ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017

PDF | DOC | Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Ε.Φ. 05-150) περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017

Σχετ: Η υπ΄ αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν.4305/2014».

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017 του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Ε.Φ. 05-150):

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙ-ΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
211 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 7.818.156,00 € 0,00 € 5.803.590,40 €
213 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 193.120,00 € 0,00 € 132.619,72 €
215 ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΕΩΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 246.480,00 € 0,00 € 178.444,58 €
221 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ                          (ΑΡ.29, ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν. 4024/2011) 495.182,20 € 0,00 € 349.659,76 €
228 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 13.200,00 € 0,00 € 9.200,00 €
283 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ 30.000,00 € 0,00 € 0,00 €
284 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 41.586,00 € 3.394,93 € 3.394,93 €
288 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΛΠ. ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 498.157,00 € 0,00 0,00
291 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ 686.688,00 € 0,00 € 284.431,08 €
292 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 484.559,03 € 3.631,00 € 254.187,51 €
293 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ 292.839,07 € 0,00 € 190.912,32 €
294 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ…ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 253.325,27 € 0,00 € 153.633,49 €
342 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 47.448,00 € 0,00 € 0,00 €
352 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 11.891,00 € 0,00 € 0,00 €
511 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 410.000,00 € 63.772,06 € 38.419,49 €
512 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞ. ΗΜ. ΚΑΙ ΝΥΧΤ. ΩΡΕΣ 200.000,00 € 24.023,39 € 14.467,21 €
561 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΒΟΥΛ. 37.000,00 € 16.408,21 € 12.474,49 €
716 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 10.300,00 € 1.424,00 € 1.424,00 €
717 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 18.000,00 € 6.115,46 € 5.044,46 €
719 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 28.200,00 € 12.352,62 € 11.649,62 €
721 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 22.000,00 € 5.195,00 € 4.715,00 €
722 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ 23.620,00 € 9.677,88 € 9.677,88 €
813 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 1.023.752,00 € 485.250,00 € 242.625,00 €
823 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 1.350.000,00 € 250.995,97 € 250.995,97 €
824 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 120.499,00 € 8.680,66 € 8.680,66 €
826 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 25.000,00 € 2.827,20 € 453,54 €
829 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 4.500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
831 ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ 16.631,00 € 3.465,00 € 2.510,00 €
832 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 167.520,00 € 83.426,54 € 54.580,60 €
833 ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 45.000,00 € 28.096,88 € 28.096,88 €
839 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €
841 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 15.000,00 € 0,00 € 0,00 €
843 ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
844 ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛ/ΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 30.000,00 € 0,00 € 0,00 €
845 ΚΆΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 10.200,00 € 1.474,70 € 1.474,70 €
851 ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤ. 160.000,00 € 0,00 € 0,00 €
861 ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ 12.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
869 ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠ. ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 70.000,00 € 99,20 € 99,20 €
871 ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
873 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1.290.520,00 € 7.434,88 € 7.434,88 €
875 ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
879 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
892 ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 17.015.600,00 € 16.515.710,89 € 16.515.710,89 €
     913 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 32.092,00 € 0,00 € 0,00 €
1111 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦ.ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝ. ΥΛ. 60.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1121 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΩΝ,ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ,ΕΦΗΜΕΡΙΔ 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1211 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1231 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 25.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1311 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 205.000,00 € 600,00 € 600,00 €
1321 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠ. ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ 20.000,00 € 2.533,20 € 2.533,20 €
1329 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠ. ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ  ΕΞ/ΣΜΟΥ 12.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1511 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 29.141,00 € 1.025,00 € 1.025,00 €
1512 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣ. ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 10.000,00 € 2.184,58 € 2.184,58 €
1641 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠ. ΣΥΝΑΦ. ΥΛΙΚΩΝ 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1642 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΑΦΡΟΥ 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1699 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 20.000,00 € 2.203,93 € 2.203,93 €
1711 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 26.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1712 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 15.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦ/ΝΩΝ,ΜΗΧ/ΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1723 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛ ΥΠΟΛ/ΣΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠ.ΥΛΙΚΩΝ 880.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1725 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛ., ΜΕΤΕΩΡ., ΗΛΕΚΤ.ΕΞΟΠΛ. 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
1729 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠ. ΕΞΟΠΛ. 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
2438 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΚΔΔΑ 4.229.469,00 € 2.868.741,00 € 2.868.741,00 €
2599 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2612 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ,ΠΟΛ/ΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓ. ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2616 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 25.000,00 € 0,00 € 0,00 €
2799 ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 693.506,00 € 0,00 € 547,35 €
5311 ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 46.700,00 € 22.220,59 € 20.622,76 €
5352 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 38.000,00 € 6.490,40 € 6.490,40 €
9111 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 10.499,00 € 3.655,52 € 3.576,16 €
9122 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.450,00 € 0,00 € 0,00 €
9131 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 9.334,00 € 2.842,03 € 1.810,00 €
9151 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2.383,47 € 2.383,47 € 0,00 €
9169 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1.992,68 € 659,68 € 659,68 €
9173 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ 17.000,00 € 0,00 € 0,00 €
9175 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 32.858,00 € 32.857,52 € 32.857,52 €
9176 ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3.850,00 € 0,00 € 0,00 €
9511 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ) 26.000,00 € 21.473,11 € 21.473,11 €
9711 ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4.175,00 € 2.734,83 € 2.734,83 €
9811 ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΌ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 242.625,00 € 242.625,00 € 242.625,00 €
9821 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΕΛΗ, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) 13.627,08 € 147,85 € 0,00 €
9829 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 360.000,00 € 266.930,00 € 266.930,00 €
9831 ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ 2.667,00 € 862,28 € 862,28 €
9832 ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 26.667,00 € 17.943,64 € 17.943,64 €
9833 ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΟΥ 5.000,00 € 1.826,37 € 1.826,37 €
9841 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 7.266,31 € 4.781,75 € 797,42 €
9844 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1.723,60 € 0,00 € 0,00 €
9851 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 8.983,97 € 2.524,35 € 878,54 €
9871 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 6.230,00 € 0,00 € 0,00 €
9873 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 258.170,89 € 209.722,49 € 121.641,17 €
9892 ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 14.000,00 € 0,00 € 0,00 €
9931 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΌ Ε.Ε. 680,00 € 680,00 € 680,00 €
9932 ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2.025,00 € 1.647,96 € 1.647,96 €