ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581

Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2008

ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

«Ι. Η ανάληψη μέτρων και πρωτοβουλιών για την ενίσχυση των κοινωνικά ασθενέστερων πολιτών, καθώς και, γενικότερα, όσων από τους συμπολίτες μας έχουν ανάγκης πρόσθετης στήριξης και ειδικής μέριμνας, η ενδυνάμωση του θεσμού της οικογένειας και η ενθάρρυνση και υποστήριξη της γυναίκας, ώστε ν’ αποκτήσει ίσες ευκαιρίες με τους άνδρες αποτελούν πρώτιστο μέλημα της Κυβέρνησης Καραμανλή. Όπως έχουμε εμπράκτως αποδείξει, τόσο κατά την τρέχουσα όσο και κατά την προηγούμενη θητεία μας, προσπαθούμε, σταθερά και οργανωμένα, να εξοικονομήσουμε πόρους αλλά και να διεκδικήσουμε και να διασφαλίσουμε κοινοτικούς πόρους για την περαιτέρω θωράκιση του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου. Και για τον σκοπό αυτόν στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συνεργαζόμαστε με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και, κυρίως, με το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

ΙΙ. Α. Στο πεδίο αυτής της γόνιμης συνεργασίας εντάσσεται και η απόφαση την οποία παρουσιάζουμε σήμερα, με αντικείμενο το νέο θεσμικό πλαίσιο για την παροχή σε γυναίκες θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων και εφήβων στις δομές στις οποίες θα αναφερθώ παρακάτω. Πρόκειται για την υπ’ αριθμ. 46855/1622/26-6-2008 απόφαση των Υπουργών, Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013. Υπεύθυνος φορέας διαχείρισης και παρακολούθησης της παραπάνω δράσης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. ΑΝΑΔ). Δικαιούχος της σχετικής πράξης είναι ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.).

Β. Στόχος αυτής της κοινής πρωτοβουλίας είναι η αύξηση της προοπτικής απασχόλησης και η ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία, μέσω της παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνσή τους στην εναρμόνιση των απαιτητικών και συγκρουόμενων ρόλων τους, με παράλληλη μέριμνα για την προστασία του θεσμού της οικογένειας.
Ειδικότερα, προτεραιότητα δίνεται στις γυναίκες με το μικρότερο χρόνο απασχόλησης στη θέση που κατέχουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, το χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, στις μητέρες με παιδιά ΑμεΑ, στις χήρες, στις άγαμες, στις διαζευγμένες ή σε διάσταση, στις τρίτεκνες και πολύτεκνες. Τα κριτήρια, δηλαδή, της τοποθέτησης στους παιδικούς σταθμούς είναι αμιγώς κοινωνικού χαρακτήρα, ενώ στο παρελθόν, λόγω των κενών που υπήρχε στο προϊσχύσαν θεσμικό πλαίσιο, μπορούσαν να «εμφιλοχωρήσουν» και ξένα προς τον σκοπό των δομών κοινωνικής μέριμνας κριτήρια.

Γ. Ειδικότερα, βασική καινοτομία του νέου πλαισίου αποτελεί το γεγονός ότι η διάθεση κάθε θέσης πραγματοποιείται από τον Ο.Ε.Ε. απευθείας προς την γυναίκα, η οποία ωφελείται, μέσω «εντολής τοποθέτησης» του τέκνου της. Αντίθετα, στο παρελθόν, η διάθεση γινόταν προς τον ανάδοχο, π.χ. τη δημοτική επιχείρηση παιδικού σταθμού, ο οποίος, με τη σειρά του, προχωρούσε σε κατανομή των θέσεων. Ανάδοχοι της παροχής των υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ο.Ε.Ε., και με τήρηση προκαθορισμένων και αυστηρών κανόνων διαφάνειας, μπορούν να είναι:
Βρεφικοί σταθμοί.
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί.
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π.- Μ.Ε.Α.)

Δ. Ειδικότερα, τα προγράμματα που αναπτύσσονται καλύπτουν τις ακόλουθες δράσεις:

Φροντίδας βρεφών από 2 μηνών έως 2,5 ετών και νηπίων και παιδιών από 2,5 ετών έως την ηλικία υποχρεωτικής φοίτησής τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Φροντίδας παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών και παιδιών με αναπηρία από 2,5 ετών έως την ηλικία υποχρεωτικής φοίτησής τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών από 6 έως 12 ετών σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και παιδιών με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα και
Φροντίδας παιδιών με αναπηρία παιδιών και εφήβων με νοητική υστέρηση ή και κινητική αναπηρία σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.).

