ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Στελέχωση υπηρεσιών με επιπλέον αποφοίτους ΚΒ’ σειράς ΕΣΔΔΑ

PDF | DOC | Ανάγκες υπηρεσιών για στελέχωση με επιπλέον αποφοίτους της ΚΒ’ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)

ΣΧΕΤ :

Σε συνέχεια του (α) σχετικού εγγράφου μας εκδόθηκε η με αριθμ.ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/οικ.3158/02-02-2012(ΦΕΚ108Β/02-02-2012) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα < < Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 22ης εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΔΔΑ για διορισμό σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων >> με την οποία καθορίστηκαν οι ογδόντα (80) θέσεις των Υπηρεσιών, στις οποίες διορίζονται οι απόφοιτοι της εν λόγω σειράς.
Με το (β) σχετικό έγγραφό της η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μας πληροφόρησε ότι πρόκειται να αποφοιτήσουν επιπλέον πέντε (5) σπουδάστριες από προηγούμενες εκπαιδευτικές σειρές που παρακολούθησαν την εν λόγω εκπαιδευτική σειρά.

Προκειμένου η υπηρεσία μας να τροποποιήσει την αριθμ.ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/οικ.3158/02-02-2012(ΦΕΚ108Β/02-02-2012) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έτσι ώστε να συμπεριληφθούν οι επιπλέον 5 θέσεις προς διάθεση των επιπλέον αποφοίτων της ΚΒ’ εκπαιδευτικής σειράς σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων,παρακαλούνται οι φορείς στους οποίους απευθύνεται το παρόν έγγραφο να μας γνωρίσουν μέχρι τις 27 Μαρτίου 2014 το αργότερο, τις ανάγκες αυτών καθώς και των εποπτευομένων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου , σε αποφοίτους της 22ης εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ.Δ.Δ.Α, οι οποίοι θα διατεθούν μετά την αποφοίτησή τους και όχι νωρίτερα από τις 19-07-2014.
Τα αιτήματά σας να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateia@ydmed.gov.gr .
Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. και Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών να κοινοποιήσουν την παρούσα αυθημερόν και να απαντήσουν συγκεντρωτικά για τις τυχόν ανάγκες των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.