ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 13 Ιουλίου 2024

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ “EΛΛ.ΑΔ.Α.”


 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

τηλ 213-1313581, 213-1313604

fax  210-3393530  210-3636429

email: press­­_office_ypes@ypes.gov.gr

           

ΑΘΗΝΑ, 19 Απριλίου  2011

 

                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σας κοινοποιούμε το  σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το Πρόγραμμα Ελληνική Αρχιτεκτονική Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.», το οποίο απεστάλη για επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μετά την υπογραφή του. Πρόκειται για το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θεσμοθετήθηκε  στο Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», και το οποίο προβλέπει τη χρηματοδότηση έργων των Δήμων και των Περιφερειών για την ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός νέου συστήματος οργάνωσης που εγγυάται διαφανή κατανομή και διαχείριση.        

 

 

  

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ…

« Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.»

Άξονας 2 «Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αυτοδιοίκησης»

Έχοντας υπόψη:

1.                  Το άρθρο 281, παρ.3 και 5 του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.        Το Π.Δ. υπ’αριθμ. 187 (Φ.Ε.Κ. 214 /Α΄ /7-10-2009) σχετικά με τον διορισμό Υπουργών και Υφυπουργών.

3.        Το Π.Δ. υπ’αρίθμ.89 (Φ.Ε.Κ. 154 /Α΄ /7-9-2010) σχετικά με τον διορισμό Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

4.        Το αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ1914 απόφαση του Πρωθυπουργού & του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παναγιώτη Ρήγα» (ΦΕΚ 1642/Β)

5.                  Την αριθμ. 4002/20.12.10 έγγραφη γνώμη της ΚΕΔΚΕ.

6.                  Το αριθμ. 1050/23.12.2010 έγγραφο της ΕΝΑΕ.

7.                  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη ύψους 4 δις ευρώ σε πενταετή διάρκεια (2011 – 2015) σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

8.                  Την  ………… γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Άρθρο 1

Σκοπός και διάρκεια του «Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αυτοδιοίκησης»

 1. Το «Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αυτοδιοίκησης» (Άξονας 2 του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.»), που θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 281, παρ.5 του ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», αποτελεί  μια ολοκληρωμένη, συνεκτική και καλά στοχευμένη παρέμβαση στο χώρο της αυτοδιοίκησης, μέσω της οποίας δημιουργούνται προϋποθέσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για οικονομική ανάκαμψη και άμβλυνση των κοινωνικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η Χώρα,. Μέσω αυτού υποστηρίζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων, η εφαρμογή των οποίων αποσκοπεί στην επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων της αυτοδιοίκησης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου για την αυτοδιοίκηση που:

α) ολοκληρώνει βασικές υποδομές- αρμοδιότητας της αυτοδιοίκησης,

β)  προστατεύει το περιβάλλον,.

γ) διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη με αναδιάρθρωση και ολοκλήρωση των κοινωνικών υποδομών αρμοδιότητας της αυτοδιοίκησης,

δ) στηρίζει υψηλού επιπέδου εικαστικές παρεμβάσεις στο χώρο,

ε) υποστηρίζει ιδιαίτερα τους ορεινούς, δυσπρόσιτους  και νησιωτικούς Δήμους,

στ) επιβραβεύει την καινοτομία και τις νέες ιδέες,

ζ) προωθεί τον θεσμό των συνεργασιών της αυτοδιοίκησης με τον ιδιωτικό τομέα και ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα,

η) ενθαρρύνει τις συνέργειες με άλλα Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν αντίστοιχους σκοπούς,

 

μέσα από μικρά και μεσαία έργα που είναι αναγκαία για την περιφερειακή  και την τοπική ανάπτυξη.

2. Το «Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αυτοδιοίκησης» λειτουργεί συμπληρωματικά με το Ε.Σ.Π.Α. και χρηματοδοτεί ιδίως μη επιλέξιμα ή  μη δυνάμενα να χρηματοδοτηθούν από το Ε.Σ.Π.Α. έργα και δράσεις.

3. Το Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αυτοδιοίκησης  έχει πενταετή διάρκεια (2011-2015), η οποία μπορεί να παραταθεί , με απόφαση του Υπουργικού Συμβούλιου, για δύο  επιπλέον έτη, χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού.

Άρθρο 2

Περιεχόμενο του «Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αυτοδιοίκησης»

1. Το «Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αυτοδιοίκησης» διαρθρώνεται σε τέσσερεις άξονες:

α) Οριζόντιες Παρεμβάσεις, με στόχο την επίλυση προβλημάτων με συντονισμένες διαδικασίες και δράσεις,, σε κρίσιμους τομείς που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής των πολιτών που δεν έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά κατά το παρελθόν.

Στην κατεύθυνση αυτή καταρτίζονται οχτώ οριζόντιες κατηγορίες παρέμβασης για την αυτοδιοίκηση. Για κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές  και κατά τον πρώτο χρόνο  λειτουργίας θα πραγματοποιηθούν μελέτες βάσει των οποίων θα προσδιοριστούν οι αναγκαίες προδιαγραφές για την επιτυχή υλοποίησή τους καθώς και το ποσοστό των πόρων που θα διατεθούν.

