ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023

Στοιχεία πειθαρχικών συμβουλίων

PDF | DOC | Ζητούνται στοιχεία σχετικά με τη σύσταση και συγκρότηση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν. 3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012

Σε συνέχεια των με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.58/341/οικ.10874/03.05.2012 και ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/2/οικ. 13718/18.06.2012 εγκυκλίων της υπηρεσίας μας και επειδή έχει παρέλθει ο εύλογος χρόνος για τη σύσταση των πειθαρχικών συμβουλίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 146Β του ν. 3528 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.4057/2012, παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες διοικητικού/προσωπικού και εποπτείας ν.π.δ.δ. των Υπουργείων να αποστείλουν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γενική Δ/νση Κατάστασης Προσωπικού, Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων εντός πέντε (5) ημερών από την αποστολή της παρούσας:
1. στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των πειθαρχικών συμβουλίων που έχουν συσταθεί, με αναφορά του αριθμού ΦΕΚ της ΕτΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί η απόφαση σύστασης. Στην περίπτωση σύστασης κοινών πειθαρχικών συμβουλίων να αναφερθούν οι υπηρεσίες (Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ν.π.δ.δ., ΟΤΑ) επί των υπαλλήλων των οποίων ασκούν πειθαρχική εξουσία. Αν δεν έχει ήδη γίνει η σύσταση των ως άνω αναφερόμενων πειθαρχικών συμβουλίων, παρακαλούμε όπως άμεσα προχωρήσετε σε αυτή.
2. στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί για τη συγκρότηση των πειθαρχικών συμβουλίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 2 και 9 του άρθρου 146Β και στις μεταβατικές διατάξεις των εδαφίων α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου έβδομου του ν. 4057/2012 και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα στοιχεία Β (Αποστολή ερωτήματος προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Πρόεδρο του Ε.Σ. και τον Πρόεδρο του ΝΣΚ) και Γ (κατάρτιση των καταστάσεων της παρ. 9 του άρθρου 146Β και αποστολή τους στον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου) του κεφαλαίου «Άμεσες ενέργειες» της με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.58/341/οικ.10874/03.05.2012 εγκυκλίου μας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, παρακαλούνται όπως άμεσα ανταποκριθούν στα αιτήματα της παρούσας εγκυκλίου, καθότι τα ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Πειθαρχικού Δικαίου είναι από τα σημαντικότερα τμήματα του Υπαλληλικού Κώδικα, διότι συνδέονται άμεσα με την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και γενικότερα με την εύρυθμη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.
Τα Υπουργεία παρακαλούνται να αποστείλουν συγκεντρωτικά στοιχεία για τις υπηρεσίες και τα ν.π.δ.δ. που εποπτεύουν.
Το Υπουργείο Εσωτερικών παρακαλείται να αποστείλει συγκεντρωτικά στοιχεία για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ν.π.δ.δ. των ως άνω φορέων.
Τέλος επισημαίνεται, ότι μέχρι τη συγκρότηση, δηλαδή την έκδοση απόφασης ορισμού των μελών των πειθαρχικών συμβουλίων κατά τα οριζόμενα στον ν. 4057/2012 (Α΄54), εξακολουθούν να ασκούν τις πειθαρχικές αρμοδιότητες του ως άνω νόμου, τα υπηρεσιακά συμβούλια του ν. 3528/2007 (Α’ 26), του ν. 3584/2007 (Α’ 143). Οι υποθέσεις που εκκρεμούν στα υφιστάμενα υπηρεσιακά – πειθαρχικά συμβούλια, διαβιβάζονται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου έβδομου του ν. 4057/2012 (Α’ 54) στα πειθαρχικά συμβούλια του νέου νόμου το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη συγκρότησή τους.