ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

Ψηφιακή Σύγκλιση 2020

Αθήνα , 20 /9 /2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Παρέμβαση της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κας Θεοδώρας Τζάκρη, στη Στρογγυλή Τράπεζα για την «Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα 2010 – 2020»  – μία από τις επτά κύριες πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Στρογγυλή Τράπεζαδιοργανώθηκε από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, με την υποστήριξη του Φόρουμ "Ψηφιακή Ελλάδα 2020" (www.digitalgreece2020.gr), στα Γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα.

 
Κυρίες και Κύριοι,
Θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης με θέμα την «Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα 2010-2020», επειδή τέτοιες αφορμές επιτρέπουν την επικοινωνία και διάδοση των ιδεών και των εφαρμογών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Αποτελεί κοινό τόπο η διαπίστωση ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν κομβική σημασία για την επιτυχή μετάβαση μιας χώρας, ενός κράτους στην κοινωνία της γνώσης. Τόσο τα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως και οι περισσότερες χώρες που οραματίζονται τον εαυτό τους να έχει έναν διακριτό ρόλο στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο αναπτυξιακό περιβάλλον, επενδύουν με ένταση στις νέες τεχνολογίες γνωρίζοντας ότι αυτές αποτελούν διαβατήριο για την οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη, στοιχείο ενδυνάμωσης της ανταγωνιστικότητας και ταυτόχρονα σημαντικό μέσο για την κοινωνική ευημερία και συνοχή.
Ειδικότερα, επιτρέψτε μου να τονίσω ότι η είσοδος νέων τεχνολογιών στη Δημόσια διοίκηση φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα του επαναπροσδιορισμού του τρόπου της οργάνωσης και της λειτουργίας του κράτους στο σύνολό του.
Η χάραξη της στρατηγικής ανά πεδίο πολιτικής, η παρακολούθησή της μέσω στόχων και δεικτών επιδόσεων στα αποτελέσματά της, η μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μαζί την αποτελεσματική οργάνωση των ελέγχων και της διαβούλευσης που απαιτείται για μια αποδοτική εφαρμογή των πολιτικών μπορεί να υποστηριχθεί, τα μάλα, από τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Η κυβέρνησή μας επιδιώκει συστηματικά την ανάπτυξη έργων και δράσεων που θα της επιτρέψουν να ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο στα προτάγματα της στρατηγικής για την δημιουργία μιας ψηφιακής Ευρώπης το 2020. Η κρίση έχει απαξιώσει σε μεγάλο βαθμό τα στοιχεία μιας επίπλαστης οικονομικής και κοινωνικής προόδου και έχει αποκαλύψει τις διαρθρωτικές αδυναμίες της  δημόσιας διοίκησης.
Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει προχωρήσει στη θεσμική κατοχύρωση της επικοινωνίας και συναλλαγής των πολιτών και των επιχειρήσεων με τις δημόσιες αρχές με χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Μειώνοντας τις απαιτήσεις αυτοπρόσωπης παρουσίας στις δημόσιες αρχές και ελαχιστοποιώντας τον απαραίτητο χρόνο για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών, μειώνονται και οι πιθανότητες εμφάνισης φαινομένων διαφθοράς, καθότι η παροχή της δημόσιας υπηρεσίας αποπροσωποποιείται και διεξάγεται μόνο εντός του θεσμικού πλαισίου και της αποστολής του παρέχοντος δημόσιου φορέα.
Ειδικότερα:
1.     Η κυβέρνησή μας θεσμοθέτησε και εφαρμόζει την δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο του συνόλου των αποφάσεων/πράξεων του δημοσίου τομέα – αναφέρομαι στο Πρόγραμμα Διαύγεια.
2.     Οργανώνουμε τον τρόπο και το περιεχόμενο που θα διατίθεται στο πλαίσιο της περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας, ελαχιστοποιώντας τους πάσης φύσεως νομικούς, τεχνικούς και οργανωτικούς περιορισμούς που υφίστανται σήμερα για την ακώλυτη χρήση της.
