ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

12.01.2022 - Εξετάσεις ιθαγένειας: Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση 07.01.2022 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης: Τέλος η ταλαιπωρία για τους Έλληνες του εξωτερικού. Ξεκίνησε η απευθείας καταχώριση των ληξιαρχικών πράξεων στο Μητρώο Πολιτών από τα Προξενεία 22.12.2021 - Ο ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του συστήματος Αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, της Στοχοθεσίας και του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στο Δημόσιο 21.12.2021 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης στο «Digital Economy Forum 2021»: Εφαρμόζουμε ένα ολιστικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου 10.12.2021 - Απάντηση του ΥΠΕΣ Μ. Βορίδη σε επίκαιρες ερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτογράφηση και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δημοσίους υπαλλήλους
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

Συγκρότηση και Ορισμός Μελών ΟΔΕ Δι@ύγειας

PDF | DOC | ΘΕΜΑ: Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Συντονιστικής Ομάδας Διοίκησης Έργου, με
αντικείμενο τον επιχειρησιακό συντονισμό και την υποστήριξη της εφαρμογής του
προγράμματος Δι@ύγεια στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και στο σύνολο των Υπουργείων.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
(α) του άρθρου 18 παρ. 18 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α’) «Διοίκηση, Οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις»,
(β) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α’) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
(γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π. Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’),
(δ) του 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο ‘ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ’»,
(ε) του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α’) «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης»,
(στ) του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α’) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
(ζ) του Π.Δ. 320/1988 (ΦΕΚ 149/Α’) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου
Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα,
ΑΔΑ: 45Β8Χ-Υ7Ξ
(η) του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α’) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών, β)
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…».
2. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/18747/21-09-2011 (ΦΕΚ Β’ 2091) απόφαση του Υφυπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Ρόβλια
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής ‘με εντολή Υφυπουργού’ στο Γενικό Γραμματέα του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στους
Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο
της χωρίς αποζημίωση.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ ΟΥ ΜΕ
Α. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.), Συντονιστική Ομάδα Διοίκησης Έργου για το Πρόγραμμα Δι@ύγεια,
αποτελούμενη από υπαλλήλους του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ., της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.
«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και του Εθνικού Τυπογραφείου, με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, καθώς και από ιδιώτες-εμπειρογνώμονες με εξειδικευμένες γνώσεις .
Β. Έργο της συντονιστικής Ο.Δ.Ε για το Πρόγραμμα Δι@ύγεια είναι:
 Ο επιχειρησιακός συντονισμός και η υποστήριξη της εφαρμογής του Προγράμματος
Δι@ύγεια στο Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. και των εποπτευόμενων φορέων του.
 Ο επιχειρησιακός συντονισμός και η υποστήριξη της εφαρμογής του Προγράμματος
Δι@ύγεια για το σύνολο των Υπουργείων (συντονισμός των Ο.Δ.Ε. Δι@ύγεια όλων των
Υπουργείων).
 Η επικοινωνία με τους διαχειριστές των υποστηρικτικών εφαρμογών και των
διαδικτυακών τόπων για επίλυση προβλημάτων και πληροφόρηση, όταν αυτό κρίνεται
απαραίτητο.
 Η συλλογή και η αξιοποίηση σχολίων, παρατηρήσεων και προτάσεων που θα
καταθέτουν οι πολίτες, αναφορικά με το Πρόγραμμα Δι@ύγεια.
 Η συμμετοχή στο σχεδιασμό νέων δράσεων και ανασχεδιασμού του Προγράμματος
Δι@ύγεια, όπου απαιτείται.
 Ο σχεδιασμός και η υποστήριξη ελεγκτικών μηχανισμών εφαρμογής του νόμου, ο
ποιοτικός έλεγχος των αναρτημένων πράξεων, καθώς και η εξασφάλιση της ένταξης του
συνόλου των υπόχρεων φορέων.
Γ. Ορίζουμε τον Συντονιστή της Συντονιστικής Ο.Δ.Ε. και τα Μέλη των Ομάδων, ως εξής:
Ρουτζούνη Αθανασία, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, ειδικότητας Εμπειρογνωμόνων
Πληροφορικής, της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.) του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. ( 213-
13.06.025, n.rou@yap.gov.gr), Συντονίστρια, με αναπληρωτή τον Παπαζαρίφη Αναστάσιο,
Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, ειδικότητας Ανασχεδιασμού Διοικητικών Διαδικασιών,
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ( 213-
20.18.043, apapazarifis@mou.gr).