Ε. Επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση του Προγράμματος διασφαλίζεται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Καλύπτει δε το χρονικό διάστημα 2007-2013.
Τούτο αποδεικνύει στην πράξη ότι αυτή η Κυβέρνηση αντιμετώπισε με υπευθυνότητα και συνέπεια μια ακόμη εκκρεμότητα από αυτές που της κληροδότησαν οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, όπως έχουμε δεσμευθεί, και αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχουν αποκτήσει οι εν γένει δομές κοινωνικής μέριμνας για τις τοπικές κοινωνίες, προχωρήσαμε, σε πρώτη φάση, στη μετατροπή σε αορίστου χρόνου των συμβάσεων χιλιάδων εργαζομένων σε αυτές, εφόσον πληρούσαν τις προϋποθέσεις του π.δ. 164/2004. Στη συνέχεια, προκειμένου να τους προσδώσει μόνιμη υπόσταση, εργασθήκαμε προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της χρηματοδότησής τους, η οποία ως τότε ήταν «στον αέρα». Υπενθυμίζουμε ότι τα προγράμματα αυτά ξεκίνησαν να λειτουργούν μόνο με κοινοτικούς πόρους, επί των ημερών των Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να έχει ληφθεί μέριμνα και χωρίς να υπάρχει σχεδιασμός, κατά τη γνωστή τακτική του ΠΑΣΟΚ, για το μέλλον του θεσμού. Βρέθηκαν, συνεπώς, με τη λήξη της κοινοτικής χρηματοδότησης από το Γ΄ Κ.Π.Σ. κυριολεκτικά χωρίς ουδεμία διασφάλιση, θέτοντας σε κίνδυνο το δικαίωμα εργασίας χιλιάδων εργαζομένων σε αυτά, αλλά και δημιουργώντας ανυπέρβλητα προβλήματα σε χιλιάδες ανήμπορους συμπολίτες μας ή, γενικότερα, σε πολίτες που βασίζονταν στη στήριξη και στις υπηρεσίες των δομών αυτών.
Η Κυβέρνηση, αφού εξασφάλισε διαδοχικές παρατάσεις, με πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό, πετυχαίνει την ένταξη μιας σημαντικής ομάδας από τις δομές αυτές, οι οποίες αφορούν τους παιδικούς σταθμούς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, στην κοινοτική χρηματοδότηση του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013. Αλλά και περαιτέρω, όπως έχουμε ξαναπεί, εγγυόμαστε τη συνέχιση των προγραμμάτων αυτών στο μέλλον, με πόρους ιδίως από τον κρατικό προϋπολογισμό, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τους όρους της Ε.Ε. οι ΟΤΑ που συμμετείχαν όφειλαν να τα διασφαλίσουν τη συνέχισή τους με ίδιους πόρους. Έχοντας διασφαλισμένη, λοιπόν, τη χρηματοδότηση, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούμε, για μια ακόμη φορά, τους Δήμους να προχωρήσουν στην προκήρυξη θέσεων τακτικού προσωπικού, ώστε να πάψει η ταλαιπωρία και αυτής της ομάδας των εργαζόμενων συμπολιτών μας και να τροποποιήσουν τους Οργανισμούς τους, όπου το κρίνουν σκόπιμο, ιδρύοντας αυτοτελείς Διευθύνσεις για τις Δομές Κοινωνικής Μέριμνας και προστατεύοντας τη βιωσιμότητα αυτού του τόσο χρήσιμου θεσμού.

ΙΙΙ. Παράλληλα, σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ, προετοιμάζουμε την ενίσχυση των δομών κοινωνικής μέριμνας, μέσα από την απόκτηση σταθερής υπόστασης και την ένταξή τους στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων και των Κοινοτήτων, με παράλληλη διασφάλιση των αναγκαίων πόρων. Από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας λειτουργούν 1.500 περίπου δημοτικές επιχειρήσεις – οι οποίες πλέον θα είναι αποκλειστικά κοινωφελείς – με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και μέσο όρο χρηματοδότησης ύψους 500.000 ευρώ ετησίως. Ήδη έχει ληφθεί πρόνοια για το προσωπικό των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» κλπ., ώστε να παραμείνουν οι έμπειροι και εξειδικευμένοι αυτοί εργαζόμενοι στα προγράμματα αυτά και να μπορέσει να συνεχισθεί απρόσκοπτα η λειτουργία τους προς όφελος των συμπολιτών μας που τα έχουν ανάγκη. Σημειώνεται ότι η διάρκεια των προγραμμάτων αυτών έχει παραταθεί ως τις 31.8.2008, ιδίως με πόρους που καταφέραμε να διασφαλίσουμε από κοινού με το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Επίσης πετύχαμε την κάλυψη του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», όπως θα ανακοινώσουμε τις αμέσως επόμενες ημέρες.
IV. Οι ανωτέρω πρωτοβουλίες έρχονται να προστεθούν στις τομές που έχουν γίνει και σε ό,τι αφορά την προστασία του παιδιού, των κάθε είδους δικαιωμάτων του και ιδίως της υγείας και της ποιότητας ζωής του. Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα παρουσιάσουμε το νέο θεσμικό πλαίσιο που διαμόρφωσε το Υπουργείο Εσωτερικών για τις παιδικές χαρές, θέτοντας τέρμα στην αβεβαιότητα που ίσχυε και στον τομέα αυτόν».

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