ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 14 Αυγούστου 2022

Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας

PDF | DOC | Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας, με αντικείμενο την επεξεργασία των διατάξεων του οργανισμού του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

1. Τις διατάξεις :
α) του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν.Δ. 216/1974 (Α’ 367) «Περί συστάσεως Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως»,
β) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π. Δ. 63/2005 (Α’ 98),
δ) του άρθρου 21 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»
ε) του Π.Δ. 99/2014 (ΦΕΚ 166/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει.
2. Την αριθμ. Υ21/06-10-2015 (ΦΕΚ 2144/Β/06-10-2015) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Χριστόφορο Βερναρδάκη».
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. 1. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Πρώην ΥΔΙΜΗΔ) επταμελή Ομάδα Εργασίας, με αντικείμενο την επεξεργασία του Προεδρικού Διατάγματος των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών σε προσωπικό, κλάδους και κατανομή αρμοδιοτήτων στις οργανικές μονάδες.
2. Η Ομάδα Εργασίας συγκροτείται από υπαλλήλους του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας, με τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
3. Στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας δύνανται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του ν.2690/1999, να καλούνται προς διατύπωση γνώμης, παροχή πληροφοριών ή στοιχείων και άλλοι υπάλληλοι του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. και των φορέων του, με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία.

Β. Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Νικόλαος Μιχαλόπουλος, μόνιμος υπάλληλος με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Μέλη της Ομάδας Εργασίας ορίζονται οι κάτωθι:
1. Παναγιώτης Κρομμύδας, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2. Παναγιώτης Πασσάς, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.
3. Βασίλειος Συμεωνίδης, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Γ΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενος της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.
4. Κλαίρη Γρηγοριάδη, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενη του Τμήματος Υπηρεσιακής Κατάστασης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
5. Σοφία Σιδέρη, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενη του Τμήματος Οργάνωσης και Αξιολόγησης Δομών της Δ/νσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
6. Δημοσθένης Θωμάς, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Γ΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής και Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων και Τηλεπικοινωνιών της Δ/νσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

Γ. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Δημήτριος Δράκος, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Ε΄
του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών στους Πολίτες και της Επιχειρήσεις της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αναπληρώτρια την Ελένη Αγγελακοπούλου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ ειδικότητας Προσωπικού Η/Υ με βαθμό Ε΄ του Τμήματος Διαφάνειας, Ανοιχτής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης.

Δ. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Ε. Η Ομάδα Εργασίας οφείλει να έχει ολοκληρώσει το έργο της εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της παρούσας απόφασης.