ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 28 Μαΐου 2023

Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας

PDF | DOC | Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας, με αντικείμενο την επεξεργασία και κωδικοποίηση των πειθαρχικών διατάξεων των δημοσίων υπαλλήλων

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

 Τις διατάξεις :

α) του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν.Δ. 216/1974 (Α’ 367) «Περί συστάσεως Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως»,

β) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π. Δ. 63/2005 (Α’ 98),

δ) του άρθρου 21 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

ε) του Π.Δ. 99/2014 (ΦΕΚ 166/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει.

  1. Την αριθμ. Υ21/06-10-2015 (ΦΕΚ 2144/Β/06-10-2015) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Χριστόφορο Βερναρδάκη».
  2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 Α. 1. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.) επταμελή Ομάδα Εργασίας, με αντικείμενο την περαιτέρω επεξεργασία της διοικητικής κωδικοποιημένης ύλης του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων που αφορά στις πειθαρχικές διατάξεις, προκειμένου να εκπονηθούν προτάσεις για τη συστηματική βελτίωση του ισχύοντος πειθαρχικού δικαίου για τους δημοσίους υπαλλήλους.  Το αποτέλεσμα των εργασιών της Επιτροπής θα αποτελέσει τη βασική ύλη για την επεξεργασία σχετικού σχεδίου νόμου από Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που θα συγκροτηθεί στη συνέχεια.

  1. Η Ομάδα Εργασίας συγκροτείται από έναν Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και από υπαλλήλους του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας, με τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος του πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
  2. Στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας δύνανται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του ν.2690/1999, να καλούνται προς διατύπωση γνώμης, παροχή πληροφοριών ή στοιχείων και άλλοι υπάλληλοι του πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. και των φορέων του με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία.

Β. Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Ηλίας Ψώνης, Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Μέλη της Ομάδας Εργασίας ορίζονται οι κάτωθι:

  1. Γεωργία Βαλατσού, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.
  2. Ιωάννης Σπηλιωτόπουλος, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
  3. Σταματική Μηνακάκη, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
  4. Παναγιώτης Πασσάς, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.
  5. Βασιλική Νταλάκου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με Γ’ βαθμό, Νομική Συνεργάτιδα που υπηρετεί στο Τμήμα του Διαρκούς Κώδικα Νομοθεσίας-Ραπτάρχης της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.
  6. Ηλίας Καρακατσάνης, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με Δ’ βαθμό, Νομικός Συνεργάτης που υπηρετεί στο Τμήμα του Διαρκούς Κώδικα Νομοθεσίας-Ραπτάρχης της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

 Γ. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Ελένη Χούμου, μόνιμη υπάλληλος με Δ΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης του Τμήματος Κινητικότητας Ανθρώπινου Δυναμικού της

Δημόσιας Διοίκησης της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού με αναπληρώτρια την Αγορίτσα Λέρα, μόνιμη υπάλληλο με Δ΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης του Τμήματος Υπηρεσιακής Κατάστασης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης.

Δ. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Ε. Η Ομάδα Εργασίας οφείλει να έχει ολοκληρώσει το έργο της εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της παρούσας απόφασης.