ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

Πρόβλεψη προσλήψεων και αποχωρήσεων 2011-2015

PDF | DOC | Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.3986/2011 που αντικαθιστά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 4α του άρθρου 3 του ν. 3899/2010 «1. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων με εξαίρεση το έτος 2011, για το οποίο ο λόγος θα είναι ένα προς δέκα. Οι αποχωρήσεις υπολογίζονται την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους και αφορούν στο σύνολο του έτους αυτού».

Προκειμένου να διασφαλιστεί η πιστή εφαρμογή της ανωτέρω ρύθμισης και να καταστεί δυνατός ο έγκαιρος προγραμματισμός με γνώμονα τις ιεραρχημένες ανάγκες των υπηρεσιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε εντός πέντε (5) ημερών και το αργότερο μέχρι την 24-08-2011 την Υπηρεσία μας για τα ακόλουθα:

• Στοιχεία για τις προσλήψεις και τις αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού που πραγματοποιήθηκαν από τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς των οποίων προΐστασθε από την αρχή του έτους έως την ημερομηνία λήψης της παρούσης
• Εκτίμηση των προσλήψεων και αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού από τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς των οποίων προΐστασθε για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι 31-12-2011
• Εκτίμηση των προσλήψεων και αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού από τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς των οποίων προΐστασθε για κάθε έτος χωριστά από το 2012 έως και το 2015.

Για την εν λόγω εκτίμηση θα ληφθούν υπόψη όλες οι εκκρεμότητες (οριστικά ή προσωρινά αποτελέσματα διαγωνισμών ΑΣΕΠ ή φορέων).

Σε ό,τι αφορά στις εκκρεμότητες προσλήψεων/διορισμών των Υπηρεσιών σας, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να προβείτε στην ιεράρχηση και, με ιδιαίτερη φειδώ, στην εκτίμηση αναγκών προσλήψεων ανά έτος για τα έτη 2011 έως και 2015 με βάση τις ανάγκες των Υπηρεσιών σας και τις προβλέψεις αποχωρήσεων. Επισημαίνεται ότι ο κανόνας ένα προς δέκα για το τρέχον έτος (2011) και ένα προς πέντε για τα έτη 2012 έως και 2015 αναφέρεται στο σύνολο των υπηρεσιών κσι όχι σε κάθε μία χωριστά.

Παρακαλούνται οι αποδέκτες για ενέργεια της παρούσης να ενημερώσουν αμέσως όλες τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους καθώς και τα νομικά πρόσωπα (Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου και ΔΕΚΟ) που εποπτεύουν, με τον προσφορότερο τρόπο, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας (e- mail), να συλλέξουν τις απαντήσεις και να τις διαβιβάσουν στην Υπηρεσία μας.

Ειδικότερα η Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ παρακαλείται να συλλέξει τα ανωτέρω στοιχεία από τους φορείς που εποπτεύει και να τα διαβιβάσει στην Υπηρεσία μας.

Τα ανωτέρω στοιχεία θα αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dipp@ydmed.gov.gr