3.     Δρούμε ηλεκτρονικά προς την κατεύθυνση της απλούστευσης των διοικητικών βαρών κατά 20% μέχρι το τέλος του 2011.  Ήδη, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) είναι έτοιμα να λειτουργήσουν ως μοναδικά σημεία επαφής του νέου επιχειρηματία που θέλει να συστήσει την επιχείρησή του και του επαγγελματία που επιθυμεί να αδειοδοτηθεί για να ασκήσει το επάγγελμά του. Επιτρέψτε μου να περιγράψω λίγο αναλυτικότερα την προσπάθεια που μόλις ολοκληρώσαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την σύσταση νέων Ομόρρυθμων Εταιρειών (ΟΕ) και Ετερόρρυθμων Εταιρειών (ΕΕ) μέσω των ΚΕΠ: Η τεχνολογία υπήρξε αρωγός μας και μας έδινε πάντα τις λύσεις – εκείνο που έπρεπε να ξεπεράσουμε ήταν ή οργανωσιακή πολυδιάσπαση και η αδυναμία διαλειτουργίας των φορέων της διοίκησης, κι όχι μόνο των πληροφοριακών τους συστημάτων. Υπερνικώντας τα εμπόδια που κάθε στιγμή παρουσιάζονταν και λύνοντας με προσοχή ένα προς ένα τα προβλήματα που ανέκυπταν, καταφέραμε να μειώσουμε τα διοικητικά βάρη, τα οποία επωμίζονταν ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας που συνέστηνε μια νέα επιχείρηση, περισσότερο από 70%. Το παράδειγμα αυτό ενισχύει την πεποίθησή μας ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κράτος αντάξιο των προσδοκιών των πολιτών και των επιχειρηματιών. Ήδη η κυβερνητική διαδικτυακή πύλη ΕΡΜΗΣ λειτουργεί ως το ψηφιακό ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης των επαγγελματιών – παρόχων υπηρεσιών, υποστηρίζοντας την εφαρμογή της οδηγίας 123/2006 για την απελευθέρωση των υπηρεσιών. Η οδηγία αυτή δεν είναι για την ελληνική κυβέρνηση μόνο μία επιταγή του μνημονίου την οποία πρέπει να εφαρμόσουμε. Είναι μία μεγάλη ευκαιρία να αποδείξουμε πως η ανοιχτότητα που επιτυγχάνεται, και με τη χρήση της τεχνολογίας, μπορεί να είναι οικονομικά επωφελής.
4.     Επιπλέον, η τεχνολογία είναι αυτή που μας έδωσε την δυνατότητα να οργανώσουμε αποδοτικότερα την τοπική αυτοδιοίκηση, μειώνοντας τον αριθμό των δήμων και διασφαλίζοντας άλλης κλίμακας οικονομίες σε αυτούς. Η απουσία δημαρχιακού μεγάρου σήμερα από μια ελληνική πόλη δεν σημαίνει αυτόχρημα και έλλειψη υπηρεσιών προς τον πολίτη. Τα δημοτικά e-ΚΕΠ και η κάρτα του δημότη με την οποία θα μπορεί κανείς να εκδίδει πιστοποιητικά μόνος του, ηλεκτρονικά όποια στιγμή τα χρειάζεται, είναι οι νέοι τρόποι απόκρισης της αυτοδιοίκησης και ευρύτερα του κράτους στις ανάγκες των πολιτών.
5.     Συμμετέχουμε στην διαμόρφωση των Ευρωπαϊκών προτύπων διαλειτουργικότητας και ενημερώνουμε αντίστοιχα τα δικά μας πρότυπα διαλειτουργικότητας πιστεύοντας ότι η ψηφιακή "συνομιλία" των δημοσίων οργανώσεων μπορεί να αποτελέσει τη θρυαλλίδα της ουσιαστικής τους συνεργασίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.
6.     Υλοποιούμε το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2 που θα παρέχει καθολική ευρυζωνική κάλυψη υψηλών ταχυτήτων σε όλο το δημόσιο τομέα, μειώνοντας έτσι το κόστος λειτουργίας του και βελτιώνοντας την ποιότητα του παραγόμενου αποτελέσματος. Προωθούμε την εξοικείωση των Ελλήνων δημοσίων υπαλλήλων με τα ψηφιακά εργαλεία, μέσα από δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Διοικητική Μεταρρύθμιση", πιστεύοντας ότι οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας για την ανάπτυξη μιας σύγχρονης και ελκυστικής δημόσιας διοίκησης.
Θέλω να τονίσω πως ο ανθρώπινος παράγοντας είναι καθοριστικός στην επιτυχία των μεγάλων έργων ΤΠΕ. Πολλές φορές, τα έργα αυτά αντιμετωπίζονται απλά ως τεχνολογικές προκλήσεις ενώ στην πραγματικότητα απαιτούν σε μεγάλο βαθμό αλλαγή των οργανώσεων. Χαρακτηριστικό των πολλών έργων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα είναι η διατήρηση των υπαρχόντων διαδικασιών και η παράλληλη ηλεκτρονική μεταφορά του «χάους» της γραφειοκρατίας στον ψηφιακό κόσμο. Η Δημόσια Διοίκηση δεν «ενοχλεί» εύκολα τον εαυτό της με αποτελεσματικότερη οργάνωση, αλλά συχνά μηχανογραφεί τις αδυναμίες της. Η προσπάθεια που κάνουμε σήμερα στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στοχεύει στην αναδιοργάνωση και απλούστευση των διαδικασιών καθώς και στην ηλεκτρονική απόδοσή τους, με συμμετοχή των χρηστών σε όλες τις φάσεις των έργων.
Κυρίες και κύριοι,
Κλείνοντας την παρέμβασή μου σε αυτή την ιδιαίτερη χρήσιμη συνάντηση, θα ήθελα να τονίσω ότι, σήμερα, δεν νοείται οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία χωρίς γνώση, καινοτομία, ψηφιακή τεχνολογία και «πολιτο-κεντρική οπτική». Αυτά τα στοιχεία συνιστούν την αφετηρία των επιλογών μας απέναντι στις προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά μας.
Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της σημερινής εκδήλωσης, η οποία μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην διάδοση και επικοινωνία της αναγκαιότητας υποστήριξης των πρωτοβουλιών για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