ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024

Στελέχωση με αποφοίτους της ΚΣΤ’ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)

PDF | DOC | Ανάγκες υπηρεσιών για στελέχωση με αποφοίτους της ΚΣΤ’ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ/τος 57/2007 «Κωδικοποίηση διατάξεων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) (ΦΕΚ 59 Α’) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α’), με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (νυν Διοικητικής Ανασυγκρότησης), η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι θέσεις των Υπηρεσιών, στις οποίες διορίζονται οι απόφοιτοι των Τμημάτων της Σχολής. Οι θέσεις αυτές ανακοινώνονται με την προκήρυξη του διαγωνισμού.
Προκειμένου η υπηρεσία μας να επεξεργαστεί τις ανάγκες των υπηρεσιών, ενόψει έκδοσης προκήρυξης για τη διεξαγωγή νέου εισαγωγικού διαγωνισμού στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α., παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τις ανάγκες τόσο της κεντρικής υπηρεσίας σας, όσο και των φορέων που εποπτεύετε, αφού λάβετε υπόψη την υπ’αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/2/οικ.21909/1.7.2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄1456, ΑΔΑ:64ΛΥ465ΦΘΕ-8ΨΘ) καθώς και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/16/οικ.16336/15-6-2016 (ΦΕΚ Β’ 1813, ΑΔΑ: 632Β465ΦΘΕ-84Ρ), όμοια.
Επισημαίνεται ειδικότερα, ότι καθίσταται απαραίτητος και επιβεβλημένος, λόγω του περιορισμένου αριθμού των θέσεων που θα προκηρυχθούν, ο περιορισμός των αιτημάτων των υπηρεσιών στα απολύτως απαραίτητα στελέχη – αποφοίτους της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. με εξειδίκευση διοικητικής και οικονομικής κατεύθυνσης.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία, η Υπηρεσία μας έχει δημιουργήσει έναν πίνακα καταγραφής αναγκών (αρχείο excel), που μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.minadmin.gov.gr/?cat=14

και στον οποίο θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία των αιτημάτων των φορέων.

Σας ενημερώνουμε ότι η ευθύνη συλλογής και αποστολής όλων των αιτημάτων ανήκει στους εποπτεύοντες φορείς όσον αφορά τα ΝΠΔΔ, οι οποίοι κατόπιν ελέγχου και αξιολόγησης, θα ενσωματώσουν τα σχετικά αιτήματα των εποπτευόμενων φορέων, σε έναν συγκεντρωτικό πίνακα που θα αποσταλεί στην Υπηρεσία μας.Για το σκοπό αυτό, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε το αργότερο μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2017, τις ανάγκες τόσο της υπηρεσίας σας, όσο και των φορέων που εποπτεύετε, για αποφοίτους της ΚΣΤ’ εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., οι οποίοι θα διατεθούν μετά την αποφοίτησή τους και όχι νωρίτερα από το τέλος του έτους 2019. Τα αιτήματα θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά (με υπογραφή Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα ή του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής), στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

grammateia@ydmed.gov.gr

Επισημαίνεται ότι, η συγκεκριμένη προθεσμία είναι αποκλειστική και τα αιτήματα που θα σταλούν μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Παρακαλούνται οι Υπηρεσίες να διαβιβάσουν άμεσα την παρούσα στα νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν προκειμένου να μας αποστείλουν συγκεντρωτικά τα αιτήματα τους. Επισημαίνεται ότι, ειδικά για το Υπουργείο Εσωτερικών, οι αρμόδιες Διευθύνσεις καλούνται να αποστείλουν, συμπληρωματικά με τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, τις ανάγκες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των εποπτευόμενων φορέων τους.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ   ΠΙΝΑΚΑΣ

Η καταληκτική ημερομηνία είναι 29-12-2017