ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

Στελέχωση της Γραμματείας της Αρχής Προσφυγών

PDF | DOC | Η Αρχή Προσφυγών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προτίθεται να στελεχώσει τη Γραμματεία της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1,2,5 και 6-8 του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7 τ.Α΄/22.11.2011), του άρθρου 18 παρ.4 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 τ.Α΄/22.3.2012) καθώς και του άρθρου 4 παρ.1 του Ν.4084/2012 (ΦΕΚ 190 τ. Α΄/8-10-2012).

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟΝ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Σύμφωνα προς την υπ΄αριθμ. EM/1-B/89/3.9.2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2420 τ.Β΄/3.9.2012)

Οι τακτικοί υπάλληλοι που υπηρετούν με κάθε είδους σχέση εργασίας στο δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (άρθρο 2 του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ 112 τ. Α΄) ή σε Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπαστούν στην Αρχή Προσφυγών που εδρεύει στην Αθήνα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς πλήρωση των κατωτέρω θέσεων:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
1. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό*
ΠΕ νομικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών** ως εμπειρογνώμονες – εισηγητές 8
2. ΠΕ Στατιστικής 1
3. ΔΕ ως Γραμματείς Διοικητικού – Λογιστικού 5

* αφορά προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που θα καλύψει αντίστοιχες θέσεις. Το γνωστικό αντικείμενο των θέσεων καλύπτουν τίτλοι σπουδών ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών.
** Επισημαίνεται ότι, οι ως άνω θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσης, θα καλυφθούν με αποσπάσεις προσωπικού κατηγορίας ΠΕ νομικών, πολιτικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών ή τεχνολογικών επιστημών, σύμφωνα με τις διατάξεις της άρθρου 4 παρ.1 του Ν.4084/2012 (ΦΕΚ 190 τ. Α΄/8-10-2012).

Η Αρχή προσφυγών, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, έχει ως αποστολή την εξέταση των προσφυγών αιτούντων διεθνή προστασία κατά αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου, αυτοτελούς Υπηρεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη.

Οι αποσπάσεις θα διενεργηθούν με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, του συναρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 16 του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 τ. Α’/ 14-3-2012), που θα εκδοθεί, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, χωρίς να απαιτείται γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετά από πρόταση της Διευθύντριας της Αρχής Προσφυγών, η οποία αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 τ.Α΄/22.3.2012).

Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι θα λαμβάνουν τις μηνιαίες αποδοχές του βαθμού και του μισθολογικού τους κλιμακίου. Η καταβολή των αποδοχών τους, των υπαλλήλων που προέρχονται από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. θα διενεργείται από την Υπηρεσία Ασύλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.8 του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7 τ.Α΄/22.11.2011) και του άρθρου 25 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ. Α΄/27-10-2011).

Οι υποψήφιοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, θα πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα των αντίστοιχων κατηγοριών και κλάδων όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 6, 14 και 18 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Θα συνεκτιμηθούν:

● Η ποιότητα και το επίπεδο των σπουδών
● Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου
● Η εργασιακή εμπειρία
● Η ευχέρεια στην προφορική και γραπτή χρήση της ελληνικής και της
αγγλικής γλώσσας, καθώς και οι γνώσεις άλλων ξένων γλωσσών και
● Η ικανότητα χρήσης εργαλείων πληροφορικής και του διαδικτύου

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

Όλοι οι τακτικοί υπάλληλοι που υπηρετούν με κάθε είδους σχέση εργασίας στο δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (άρθρο 2 του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ 112 τ. Α΄) ή σε Ν.Π.Δ.Δ.
Επισημαίνεται ότι:
α) απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του.
β) απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου που έχει επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας.
γ) δεν έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, (ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως) στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Αίτηση για την Προκήρυξη 2582 – Αρχή Προσφυγών
Υπηρεσία Ασύλου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Συγγρού 83 – Τ.Κ.117 45 ΑΘΗΝΑ
(Υπόψη κας Μαρίας Σουλιώτη)

από 9 Νοεμβρίου έως και 23 Νοεμβρίου 2012, καθώς και τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Αίτηση υποψηφιότητας.
β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, που θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του.
γ) Αντίγραφα των τίτλων σπουδών.
δ) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
ε) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη, καθώς και ότι ο υπάλληλος δεν έχει οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης.
Το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών των υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία Ασύλου.

Αντίγραφο της αίτησης να κοινοποιηθεί ταυτόχρονα και στην Υπηρεσία Διοικητικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι. Προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. ή Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά και στο εποπτεύον Υπουργείο.
Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του υπαλλήλου.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Κάθε φορέας στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση οφείλει να την κοινοποιήσει σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτόν Υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 210-9285113 και 210-9233107, τις εργάσιμες ημέρες και από ώρες 10.00 έως 13.00 (Αρμόδια: κα Μαρία Σουλιώτη).