β) το Πρόγραμμα των Δήμων, με στοχευμένες παρεμβάσεις μέσω των οποίων δίνεται η  δυνατότητα σε κάθε Δήμο να επιλέξει τα έργα και τις ενέργειες που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητές  του, το αναπτυξιακό του δυναμικό  και τις επιμέρους ανάγκες του.

Στην κατεύθυνση αυτή θα κατανεμηθούν οι δικαιούμενες πιστώσεις ανά Δήμο για το σύνολο της διάρκειας του Προγράμματος, με τον καθορισμό κριτηρίων και στη βάση διαφανών και αντικειμενικών στατιστικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και κριτηρίων σύγκλισης, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και της Eurostat,  με απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 4 του παρόντος, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων. 

γ) το Πρόγραμμα των Περιφερειών, με στοχευμένες παρεμβάσεις μέσω των οποίων δίνεται η  δυνατότητα σε κάθε Περιφέρεια να επιλέξει τα έργα και τις ενέργειες που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητές  της,  το αναπτυξιακό της δυναμικό και τις επιμέρους ανάγκες της.

Στην κατεύθυνση αυτή θα κατανεμηθούν οι προβλεπόμενες πιστώσεις ανά Περιφέρεια για το σύνολο της διάρκειας του Προγράμματος, με τον καθορισμό κριτηρίων και στη βάση διαφανών και αντικειμενικών  στατιστικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και κριτηρίων σύγκλισης, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και της Eurostat,  με απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 4 του παρόντος, μετά από γνώμη της Ένωσης Περιφερειών. 

δ) την Τεχνική Υποστήριξη

 

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Οριζόντια Παρέμβαση 1: Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας.

Η οδική ασφάλεια εξακολουθεί να αποτελεί για τη χώρα μας ένα θέμα μείζονος σημασίας καθώς η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για μετακινήσεις, συνοδεύεται και από βαρύτατες κοινωνικές επιπτώσεις σε ότι αφορά στον αριθμό των ατυχημάτων, σε απώλειες ανθρώπινων ζωών κλπ.

Η οριζόντια παρέμβαση αποσκοπεί στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας με  δράσεις για τις οδικές υποδομές και την οδική σήμανση.

Δικαιούχοι φορείς είναι κυρίως οι Δήμοι καθώς και οι Περιφέρειες συμπληρωματικά στο Εθνικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας.

Οριζόντια Παρέμβαση 2: Συνεργασία των Δήμων και Περιφερειών με τον Ιδιωτικό Τομέα και  ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας.

Η οριζόντια παρέμβαση προωθεί το θεσμό της συνεργασίας  Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με στόχο την υποστήριξη ώριμων προτάσεων, την εξοικονόμηση πόρων της αυτοδιοίκησης και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας.

Δικαιούχοι φορείς είναι οι Περιφέρειες και οι Δήμοι.

Οριζόντια Παρέμβαση 3: Έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Η οριζόντια παρέμβαση προωθεί έργα και δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης –συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων εφόσον απαιτείται κτιριακών υποδομών, που συμβάλλουν στον οργανωτικό εκσυγχρονισμό των δομών της αυτοδιοίκησης και στην  εξυπηρέτηση του πολίτη

Δικαιούχοι φορείς είναι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες

 

  Οριζόντια Παρέμβαση 4: Δράσεις κατάρτισης – δια βίου μάθησης.

Η οριζόντια παρέμβαση δύναται να χρηματοδοτεί προγράμματα κατάρτισης – δια βίου μάθησης, εφόσον απαιτείται και δεν διατίθενται αντίστοιχοι πόροι από τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. προγράμματα, για τη βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των υπαλλήλων των  Δήμων και Περιφερειών, τα οποία σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται κυρίως με τη συνδρομή του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Δικαιούχοι φορείς είναι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες

  Οριζόντια Παρέμβαση 5: Ενίσχυση του  εθελοντισμού.

Η οριζόντια παρέμβαση υποστηρίζει δράσεις και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του εθελοντισμού και ειδικότερα  στους τομείς της κοινωνικής αλληλεγγύης, της προστασίας του περιβάλλοντος, της ανάπτυξης του πολιτισμού  κ.α..

Δικαιούχοι φορείς είναι οι Δήμοι

  Οριζόντια Παρέμβαση 6: Μείωση της ανεργίας.

Η οριζόντια παρέμβαση δύναται να στηρίξει προγράμματα και δράσεις δημιουργίας ή διατήρησης θέσεων εργασίας, για τη μείωση της ανεργίας και τη βελτίωση της προοπτικής για απασχόληση των μακροχρόνια ή περιστασιακά ανέργων.

