1997 (Α’ 107) «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,
(β) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
(γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π. Δ. 63/2005 (Α’ 98),
(δ) του ν. 3833/2010 (Α’ 40) «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», όπως ισχύει,
(ε) του ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
(στ) του Π.Δ. 320/1988 (Α’ 149) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου
Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως ισχύει,
(ζ) του Π.Δ. 65/2011 (Α’ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…».

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ ΟΥ Μ Ε
Α. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.) Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.), αποτελούμενη από υπαλλήλους του στενού και
ευρύτερου δημοσίου τομέα, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και από ιδιώτες με
εξειδικευμένες γνώσεις.
Β. Έργο της Ο.Δ.Ε. είναι η σύνταξη σχεδίου δράσεως για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την
καταπολέμηση της διαφθοράς, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη του OGP της
πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών.
Γ. (i) Συντονιστής της Ο.Δ.Ε. ορίζεται ο Δρ Θεοδόσιος Τσαπέλας, Μέλος του Δ.Σ. της «Κοινωνίας
της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.), με αναπληρώτρια την Αθανασία Ρουτζούνη, Εμπειρογνώμον
Πληροφορικής, της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων με 2ο βαθμό, της Υπηρεσίας Ανάπτυξης
Πληροφορικής (Υ.Α.Π.) του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
(ii) Μέλη της Ομάδας Εργασίας ορίζονται οι κάτωθι:
1. Παναγιώτης Πασσάς, υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης,
Προϊστάμενος του Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού Α’ της Διεύθυνσης Διοικητικού του
Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
2. Μιχαήλ Καραχάλιος, υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης,
Προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφόρησης και Ανοικτής Διοίκησης της Διεύθυνσης
Σχέσεων Κράτους-Πολίτη του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
3. Νικόλαος Άρχοντας, υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης,
Προϊστάμενος του Τμήματος Μεθόδων Εργασίας και Διαδικασιών της Διεύθυνσης
Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
4. Ειρήνη Χριστοφόρου-Χριστοφορίδη, υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ
Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊσταμένη του Τμήματος Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων
της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
5. Ανδρέας Δημητρίου, Εμπειρογνωμόνων Πληροφορικής, της κατηγορίας Ειδικών
Θέσεων με 2ο βαθμό, της Υ.Α.Π. του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
6. Θεόδωρος Φίλιος, υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής του
Συνηγόρου του Πολίτη, αποσπασμένου στο Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. και μετακινημένου στο Γραφείο
του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ντ.
Ρόβλια.

7. Νικολέτα Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής
Οργάνωσης, που υπηρετεί στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
8. Ιωάννης Βασιλείου, υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, της Ειδικής
Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
9. Ελένη Στράνη, μετακλητή υπάλληλος στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Π. Τζωρτζάκη.
10. Γεώργιος Φανουράκης, μετακλητός υπάλληλος στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Π. Τζωρτζάκη.
11. Θεόδωρος Καρούνος, Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
12. Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής, στέλεχος της ΜΟΔ Α.Ε.
13. Σοφία Αναγνωστοπούλου, Στέλεχος της Ομάδας Υποστήριξης Εφαρμογών
Πληροφορικής του Ο.Π.Σ. της ΜΟΔ Α.Ε.
14. Ευθύμιος Κουρμούκης, στέλεχος της ΚτΠ Α.Ε.
15. Γεώργιος Καραμανώλης, Εμπειρογνώμων σε θέματα Πληροφορικής και ΤΠΕ.
16. Αλέξανδρος Μελίδης, Εμπειρογνώμων σε θέματα Πληροφορικής και ΤΠΕ.
17. Θέμις Ζαμάνη, Εμπειρογνώμων σε θέματα Πληροφορικής και ΤΠΕ.
18. Αθανάσιος Κουντζέρης, Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.
19. Μιχαήλ Ψαλίδας, Επιστήμων Πληροφορικής.
20. Αθανάσιος Πρίφτης, Πολιτικός Επιστήμονας.
21. Φώτιος Ρούτσης, Εμπειρογνώμων Πληροφορικής.
(iii) Γραμματέας της Ο.Δ.Ε. ορίζεται ο Θεόδωρος Παπαδόπουλος, υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου
ΠΕ Πληροφορικής του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ., με αναπληρωτή τον Αλέξανδρο Τσάνη, υπάλληλο με βαθμό Δ’ του
κλάδου ΠΕ Πληροφορικής του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
Δ. Η Ο.Δ.Ε. θα συνεδριάζει εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων
Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