ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Συμβουλίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

PDF | DOC | Συγκρότηση και Ορισμός Μελών του Συμβουλίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων. (ΔΙΔΚ/Φ.38/4/101) (ΑΔΑ: 7Μ09465ΦΘΕ-ΙΣ5)

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις :

α) τις διατάξεις των άρθρων 160-162 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύουν,

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98),

γ) του Π.Δ. 99/2014 (Α’ 166) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει,

δ) του Π.Δ. 24/2015 (Α’ 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

ε) του Π.Δ. 25/2015 (Α΄21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

 1. Το με αριθ. πρωτ. 19080/10-09-2014 (Ορθή Επανάληψη) έγγραφο του Προέδρου του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).
 1. Τα με αριθ. πρωτ. 176261/10-09-2014 και 233909/29-12-2014 έγγραφα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
 1. Το με αριθ. πρωτ. Φ.28/44807/08-09-2014 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη.
 1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι τυχόν δαπάνη θα καθορισθεί με νέα απόφαση.

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Συγκροτείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης πενταμελές (5μελές) Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, το οποίο αποτελείται από:

 1. Έναν (1) Αντιπρόεδρο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.
 2. Δύο (2) λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), με βαθμό Νομικού Συμβούλου ή Παρέδρου, ως Μέλη, με τους αναπληρωτές τους.
 3. Ένα (1) Μέλος του Α.Σ.Ε.Π, ως Μέλος, με τον αναπληρωτή του.
 4. Έναν (1) Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη, ως Μέλος, με τον αναπληρωτή του.

 Β. Εισηγητές στο Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων ορίζονται τα Μέλη του από τον Πρόεδρο.

Γ. Γραμματέας του Συμβουλίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, με τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (του εδ.β. της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 24/2015), κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ.

 Δ. Ορίζουμε τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Συμβουλίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων ως εξής:

 1. Φώτιος Μπολόφης του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΕ506470), Αντιπρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π., Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Σουλτανιά του Αθανασίου (ΑΔΤ: ΑΚ231623), Αντιπρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.
 1. Γεώργιος Γρυλωνάκης του Ελευθερίου (ΑΔΤ: Χ665196), Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. (νυν Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης), Μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Κατωπόδη του Εμμανουήλ (ΑΔΤ: ΑΙ414351), Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του πρώην Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη (νυν Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης).
 1. Βασίλειος Καραγεώργος του Γρηγορίου (ΑΔΤ: Ι324434), Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. (νυν Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης), Μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Δημητρακόπουλο του Πέτρου (ΑΔΤ: Μ036831), Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. (νυν Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
 1. Νίκη Γιαννακάκη του Παναγιώτη (ΑΔΤ: Π059516), Σύμβουλος του Α.Σ.Ε.Π., Μέλος, με αναπληρώτρια την Κανελλιώ Σακελλαριάδου του Λάμπρου (ΑΔΤ: Ι091538), Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π.
 1. Μαρία Κοτρωνιά του Ιωάννη (ΑΔΤ: Π684605), Βοηθός Συνηγόρου του Κύκλου Σχέσεων Κράτους-Πολίτη, Μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Σαγιά του Παναγιώτη (ΑΔΤ: Σ699167), Βοηθό Συνηγόρου του Κύκλου Ποιότητας Ζωής.

Ε. Γραμματέας του Συμβουλίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων ορίζεται η Κλαίρη Γρηγοριάδη του Αριστείδη (ΑΔΤ: Ξ195791), μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊσταμένη του Τμήματος Υπηρεσιακής Κατάστασης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (του εδ. Β της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 24/2015), με αναπληρωτή τον Λάμπρο Λαμπρινίδη του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΒ515109), μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (του εδ. Β της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 24/2015).

ΣΤ. Έργο του Συμβουλίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων είναι η εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση, εκτός των θεμάτων πειθαρχικού δικαίου και επιλογής, των προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των δημόσιων υπηρεσιών, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων και με εξαίρεση την Ακαδημία Αθηνών, τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, καθώς επίσης και για τη συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις που αφορούν σε επιλογές προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων που πραγματοποιήθηκαν από το εκάστοτε αρμόδιο όργανο για την επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις περί επιλογής προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.

Ζ. Η θητεία του Συμβουλίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Κατά τη διάρκεια της θητείας απαγορεύεται η αντικατάσταση Μελών του Συμβουλίου, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι.

Η. Για τις συνεδριάσεις, τη λειτουργία και τις πράξεις του Συμβουλίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.