►Ομάδα 1 με αντικείμενο τη Διαχείριση και υποστήριξη εφαρμογών και χρηστών για το
σύνολο των υπηρεσιών του Υ.ΔΙ.ΜΗ.Δ.
Επικεφαλής: Διονύσιος Κοντογιώργης, υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής,
της Υ.Α.Π. του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. ( 213-13.06.075, d.kon@yap.gov.gr).
Μέλη:
1α. Παπανικολάου Γεώργιος, υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, του
Τμήματος Ανάπτυξης Μηχανογραφικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής
Επεξεργασίας Στοιχείων του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. ( 213-13.13.222, papanikg@ydmed.gov.gr).
1γ. Μπαλού Αγγελική, υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της Διεύθυνσης
Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. ( 213-13.13.211,
a.balou@ydmed.gov.gr).
1γ. Ζάγουρας Παναγιώτης, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ3 Πληροφορικής, του Εθνικού
Τυπογραφείου ( 210-52.79.155, panos@et.gr).
1δ. Δεχουνιώτη Θεώνη, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ3 Πληροφορικής, του Εθνικού
Τυπογραφείου ( 210-52.79.156, tdexu@et.gr).
1ε. Στασινός Δημήτριος, υπάλληλος της ΜΟΔ Α.Ε., αποσπασμένος στην Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ( 213-201.80.18,
dstasinos@mou.gr)

►Ομάδα 2 με αντικείμενο τη νομική υποστήριξη του συνόλου των ενταγμένων φορέων αλλά
και σχετικών ερωτημάτων από ενδιαφερόμενους πολίτες και επιχειρήσεις.
Επικεφαλής: Νταλάκου Βασιλική, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, με βαθμό Α’, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, ειδικότητας Νομικοί Συνεργάτες, του
Τμήματος Εκδόσεων και Γραμματειακής-Λογιστικής Εξυπηρέτησης της Διεύθυνσης
Οικονομικού του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. ( 213-13.10.425, NtalakouV@e-themis.gov.gr).
Μέλη:
2α. Χαραλάμπους Ιωάννα, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
με βαθμό Γ’, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, ειδικότητας Νομικοί Συνεργάτες, του Τμήματος
Εκδόσεων και Γραμματειακής-Λογιστικής Εξυπηρέτησης της Διεύθυνσης Οικονομικού τα ου
Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. ( 213-13.10.434, CharalampousI@e-themis.gov.gr).
2β. Λάσκαρη Τατιάνα, υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης,
Προϊσταμένη του Τμήματος Ερευνών και Μετρήσεων Αποδοτικότητας της Διεύθυνσης
Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. ( 213-13.13.465, t.laskari@ydmed.gov.gr).

►Ομάδα 3 με αντικείμενο την Επιχειρησιακή διαχείριση εφαρμογής του Προγράμματος,
ανάλυσης και ανασχεδιασμού διαδικασιών και εφαρμογών
Επικεφαλής: Καραχάλιος Μιχαήλ, υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής
Οργάνωσης, Προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφόρησης και Ανοιχτής Διοίκησης της
Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. ( 213-13.13.102,
m.karaxalios@ydmed.gov.gr).
Μέλη:
3α. Καμπύλη Ασπασία, υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης,
Προϊσταμένη του Τμήματος Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. (213-
13.13.302, aspa.kampili@ydmed.gov.gr).
3β. Κασάπη Ευαγγελία, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με
βαθμό Β’, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, ειδικότητας Διοικητικού, της Διεύθυνσης Προσωπικού
Ιδιωτικού Δικαίου του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. ( 213-13.13.243, e.kasapi@ydmed.gov.gr).
3γ. Παπαβασιλείου Δημήτριος, υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής
Οργάνωσης, του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. (
213.13.13.354, d.papavassiliou@ydmed.gov.gr).

►Ομάδα 4 με αντικείμενο την Υποστήριξη Φορέων, Πληροφόρηση και Εκπαίδευση ( Help
Desk , περιεχόμενο δικτυακού τόπου, κ.ά).
Επικεφαλής: Λυγνού Βαμβακία, υπάλληλος με σχέση εργασία ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, με βαθμό Α’, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, ειδικότητας Διοικητικού, του Τμήματος
Οργάνωσης, Απλούστευσης Διαδικασιών και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Διοικητικού
του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. ( 213-13.13.623, vicky.lignou@ydmed.gov.gr).
Μέλη:
4α. Ντινιακός Ιωάννης, υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, του
Τμήματος Προστασίας Πολιτών της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. (
213.13.13.113, i.ntiniakos@ydmed.gov.gr).
4β. Σιμάτου Έλλη, υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, του
Τμήματος Προστασίας Πολιτών της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. (
213-13.13.106, simatou@ydmed.gov.gr).
4γ. Κλινάκης Εμμανουήλ, υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, του
Τμήματος Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. ( 213-13.13.340, mklinakis@ydmed.gov.gr).
4δ. Χαραλαμπίδης Νικόλαος, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας Διοικητικού, του Εθνικού Τυπογραφείου (
210-52.79.009, fsiga@et.gr).

►Επιμέλεια και έκδοση newsletter Δι@ύγεια
Ελένη Χανιωτάκη, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης,
του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. ( 213-13.13.309,
e.chaniotaki@ydmed.gov.gr).

►Εμπειρογνωμόνωνες τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης του Προγράμματος
Δι@ύγεια
Γεώργιος Καραμανώλης, εμπειρογνώμονας σε θέματα Πληροφορικής και ΤΠΕ ( 213-
150.2133 g.karamanolis@gmail.com).
Σταύρος Κατσούλης, Εμπειρογνώμονας σε θέματα Πληροφορικής και ΤΠΕ.
Ε. Η Συντονιστική Ο.Δ.Ε. θα συνεδριάζει εντός κα εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας των
Δημοσίων Υπηρεσιών και σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΕΡΓΕΛΕ