ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 21 Ιουλίου 2024


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
σχετικά με την υπ΄ αριθμ. 8/2023 απόφαση του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου για την Ανακήρυξη συνδυασμών και των υποψηφίων αυτών, για τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023

Η ονομασία των Εκλογικών Περιφερειών της χώρας, όπως αναγράφονται στην υπ΄ αριθμ. 8/2023 απόφαση του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, έγινε σύμφωνα με τα στοιχεία που παραδόθηκαν από την ηλεκτρονική πύλη του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα στοιχεία αυτά ταυτίζονται ουσιαστικά, κατά περιεχόμενο, πλήρως με τις χρησιμοποιούμενες στο Π.Δ. 8/2023 διατάξεις. Τυχόν δε ελάχιστες λεκτικές διαφοροποιήσεις (π.χ. “Εκλογική Περιφέρεια Άρτας” αντί “Εκλογική Περιφέρεια Νομού Άρτης”, “Εκλογική Περιφέρεια Καρδίτσας” αντί “Εκλογικής Περιφέρεια Νομού Καρδίτσης”), ουδόλως δύναται να επηρεάσει την εγκυρότητα συμμετοχής στις εκλογές οποιουδήποτε συνδυασμού που ανακηρύχθηκε κ.λπ., δεδομένου ότι η, υπό οποιαδήποτε εκδοχή, διατύπωση δεν επιδρά στο κύρος της καταχώρισης στην ηλεκτρονική πύλη, της Ανακήρυξης των συνδυασμών και των υποψηφίων τους, καθώς και των ψηφοδελτίων που θα τυπωθούν.

Αθήνα, 3 Μαΐου 2023, Το Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου ΠάγουΔικαίωμα κατάρτισης συνδυασμών

 1. Στις βουλευτικές εκλογές λαμβάνουν μέρος είτε συνδυασμοί υποψηφίων ενός μόνο κόμματος είτε συνδυασμοί συνασπισμού περισσότερων του ενός συνεργαζόμενων κομμάτων είτε συνασπισμοί ανεξάρτητων υποψηφίων είτε μεμονωμένοι υποψήφιοι. Για την κατάρτιση συνδυασμού πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  1. Το κόμμα να έχει ιδρυθεί νόμιμα.
  2. Ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας, τα μέλη της διοικούσας επιτροπής, ο νόμιμος εκπρόσωπος και η πραγματική ηγεσία του κόμματος να μην έχουν καταδικασθεί σε οποιονδήποτε βαθμό σε κάθειρξη για τα αδικήματα των Κεφαλαίων 1 6 του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα, ή σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που επισύρουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Η αποστέρηση του δικαιώματος κατάρτισης συνδυασμών, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, ισχύει για τη χρονική διάρκεια της επιβληθείσας ποινής και υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας της οριστικής καταδικαστικής απόφασης. Η έκτιση ή μη της ποινής ή η παραγραφή αυτής δεν ασκεί επιρροή στον υπολογισμό του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, η πραγματική ηγεσία έχει την έννοια ότι πρόσωπο άλλο από εκείνο που κατέχει τυπικά θέση προέδρου, γενικού γραμματέα, μέλους της διοικούσας επιτροπής ή νομίμου εκπροσώπου με συγκεκριμένες πράξεις του εμφανίζεται να ασκεί διοίκηση του κόμματος, ή να έχει τοποθετήσει εικονική ηγεσία, ή να έχει τον ηγετικό πολιτικό ρόλο προς το εκλογικό σώμα.
  3. Η οργάνωση και η δράση του κόμματος να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

  H κρίση περί του ότι η δράση του πολιτικού κόμματος δεν εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος δύναται να λάβει χώρα μόνο όταν υφίσταται καταδίκη σε οποιονδήποτε βαθμό υποψηφίων βουλευτών ή ιδρυτικών μελών ή διατελεσάντων προέδρων για τα αδικήματα των άρθρων 134, 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα.

  Στην περίπτωση συνασπισμού κομμάτων οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για καθένα από τα κόμματα που απαρτίζουν τον συνασπισμό.

  Η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου, στη σύνθεση του οποίου συμμετέχουν ο Πρόεδρος αυτού και όλα τα μέλη του, το οποίο λαμβάνει ή δύναται να ζητεί σχετική τεκμηρίωση από τις κατά περίπτωση αρμόδιες δικαστικές ή άλλες αρχές. Προς υποβοήθηση της κρίσης του, δικαίωμα να υποβάλουν υπόμνημα με στοιχεία τεκμηρίωσης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 34, έχουν:

  1. τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων που έχουν εκλέξει αντιπροσώπους στη Βουλή των Ελλήνων στις τελευταίες γενικές βουλευτικές εκλογές από τους συνδυασμούς του ίδιου κόμματος ή συνασπισμού,
  2. τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί που έχουν εκλέξει αντιπροσώπους στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

  Το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου σε περίπτωση αυτεπάγγελτου ελέγχου ή υποβολής υπομνημάτων με στοιχεία τεκμηρίωσης για τα οριζόμενα, καλεί με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο το ελεγχόμενο κόμμα, να λάβει γνώση και να υποβάλει υπόμνημα με τις απόψεις του.

 2. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με δήλωση που γίνεται:
  1. αν πρόκειται για συνδυασμό ενός μόνο κόμματος, από το αρμόδιο κατά το καταστατικό όργανο του κόμματος και, αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο ή δεν ορίζεται, από τον αρχηγό του κόμματος ή από εκείνον που διορίστηκε αντιπρόσωπος του κόμματος,
  2. αν πρόκειται για συνδυασμό συνασπισμού κομμάτων, από το αρμόδιο κοινό όργανο του συνασπισμού ή από τα αρμόδια, κατά το καταστατικό όργανα των κομμάτων, αν δεν υπάρχουν αυτά ή δεν ορίζονται, από τους αρχηγούς των κομμάτων ή από εκείνον που διορίστηκε αντιπρόσωπος του συνασπισμού, και
  3. αν πρόκειται για συνδυασμό ανεξαρτήτων, από εξουσιοδοτημένο υποψήφιο από όλους τους λοιπούς υποψηφίους του συνδυασμού.

  Η δήλωση, αν πρόκειται για συνδυασμό ενός μόνο κόμματος, πρέπει να περιέχει το όνομα του κόμματος και τα ονόματα των υποψηφίων που αποτελούν τον συνδυασμό. Αν πρόκειται για συνδυασμό συνασπισμού κομμάτων, πρέπει να περιέχει την προσωνυμία του συνασπισμού, τα ονόματα των κομμάτων που αποτελούν τον συνασπισμό και τα ονόματα των υποψηφίων και, αν πρόκειται για συνδυασμό ανεξαρτήτων, την προσωνυμία του συνδυασμού και τα ονόματα των συνεργαζομένων ανεξάρτητων υποψηφίων. Στη δήλωση οι υποψήφιοι αναγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά επωνύμου, με εξαίρεση το όνομα του αρχηγού ή προέδρου του κόμματος ή του συνασπισμού κομμάτων, το οποίο προτάσσεται.

Η δήλωση αυτή κατατίθεται στην ηλεκτρονική πύλη καταχώρησης υποψηφίων.


Παροχή πρόσβασης στην ηλεκτρονική πύλη καταχώρησης υποψηφίων

 1. Κάθε κόμμα, συνασπισμός συνεργαζόμενων κομμάτων, συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφίων, καθώς και μεμονωμένοι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις εκλογές, λαμβάνουν ειδικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων.
 2. Εναλλακτικά, ως όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι αντίστοιχοι που έχουν τα κόμματα, οι συνασπισμοί συνεργαζόμενων, οι συνασπισμοί ανεξαρτήτων και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι για την πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
 3. Το ανωτέρω ζεύγος όνομα χρήστη και κωδικού πρόσβασης και η χρήση της εφαρμογής δήλωσης υποψηφιοτήτων δεσμεύουν τους φορείς της παραγράφου 1, καθώς και τους μεμονωμένους υποψηφίους για κάθε νόμιμη συνέπεια.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια για την ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων.
 5. Από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 που καθορίζει τον χρόνο έναρξης λειτουργίας, οι δηλώσεις των υποψηφίων κατατίθενται από τα κόμματα, συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων, συνδυασμούς ανεξάρτητων υποψηφίων, καθώς και μεμονωμένους υποψήφιους, σε έντυπη μορφή, στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αυτοπρόσωπη παρουσία των αρμοδίων για την κατάρτιση του συνδυασμού οργάνων, δικαστικό επιμελητή ή διά πληρεξουσίου εκπροσώπου.

Κατάρτιση συνδυασμών

 1. Κάθε κόμμα, συνασπισμός συνεργαζόμενων κομμάτων και συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφίων, εντός επτά (7) ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου καταρτίζει και υποβάλλει τους συνδυασμούς του. Με τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας καταργείται η δυνατότητα δήλωσης νέων υποψηφιοτήτων ή μεταβολής κατατεθεισών.
 2. Η υποβολή γίνεται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πύλη καταχώρησης υποψηφίων του άρθρου 33 του παρόντος και είναι δεσμευτική για όλες τις νόμιμες συνέπειες.
 3. Για κάθε έναν υποψήφιο, o υπεύθυνος ή οι υπεύθυνοι καταχωρίζουν:α) το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, την ιδιότητα και την πλήρη διεύθυνση του προτεινόμενου ως υποψηφίου βουλευτή, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου. Ειδικά για το τελευταίο στοιχείο, εφόσον δεν έχει εκδοθεί για τον υποψήφιο, μπορεί να αντικατασταθεί από τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του πληρεξουσίου του,β) την εκλογική περιφέρεια στην οποία είναι υποψήφιος,γ) το έτος γέννησης, καθώς και την ημερομηνία για την περίπτωση των υποψηφίων που συμπληρώνουν το 25ο έτος της ηλικίας τουςδ) τον δήμο στο δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένος ο υποψήφιος.
 4. Τα στοιχεία της ανωτέρω παραγράφου μπορούν να αντλούνται από το Μητρώο Πολιτών.
 5. Κάθε υποψήφιος βουλευτής επικυρώνει την αίτηση δήλωση υποψηφιότητάς του μέσω της πύλης υποψηφιοτήτων, κάνοντας χρήση του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης στις εφαρμογές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σε περίπτωση πληρεξουσίου, υποβάλλεται ηλεκτρονικά και η πληρεξουσιότητα. Η πληρεξουσιότητα, η οποία και αναρτάται στην ηλεκτρονική πύλη καταχώρησης υποψηφίων για υποβολή υποψηφιότητας, πρέπει να είναι ειδική και παρέχεται με συμβολαιογραφική πράξη. Η επιβεβαίωση της υποψηφιότητας υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ότι ο υποψήφιος δεν έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν και δεν υπέβαλε ούτε αποδέχθηκε πρόταση υποψηφιότητας σε άλλη εκλογική περιφέρεια. Όποιος δηλώνει ψευδή στοιχεία, υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
 6. Στην αίτηση δήλωση υποψηφιότητας επισυνάπτεται ηλεκτρονικό παράβολο ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε υποψήφιο. Το παράβολο μπορεί να είναι είτε ατομικό, ανά υποψήφιο, είτε για το σύνολο του συνδυασμού. Το χρηματικό αυτό ποσό αποτελεί έσοδο του τακτικού προϋπολογισμού και είναι δυνατό να αυξομειώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.
 7. Μεμονωμένος υποψήφιος προτείνει την υποψηφιότητά του κατ’ ανάλογη εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 6 του παρόντος.
 8. Κάθε υποψήφιος μπορεί να είναι υποψήφιος σε μία μόνο εκλογική περιφέρεια και να μετέχει μόνο σε έναν συνδυασμό κόμματος ή συνασπισμό κομμάτων ή να είναι ανεξάρτητος υποψήφιος. Κατ’ εξαίρεση, ο αρχηγός κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων μπορεί να μετέχει στους συνδυασμούς του κόμματος ή του συνασπισμού του οποίου ηγείται σε έως τρεις εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες έχει ανακηρυχθεί υποψήφιος.
 9. Κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλάβει αριθμό υποψηφίων βουλευτών έως τον αριθμό των βουλευτικών εδρών της εκλογικής περιφέρειας προσαυξημένο:α) κατά δύο στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από ένας έως και επτά βουλευτές,β) κατά τρεις στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από οκτώ έως και δώδεκα βουλευτές, καιγ) κατά τέσσερις στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται περισσότεροι από δεκατρείς βουλευτές.
 10. Για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών αυτοτελών κομμάτων, συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων και ανεξαρτήτων, ο αριθμός των υποψήφιων Βουλευτών, από κάθε φύλο, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 40% του συνολικού αριθμού των υποψηφίων τους, αντιστοίχως, ανά εκλογική περιφέρεια. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων των εκλογικών συνδυασμών αυτοτελών κομμάτων, συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων και ανεξαρτήτων από κάθε φύλο στο σύνολο της Επικράτειας, εξαιρουμένων των υποψηφίων βουλευτών Επικρατείας, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό 33% του συνολικού αριθμού των υποψηφίων τους. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.
 11. Όταν ένας από τους υποψηφίους συνδυασμού κόμματος, συνασπισμού κομμάτων ή ανεξαρτήτων πεθάνει μετά τη δήλωση για ανακήρυξη του συνδυασμού, είναι δυνατό για συμπλήρωσή του να προτείνουν άλλο υποψήφιο αυτοί, που, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος είναι αρμόδιοι για τη δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού. Στην πρόταση που υποβάλλεται στην πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων, περιέχονται τα στοιχεία του προτεινόμενου και επισυνάπτονται τα γραμμάτια και η δήλωση αποδοχής της υποψηφιότητας όπως ορίζουν οι παράγραφοι 1 έως 6. Η υποψηφιότητα υποβάλλεται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία και πέρα από τη προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατό να προταθεί άλλος υποψήφιος. Ο Άρειος Πάγος ανακηρύσσει αυτόν που προτάθηκε και επιφέρει την αναγκαία μεταβολή στον συνδυασμό μέχρι και την επόμενη ημέρα από την επίδοση της πρότασης της προηγούμενης παραγράφου.


Εκλογικές περιφέρειες

Περιφέρεια για την εκλογή βουλευτών ορίζεται ο νομός. Κατ’ εξαίρεση διαιρούνται:

1) Ο Νομός Αττικής σε οκτώ (8) εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή στις:

 1. Α΄ Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών, που αποτελείται από το Δήμο Αθηναίων,
 2. Β1΄ Εκλογική Περιφέρεια Βόρειου Τομέα Αθηνών, που αποτελείται από τους Δήμους Αγ. Παρασκευής, Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Γαλατσίου, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Μεταμόρφωσης, Ν. Ιωνίας, Παπάγου-Χολαργού, Πεντέλης, Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου,
 3. Β2΄ Εκλογική Περιφέρεια Δυτικού Τομέα Αθηνών, που αποτελείται από τους Δήμους Αγ. Βαρβάρας, Αγ.Αναργύρων-Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Περιστερίου, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου,
 4. Β3΄ Εκλογική Περιφέρεια Νότιου Τομέα Αθηνών, που αποτελείται από τους Δήμους Αγ. Δημητρίου, Αλίμου, Βύρωνα, Γλυφάδας, Δάφνης-Υμηττού, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής, Καλλιθέας, Μοσχάτου-Ταύρου, Ν. Σμύρνης και Π. Φα-λήρου,
 5. Α΄ Εκλογική Περιφέρεια Πειραιώς, που αποτελείται από τους Δήμους Αίγινας, Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πειραιώς, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας – Μεθάνων και Ύδρας,
 6. Β΄ Εκλογική Περιφέρεια Πειραιώς, που αποτελείται από τους Δήμους Κερατσινίου-Δραπετσώνας,Κορυδαλλού, Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Περάματος και Σαλαμίνας,
 7. Α΄ Εκλογική Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής, που αποτελείται από τους Δήμους Αχαρνών, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Διονύσου, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Μαραθώνα, Μαρκοπούλου-Μεσογαίας, Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας-Πικερμίου, Σαρωνικού, Σπάτων-Αρτέμιδος και Ωρωπού,
 8. Β΄ Εκλογική Περιφέρεια Δυτικής Αττικής, που αποτελείται από τους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων και Φυλής.

2) Ο Νομός Θεσσαλονίκης σε δύο (2) εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή στις:

 1. Α΄ Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, που αποτελείται από τους Δήμους Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού- Ευόσμου, Νεάπολης-Συκεών και Παύλου Μελά,
 2. Β΄ Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, που αποτελείται από τους Δήμους Βόλβης, Δέλτα, Θέρμης, Θερμαϊκού, Λαγκαδά, Πυλαίας-Χορτιάτη, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου

Βουλευτικές έδρες ανά εκλογική περιφέρεια

Ο αριθμός των βουλευτών για όλη την επικράτεια ορίζεται σε τριακόσιους (300). Από αυτούς οι διακόσιοι ογδόντα πέντε (285) εκλέγονται στις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες οι αντίστοιχες βουλευτικές έδρες κατανέμονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Οι υπόλοιποι δώδεκα (15) εκλέγονται ενιαία σε ολόκληρη την επικράτεια.
Ο αριθμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές με βάση τα δημοσιευθέντα αποτελέσματα του νόμιμου πληθυσμού (δημοτών) της από 13 Νοεμβρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021 γενικής απογραφής, ορίζεται ως εξής:

 

Εκλογικές Περιφέρειες Αριθμός δημοτών Βουλευτικές έδρες
Α΄Αθηνών 430.362 13
Β1΄Βόρειου Τομέα Αθηνών 557.407 16
Β2΄Δυτικού Τομέα Αθηνών 405.623 12
Β3΄Νότιου Τομέα Αθηνών 636.474 19
Α΄Πειραιώς 182.667 5
B΄Πειραιώς 274.730 8
Α΄Ανατολικής Αττικής 403.714 12
Β΄Δυτικής Αττικής 148.548 4
Νομού Αιτωλοακαρνανίας 235.371 7
   ”   Αργολίδος 93.934 3
   ”   Αρκαδίας 96.092 3
   ”  ‘Αρτης 79.776 2
   ”   Αχαΐας 296.574 9
   ”   Βοιωτίας 109.293 3
   ”   Γρεβενών 34.548 1
   ”   Δράμας 95.701 3
   ”   Δωδεκανήσου 180.591 5
   ”   Έβρου 134.776 4
   ”   Ευβοίας 213.179 6
   ”   Ευρυτανίας 24.545 1
   ”   Ζακύνθου 38.340 1
   ”   Ηλείας 168.358 5
   ”   Ημαθίας 136.602 4
   ”   Ηρακλείου 285.528 8
   ”   Θεσπρωτίας 47.947 1
Α΄Θεσσαλονίκης 568.576 17
Β΄Θεσσαλονίκης 316.369 9
Νομού Ιωαννίνων 163.044 5
   ”   Καβάλας 129.872 4
   ”   Καρδίτσης 129.171 4
   ”   Καστοριάς 48.464 1
   ”   Κέρκυρας 97.037 3
   ”   Κεφαλληνίας 41.069 1
   ”   Κιλκίς 85.885 3
   ”   Κοζάνης 149.733 4
   ”   Κορινθίας 136.401 4
   ”   Κυκλάδων 122.738 4
   ”   Λακωνίας 87.104 3
   ”   Λαρίσης 268.451 8
   ”   Λασιθίου 73.258 2
   ”   Λέσβου 97.824 3
   ”   Λευκάδος 25.365 1
   ”   Μαγνησίας 184.879 5
   ”   Μεσσηνίας 161.953 5
   ”   Ξάνθης 107.548 3
   ”   Πέλλης 138.568 4
   ”   Πιερίας 123.245 4
   ”   Πρεβέζης 62.769 2
   ”   Ρεθύμνης 79.801 2
   ”   Ροδόπης 101.767 3
  ”    Σάμου 42.202 1
   ”   Σερρών 182.226 5
   ”   Τρικάλων 139.562 4
   ”   Φθιώτιδος 151.036 4
   ”   Φλωρίνης 50.921 2
   ”   Φωκίδος 39.800 1
   ”   Χαλκιδικής 104.702 3
   ”   Χανίων 144.259 4
   ”   Χίου 52.096 2
ΣΥΝΟΛΟ 9.715.375 285

 


Δικαίωμα συνδυασμών – Διορισμός αντιπροσώπων

Κάθε συνδυασμός κόμματος ή συνασπισμός κομμάτων ή ανεξαρτήτων και κάθε μεμονωμένος υποψήφιος έχουν το δικαίωμα να διορίσουν από ένα αντιπρόσωπο και ένα αναπληρωτή τους σε κάθε εκλογικό τμήμα
Ο διορισμός των αντιπροσώπων κόμματος γίνεται με γραπτή δήλωση του αρχηγού του κόμματος ή της διευθύνουσας επιτροπής, ή του μεμονωμένου υποψηφίου είτε απευθείας στον Πρόεδρο του αρμόδιου Πρωτοδικείου είτε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να κοινοποιήσει το διορισμό στους προέδρους των πρωτοδικών.
Εκτός από τους αντιπροσώπους, κάθε υποψήφιος μπορεί να διορίσει με συμβολαιογραφική πράξη ένα πληρεξούσιο, που θα ενεργεί αντί γι’ αυτόν τα σχετικά με την εκλογή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Και τα πολιτικά κόμματα έχουν το δικαίωμα να διορίζουν από ένα πληρεξούσιο σε κάθε εκλογική περιφέρεια.

– αρχή –