Δικαιούχοι φορείς είναι οι Περιφέρειες

Οριζόντια Παρέμβαση 7:  Εικαστικές παρεμβάσεις στο χώρο

Η αισθητική του αστικού και περιαστικού χώρου δεν είναι μόνο ζήτημα ποιότητας ζωής, και πολιτισμού, αλλά και καθοριστικός παράγοντας τουριστικής ανάπτυξης, από την οποία πολλά προσδοκά η Χώρα για την έξοδο από την οικονομική κρίση. Οι δράσεις της οριζόντιας παρέμβασης αποσκοπούν στην αισθητική αναβάθμιση του αστικού και περιαστικού χώρου, με τη συνδρομή των συναφών επιστημών οργάνωσης και δόμησης του χώρου, αλλά και των εικαστικών τεχνών  που με συνδυασμένες και εύστοχες παρεμβάσεις, αναβαθμίζουν την αισθητική και τη λειτουργικότητα του χώρου, αξιοποιούν και αναδεικνύουν τα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς και  ενδυναμώνουν τους δεσμούς του πολίτη με τον αστικό χώρο.

Δικαιούχοι φορείς είναι οι Δήμοι.

Οριζόντια Παρέμβαση 8: Υποστήριξη Ορεινών και Νησιωτικών Δήμων.

Η οριζόντια παρέμβαση δίνει έμφαση στην υποστήριξη των ορεινών και νησιωτικών Δήμων, με δράσεις για την κινητοποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας, την άρση της απομόνωσης, τη βελτίωση της προσπελασιμότητας, την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και την ανάδειξη των υποδομών μεταφορών μικρής κλίμακας.

Δικαιούχοι φορείς είναι οι Δήμοι.

Για τις παραπάνω οριζόντιες παρεμβάσεις μπορεί να μεταβληθεί το εύρος των δικαιούχων φορέων ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Κ.Ε.Δ.Ε. και της Ένωσης Περιφερειών

 

ΑΞΟΝΑΣ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΩΝ

Το Πρόγραμμα Δήμων στοχεύει, κατά περίπτωση, στην ολοκλήρωση, τη δημιουργία ή την αναβάθμιση βασικών υποδομών.  Για το σκοπό αυτό περιλαμβάνει έργα και δράσεις για την ολοκλήρωση βασικών δημοτικών υποδομών, περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και δράσεις κοινωνικής μέριμνας που αφορούν  στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου κοινωνικών υποδομών και λειτουργιών.

Τα έργα χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους μόνο εάν δεν είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. ή δεν επαρκούν οι πόροι συγχρηματοδότησης από την Ε.Ε..

Συντίθεται από 2 Υποπρογράμματα.

 

Υποπρόγραμμα 1:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ »

 

Το Υποπρόγραμμα στοχεύει ιδίως στην ολοκλήρωση της κατασκευής και αναβάθμισης υποδομών που αφορούν σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης στερεών αποβλήτων, χρηματοδοτώντας  έργα σύνδεσης και οργάνωσης της διαχείρισης των δικτύων των νέων Δήμων. Επιπλέον, περιλαμβάνει έργα υποδομών στους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας, ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος και εξοικονόμησης κοινόχρηστων χώρων .

 

Συντίθεται από τα ακόλουθα μέτρα:

1.1.            Μελέτες ωρίμανσης έργων με αντικείμενο συναφές με το υποπρόγραμμα.

1.2.            Μελέτες αξιοποίησης χώρων που προήλθαν από απαλλοτριώσεις Δήμων

1.3.            Έργα Ύδρευσης και Διαχείριση δικτύων ύδρευσης (τηλε-παρακολούθηση).

1.4.  Διαχείριση στερεών αποβλήτων – Ανακύκλωση  – Ανάκτηση – Επαναχρησιμοποίηση.

1.5.   Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α.

1.6. Έργα Αποχέτευσης  και Διαχείριση Δικτύων Αποχέτευσης (τηλε-παρακολούθηση) – Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων

1.7.   Έργα διαχείρισης δικτύων ηλεκτροδότησης

1.8.   Εκτέλεση έργων υποδομής για την γεωργία-κτηνοτροφία και αλιεία και ιδίως όσων διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα και ο διαχωρισμός με τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

1.9.    Βελτίωση προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α συναφής με το Υποπρόγραμμα

1.10.   Έργα ενίσχυσης εναλλακτικών μορφών μετακίνησης

1.11.   Βασικές υποδομές αθλητικών δραστηριοτήτων

1.12.   Έργα δημοτικής σήμανσης

1.13.  Έργα υπογείωσης δικτύων

1.14. Έργα ανάπτυξης ασύρματων δημόσιων δικτύων  wifi και internet

 

Υποπρόγραμμα 2: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ»

Οι δράσεις του υποπρογράμματος διέπονται από τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης, της συλλογικής προσπάθειας και της προσφοράς με  στόχο την ολοκλήρωση των κοινωνικών υποδομών και την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε αυτές, χρηματοδοτώντας  έργα υποδομών για ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες.

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέτρα:

2.1. Μελέτες ωρίμανσης έργων με αντικείμενο συναφές με το υποπρόγραμμα.

2.2. Κατασκευή και αναβάθμιση υποδομών ευαίσθητων πληθυσμιακά ομάδων (βρεφονηπιακοί σταθμοί, Κ.Α.Π.Η., Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π. –Α.Μ.Ε.Α., γηροκομεία, υποδομές για δωρεάν γεύματα απόρων κ.ά.)

2.3. Έργα προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α. συναφή με το Υποπρόγραμμα

2.4 Δίκτυα και Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης

2.5 Προγραμματικές Συμβάσεις με ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αρωγής και ΝΠΔΔ της Εκκλησίας της Ελλάδος φιλανθρωπικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

 

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Το Πρόγραμμα Περιφερειών στοχεύει στη συμπληρωματικότητα με τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. προγράμματα.  Δίνεται έμφαση στην ωρίμανση των προς ένταξη σε αυτά πράξεων και την υποστήριξη της λειτουργικής ολοκλήρωσης έργων, ώστε να προσδώσουν σε αυτά τη μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία.  Συμπληρώνει τον αναπτυξιακό προγραμματισμό των Περιφερειών, με έργα  υποδομών και δράσεις πολιτικής προστασίας., όπως π.χ. δίκτυα και συστήματα πρόληψης  ή και έγκαιρης προειδοποίησης έναντι φυσικών καταστροφών  και εκτάκτων εν γένει καταστάσεων.

Συντίθεται από τα ακόλουθα Μέτρα :

Μέτρο 1.  Μελέτες ωρίμανσης έργων συναφείς με τον άξονα.

Μέτρο 2. Συγκοινωνιακά έργα        

Μέτρο 3. Λιμενικά έργα

Μέτρο 4.  Έργα και δράσεις πολιτικής προστασίας

 

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 

 Η Τεχνική Υποστήριξη του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αυτοδιοίκησης υποστηρίζει όλους τους άξονες του Προγράμματος και περιλαμβάνει τα παρακάτω Μέτρα :

Μέτρο 1. Οριζόντιες Μελέτες Άξονα 1

Μέτρο 2. Μελέτες στήριξης και εφαρμογής του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αυτοδιοίκησης

Μέτρο 3. Επιβράβευση Καινοτομίας

Μέτρο 4. Λειτουργικές δαπάνες διοίκησης προγράμματος – Δαπάνες διενέργειας ελέγχων

Μέτρο 5. Πληροφόρηση – δημοσιότητα του προγράμματος

Το μέτρο για την Επιβράβευση της καινοτομίας, έχει ως στόχο την ενθάρρυνση καινοτόμων δράσεων σε τοπικό επίπεδο, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των τοπικών οικονομιών. Περιλαμβάνονται δράσεις διάχυσης και προβολής των βέλτιστων πρακτικών καθώς και θέσπιση συστήματος επιβράβευσης των Δήμων μέσω παροχής κινήτρων.

Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης, του άρθρου 4 του παρόντος,  θα συσταθεί Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης για την Επιβράβευση της Καινοτομίας.  Με την ίδια απόφαση θα καθοριστούν οι τομείς των δράσεων, τα κίνητρα για την ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος συμμετοχής των δικαιούχων, η διαδικασία υποβολής φακέλων των ενδιαφερόμενων  φορέων, η διαδικασία αξιολόγησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του περιεχομένου του Μέτρου.

 

Το περιεχόμενο των Μέτρων των Αξόνων 1, 2, 3 και 4 του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αυτοδιοίκησης, καθώς και το είδος των επιλέξιμων ενεργειών και δαπανών, εξειδικεύονται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης,  στην οποία προσαρτώνται, ως Παράρτημα, τα αναλυτικά Τεχνικά Δελτία εξειδίκευσης των  Μέτρων.

Άρθρο 3

Πόροι Προγράμματος – Συγχρηματοδότηση

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πόρους του προγράμματος αποτελούν:

α) Ποσοστό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Περιφερειών των άρθρων 259 και 260 του ν. 3852/2010.

β) Ποσοστό Εθνικών Πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Τα παραπάνω ποσοστά συγχρηματοδότησης του Προγράμματος από την  αυτοδιοίκηση και την κεντρική διοίκηση, θα καθοριστούν με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων και της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 281 παρ. 3 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). Επίσης, παρέχεται στους Δήμους η δυνατότητα συμπληρωματικής χρηματοδότησης των ενταγμένων στο Πρόγραμμα έργων τους, με σύμβαση δανείων, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις περί σύναψης δανείων του Ν.3852/2010.

Το ποσοστό συμμετοχής των βαθμών αυτοδιοίκησης στη συγχρηματοδότηση του προγράμματος προσδιορίζεται από τη σχέση μεταξύ των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Περιφερειών ως προς τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Δήμων του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011.

Η συγχρηματοδότηση θα πραγματοποιείται ετησίως τμηματικά με ποσοστιαία συμμετοχή της αυτοδιοίκησης σε συνέχεια κάθε τμηματικής καταβολής της ποσοστιαίας συμμετοχής της κεντρικής διοίκησης κατά τη διάρκεια εκάστου ημερολογιακού έτους της διάρκειας του προγράμματος.

Οι πόροι του προγράμματος κατατίθενται κατά την υλοποίησή του σε ξεχωριστό λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Άρθρο 4
     Σύστημα   Διοίκησης  Προγράμματος

Για την κατάρτιση, παρακολούθηση, υποστήριξη, διοίκηση, εφαρμογή, αξιολόγηση και έλεγχο του Προγράμματος, θεσμοθετείται σύστημα διοίκησης  το οποίο διασφαλίζει την ανεξαρτησία του κάθε βαθμού αυτοδιοίκησης έναντι του άλλου και την απλοποίηση των διαδικασιών .

Η  δομή του συστήματος διοίκησης είναι η ακόλουθη:

1.  Σε κεντρικό επίπεδο, συγκροτείται Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, με Πρόεδρο το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μέλη το Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, το Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Διευθυντή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,   δύο εκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών καθώς και δύο εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης μετέχουν όλοι οι ως άνω ή οι οριζόμενοι αναπληρωτές τους.

Η Επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου της και ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών ή του Προϊσταμένου του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

α)  Αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι:

α1. Η τομεακή και χωρική εξειδίκευση των προτεραιοτήτων του Προγράμματος για τον οριζόντιο, περιφερειακό και δημοτικό άξονα και ο προσδιορισμός των αναγκαίων πιστώσεων για την υλοποίησή τους.

α2. Η διαμόρφωση του ορίου ετήσιων πιστώσεων ανά Περιφέρεια και Δήμο για τον περιφερειακό και το δημοτικό άξονα αντίστοιχα, με τον καθορισμό κριτηρίων και στη βάση στατιστικών στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και της EUROSTAT.

α3. Ο συντονισμός των διαφόρων δράσεων του Προγράμματος με συμπληρωματικές δράσεις για την αυτοδιοίκηση που συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικούς και εθνικούς Πόρους.

α4. Η εξειδίκευση των κριτηρίων ένταξης έργων, μελετών και ενεργειών στο Πρόγραμμα, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος.

α5.  Η έκδοση  αποφάσεων ένταξης έργων, δράσεων & ενεργειών στο Πρόγραμμα, μετά από πρόταση των δικαιούχων.

β) Το έργο της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης υποστηρίζεται από Ομάδα Έργου που ορίζεται στο πλαίσιο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Αντικείμενο της Ομάδας Έργου είναι:

β1. Ο συντονισμός, η κατάρτιση και η παρακολούθηση των προπαρασκευαστικών ενεργειών που απαιτούνται για την εφαρμογή του Προγράμματος.

β2. Η γνωστοποίηση στις αρμόδιες ομάδες εργασίας των Περιφερειών και των Δήμων των πολιτικών και των προτεραιοτήτων του Προγράμματος καθώς και των κριτηρίων ένταξης έργων, μελετών και ενεργειών στο Πρόγραμμα, όπως καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.

β3.  Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της κατάρτισης και εφαρμογής του Προγράμματος σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

β4.   Η υποβολή προτάσεων στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης σχετικών με την εφαρμογή του προγράμματος. 

β5. Η προετοιμασία εισήγησης στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης για την ένταξη έργων, μελετών & ενεργειών σε  αυτό, με βάση τις υποβαλλόμενες προτάσεις των δικαιούχων.

β6.  Η διεξαγωγή τακτικών και έκτακτων ελέγχων στους δικαιούχους ως προς την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών και των προϋποθέσεων του Προγράμματος και η υποβολή Εκθέσεων Ελέγχου στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης και την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας των Ο.Τ.Α..

β7.  Η σύνταξη αναλυτικών περιοδικών εκθέσεων παρακολούθησης του προγράμματος και η υποβολή τους στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης για την παρακολούθηση της εφαρμογής των εθνικών δημόσιων πολιτικών.

β8. Η μέριμνα για την εξασφάλιση των προϋπολογισθεισών χρηματοροών από τις πηγές χρηματοδότησης του Προγράμματος στο πλαίσιο του ετήσιου ορίου πιστώσεων ανά Περιφέρεια και Δήμο.

β9. Η τήρηση των κανόνων διαφάνειας του Προγράμματος.

β10. Η μέριμνα για τη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος σε on line σύνδεση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, τις Περιφέρειες, τους Δήμους, την Ένωση Περιφερειών και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.

β11. Η προετοιμασία των συνεδριάσεων της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης. 

2. Σε περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο, αρμόδιοι για την υποστήριξη και την παρακολούθηση του Προγράμματος είναι οι υπεύθυνοι Προγράμματος που ορίζονται στο πλαίσιο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών και της  Διεύθυνσης Προγραμματισμού των Δήμων, αντίστοιχα.

α)  Αρμοδιότητες των υπευθύνων προγράμματος, στο πλαίσιο της υποστήριξης των αρμόδιων οργάνων είναι:

α1. Η προετοιμασία υποβολής προτάσεων του δικαιούχου προς την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης και η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την υλοποίηση του Προγράμματος.

α2. Η συγκέντρωση, ο έλεγχος και η μηχανογραφική καταχώριση των προτάσεων των Δημοτικών & Περιφερειακών Συμβουλίων  στο πληροφοριακό σύστημα .

α3.Η προώθηση εισήγησης του δικαιούχου προς την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης  με σκοπό την ένταξη έργων, μελετών και δράσεων  στο Πρόγραμμα.

α4. Η παρακολούθηση της πορείας ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων, μελετών και ενεργειών και η εισήγηση στα αρμόδια όργανα για τη λήψη των ενδεχόμενων αναγκαίων διορθωτικών μέτρων, με σκοπό την πραγματοποίηση των στόχων του Προγράμματος εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

α5. Η προώθηση αιτημάτων χρηματοδότησης προς τη Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,  βάσει πραγματοποιηθεισών δαπανών των δικαιούχων και στο πλαίσιο των ετήσιων ορίων πληρωμών του περιφερειακού ή του δημοτικού προγράμματος.

α6. Η παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής του προγράμματος στην Περιφέρεια και το Δήμο και η προετοιμασία περιοδικών εκθέσεων εφαρμογής στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης.

α7.  Η επεξεργασία τεκμηριωμένης αξιολόγησης του  προγράμματος.

2.                  Για την ολοκληρωμένη και συστηματική παρακολούθηση όλων των έργων του Προγράμματος, σε κάθε επίπεδο παρακολούθησης, χρησιμοποιείται ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, σε επιγραμμική (on line) σύνδεση με τους δικαιούχους, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς και τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης. Το πληροφοριακό σύστημα τροφοδοτεί ενημερωτικά δελτία που αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, των Περιφερειών και των Δήμων.

 

Άρθρο 5

Δικαιούχοι , κατανομή πόρων και διαδικασίες  κατάρτισης Προγράμματος φορέων της Αυτοδιοίκησης

1.  Δικαιούχοι

1.1. Στο Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αυτοδιοίκησης (άξονας 2 του «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.»), εντάσσονται έργα, μελέτες και ενέργειες με δικαιούχους τις Περιφέρειες και τους Δήμους, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και τις επιχειρήσεις αυτών, καθώς και συνδέσμους Περιφερειών και Δήμων.

1.2. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί να μεταβάλλεται το εύρος των δικαιούχων, ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης εθνικών πολιτικών για την αυτοδιοίκηση.

 1.3.  Ειδικά για την Τεχνική Υποστήριξη του Προγράμματος, δικαιούχοι ορίζονται το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , οι Περιφέρειες και οι Δήμοι, όπως θα εξειδικευτούν στα Τεχνικά Δελτία εξειδίκευσης των Μέτρων του Προγράμματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2  του παρόντος.

2. Διαδικασίες κατανομής των πόρων

2.1. Το ποσοστό των πόρων του Προγράμματος που αναλογεί στον άξονα των οριζοντίων παρεμβάσεων ανέρχεται σε 25%   του συνολικού προϋπολογισμού. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης καθορίζεται το ποσοστό των πόρων που αναλογεί στον περιφερειακό και δημοτικό άξονα και στην Τεχνική Υποστήριξη του Προγράμματος.  Με όμοια απόφαση μπορεί να επαναπροσδιοριστεί το ποσοστό του άξονα 1 εφόσον από τις μελέτες του άρθρου 2 παρ. 1. α) προκύψει διαφορετικό ποσοστό σε σχέση με το αρχικά καθορισθέν.

2.2. Με Κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετά από εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης καθορίζεται η κατανομή των πόρων του Προγράμματος, ανά έτος και ανά άξονα, προσδιορίζονται τα κριτήρια κατανομής ανά Περιφέρεια και Δήμο, καθώς και το ποσοστό των πόρων που θα διατίθενται για τυχόν δράσεις διαπεριφερειακού, διαδημοτικού και διαβαθμικού χαρακτήρα.

2.3. Με όμοια απόφαση, δίνεται η δυνατότητα οι δικαιούχοι να αντλήσουν πιστώσεις από το επόμενο έτος, εφόσον τα διαθέσιμα υπόλοιπα επαρκούν. 

2.4. Το τυχόν αναπορρόφητο, στο τέλος κάθε έτους, ποσό των ετήσιων πιστώσεων που αναλογούν σε κάθε Περιφέρεια και Δήμο, μεταφέρεται στις πιστώσεις του δικαιούχου για το επόμενο έτος.

3. Διαδικασίες σχεδιασμού και εφαρμογής Προγράμματος Δήμων

3.1. Διαδικασία κατάρτισης

Οι Δήμοι καταρτίζουν πρόταση για ένταξη στο Πρόγραμμα με απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου. Στην πρόταση αυτή συμπεριλαμβάνονται και προτάσεις των νομικών τους προσώπων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου και των επιχειρήσεών τους, με σαφή προσδιορισμό του φορέα υλοποίησης. Η πρόταση αυτή έρχεται σε συμφωνία και εξυπηρετεί τους άξονες προτεραιότητας του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος που καταρτίζουν οι Δήμοι, σύμφωνα με το άρθρο 266 του ν.3852/2010, τα άρθρα 203-207 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και το ΠΔ 185/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα έργα που περιλαμβάνει η ως άνω πρόταση εντάσσονται κατ’ έτος στο προβλεπόμενο από τις παραπάνω διατάξεις ετήσιο πρόγραμμα δράσης που καταρτίζουν οι δήμοι.

3.2  Διαδικασία  Ένταξης:

 Η πρόταση που διαμορφώνεται κατά τα ανωτέρω, μαζί με τα αντίστοιχα Τεχνικά Δελτία καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα και στη συνέχεια υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ομάδα Έργου της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης. Προτάσεις από φορείς διαδημοτικού χαρακτήρα υποβάλλονται για ένταξη μόνο στο διαδημοτικό ή διαβαθμιδικό σκέλος του Προγράμματος, όπως αυτό θα καθοριστεί με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης.

 Η Ομάδα Έργου αξιολογεί το σύνολο των προτάσεων που της υποβάλλονται, με βάση τις προτεραιότητες και τις κατευθύνσεις που έχει θέσει  η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, καθώς και τα κριτήρια του άρθρου 6 του παρόντος και προετοιμάζει την εισήγηση προς την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα.

3.3.  Διαδικασία Υλοποίησης

 Έργα, μελέτες και ενέργειες, που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, δημοπρατούνται και συμβασιοποιούνται από τους δικαιούχους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Στοιχεία ωριμότητας, δημοπράτησης και συμβάσεων καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα από τον αρμόδιο υπεύθυνο προγράμματος/έργου των Δήμων.

3.4. Διαδικασία τροποποίησης

Τροποποιήσεις εγκεκριμένου προγράμματος ενός δικαιούχου, γίνονται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης.

 Τροποποίηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έργου, μελέτης ή ενέργειας στο ύψος της νομικής του δέσμευσης όπως αυτή προκύπτει από την εφαρμοσθείσα διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης, είναι δυνατή με άμεσα εκτελεστή απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου.

Οι ανωτέρω αποφάσεις θα εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης του Προγράμματος και θα κοινοποιούνται άμεσα τόσο στην Κεντρική Ομάδα Έργου του «Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αυτοδιοίκησης» όσο και στη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Το ενδεχόμενο ποσό διαφοράς μεταξύ εγκεκριμένου προϋπολογισμού έργου, μελέτης ή ενέργειας και του προϋπολογισμού της συναφθείσας σύμβασης, επιστρέφει στο Πρόγραμμα του Δήμου  και ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει νέα πρόταση που εγκρίνεται από την ΚΕΠ σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

3.5. Διαδικασία απένταξης

Απένταξη εγκεκριμένου έργου, μελέτης ή ενέργειας γίνεται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης μετά από αίτημα του δικαιούχου φορέα ή στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι όροι της ένταξης στο Πρόγραμμα.

3.6. Διαδικασία Πληρωμών

Οι χρηματοδοτήσεις των έργων, μελετών και δράσεων του Προγράμματος θα γίνονται απευθείας στους δικαιούχους, βάσει παραστατικών που θα εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα. Για την πληρωμή θα είναι απαραίτητη η αποστολή αντιγράφου του θεωρημένου, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εντάλματος. Η χρηματοδότηση του δικαιούχου θα γίνεται μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, από το λογαριασμό του Προγράμματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των δικαιούχων είναι η τήρηση του ετήσιου ορίου χρηματοδότησης.

4. Διαδικασίες σχεδιασμού και εφαρμογής Προγράμματος Περιφερειών

4.1. Διαδικασία κατάρτισης

Οι Περιφέρειες καταρτίζουν πρόταση για ένταξη στο Πρόγραμμα με απόφαση του Περιφερειακού  Συμβουλίου. Στην πρόταση αυτή συμπεριλαμβάνονται και προτάσεις των νομικών τους προσώπων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου και των επιχειρήσεών τους, με σαφή προσδιορισμό του φορέα υλοποίησης. Η πρόταση αυτή έρχεται σε συμφωνία και εξυπηρετεί τους άξονες προτεραιότητας του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος που καταρτίζουν οι Περιφέρειες, σύμφωνα με το άρθρο 268 του ν.3852/2010.

4.2  Διαδικασία  Ένταξης:

 Η πρόταση που διαμορφώνεται κατά τα ανωτέρω, μαζί με τα αντίστοιχα Τεχνικά Δελτία καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα και στη συνέχεια υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ομάδα Έργου της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης. Προτάσεις από φορείς διαπεριφερειακού χαρακτήρα υποβάλλονται για ένταξη μόνο στο διαπεριφερειακό ή διαβαθμιδικό σκέλος του Προγράμματος, όπως αυτό θα καθοριστεί με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης.

 Η Ομάδα Έργου αξιολογεί το σύνολο των προτάσεων που της υποβάλλονται, με βάση τις προτεραιότητες και τις κατευθύνσεις που έχει θέσει  η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος καθώς και τα κριτήρια του άρθρου 6 του παρόντος και προετοιμάζει την εισήγηση προς την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα.

4.3.  Διαδικασία Υλοποίησης

Έργα, μελέτες και ενέργειες, που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, δημοπρατούνται και συμβασιοποιούνται από τους δικαιούχους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Στοιχεία ωριμότητας, δημοπράτησης και συμβάσεων καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα από τον υπεύθυνο προγράμματος/έργου της Περιφέρειας.

4.4. Διαδικασία τροποποίησης

Τροποποιήσεις εγκεκριμένου προγράμματος ενός δικαιούχου, γίνονται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης.

 Τροποποίηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έργου, μελέτης ή ενέργειας στο ύψος της νομικής του δέσμευσης όπως αυτή προκύπτει από την εφαρμοσθείσα διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης, είναι δυνατή με άμεσα εκτελεστή απόφαση Περιφερειακού Συμβούλιου.

Οι ανωτέρω αποφάσεις θα εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης του και θα κοινοποιούνται άμεσα στην Κεντρική Ομάδα Εργασίας του Προγράμματος.

Το ενδεχόμενο ποσό διαφοράς μεταξύ εγκεκριμένου προϋπολογισμού έργου, μελέτης ή ενέργειας και του προϋπολογισμού της συναφθείσας σύμβασης, επιστρέφει στο Πρόγραμμα της Περιφέρειας και ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει νέα πρόταση που εγκρίνεται από την ΚΕΠ σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

4.5. Διαδικασία απένταξης

Απένταξη εγκεκριμένου έργου, μελέτης ή ενέργειας γίνεται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης μετά από αίτημα του δικαιούχου φορέα ή στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι όροι της ένταξης στο Πρόγραμμα.

4.6. Διαδικασία Πληρωμών

Οι χρηματοδοτήσεις των έργων, μελετών και δράσεων του Προγράμματος θα γίνονται απευθείας στους δικαιούχους, βάσει παραστατικών που θα εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα. Για την πληρωμή είναι απαραίτητη η αποστολή αντιγράφου του θεωρημένου από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εντάλματος.. Η χρηματοδότηση του δικαιούχου θα γίνεται μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, από το λογαριασμό του Προγράμματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την χρηματοδότηση των δικαιούχων είναι η τήρηση του ετήσιου ορίου χρηματοδότησης.

Άρθρο 6

Κριτήρια Ένταξης

1. Τα έργα και δράσεις της παραγράφου 1β του άρθρου 281 του ν.3852/2010 που εντάσσονται στο Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να ικανοποιούν τα κάτωθι κριτήρια:

α. η συνάφεια και ο βαθμός συμβολής της πρότασης στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος,

β. η ωριμότητα του έργου

γ. η σαφήνεια του αντικειμένου του έργου

δ. η ακρίβεια του προσδιορισμού των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων καθώς και της μεθόδου εκτέλεσης

ε. η βιωσιμότητα της παρέμβασης

στ. η επάρκεια του φορέα εκτέλεσης του έργου

ζ. η πρόβλεψη υλοποίησης της δράσης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου ή και της Περιφέρειας.

2. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι δυνατόν να προστίθενται επιπλέον κριτήρια, εφόσον είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων των αξόνων και μέτρων του Προγράμματος.

Άρθρο 7

Γενικές Διατάξεις

Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης καθορίζονται θέματα που αφορούν την τεχνική στήριξη του προγράμματος.

Άρθρο 8

Ειδικές Ρυθμίσεις

1. Για την εξειδίκευση του περιεχομένου, του συστήματος διοίκησης, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης του Προγράμματος, καταρτίζεται αναλυτικό επιχειρησιακό πρόγραμμα, που εγκρίνεται από την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης.

2. Ποσοστό μέχρι 5% του προϋπολογισμού του Προγράμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση έκτακτων έργων και ενεργειών, εφόσον αυτά είναι αναγκαία για την ενδυνάμωση δράσεων της αυτοδιοίκησης, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Περιφερειών, κατά περίπτωση.

3. Οι πληρωμές για έργα, μελέτες και ενέργειες που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» του Ν. 3274/2004  και υλοποιούνται σύμφωνα με την απόφαση 1247/22.06.2010 της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος, πραγματοποιούνται έως την ολοκλήρωσή τους σε βάρος των πιστώσεων των πόρων του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.              

                                    

                                                        Αθήνα ,                                            2011

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                                     Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ     

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &           ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ &  ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                                  & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 

         ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ                                                                                                        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

          Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