ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

Προθεσμίες για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου και για τις ΙΔΟΧ

PDF| DOC | Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου και για τις συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4305/2014, προβλέπεται ότι «η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας (6) μηνών από την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν και απαιτείται εν νέου υποβολή αιτήματος για έκδοση εγκριτικής απόφασης».       Με την εν λόγω ρύθμιση διασφαλίζεται ο έλεγχος διαδικασιών ολοκλήρωσης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου καθώς και η βελτιστοποίηση του προγραμματισμού – σχεδιασμού προσλήψεων στα επόμενα έτη.Με αφορμή την υποβολή πολλών ερωτημάτων εκ μέρους των Υπηρεσιών σχετικά με την ημερομηνία ισχύς της εν λόγω διάταξης και προς αποφυγήν προβλημάτων που ενδέχεται να δημιουργηθούν σχετικά με την ολοκλήρωση διαδικασίας πρόσληψης του εν λόγω προσωπικού σας ενημερώνουμε ότι για εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του προαναφερόμενου Νόμου,  δηλ. την 31η Οκτωβρίου 2014, δεν ισχύει η αποκλειστική προθεσμία των έξι (6) μηνών και οι Υπηρεσίες σας μπορούν να προβούν στην ολοκλήρωση διορισμού του προσωπικού αυτού.

          ΄Αλλωστε οι εκάστοτε θεσπιζόμενες διατάξεις ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του σχετικού Νόμου στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, εκτός εάν ορίζεται ρητά ότι έχουν αναδρομική ισχύ, γεγονός που δεν συντρέχει στη συγκεκριμένη περίπτωση. 

             Κατόπιν των ανωτέρω ο εν λόγω περιορισμός αφορά μόνο στις εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει,που θα εκδοθούν μετά την 31-10-2014.

Επίσης, παρακαλείται το ΑΣΕΠ, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο , να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία (έκδοση-έλεγχος προκήρυξης, ανάρτηση πινάκων κλπ) για όσες εγκριτικές αποφάσεις έχουν εκδοθεί πριν την 31η-10-2014.  

Η παρούσα εγκύκλιος διατίθεται και μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Hλ. Δ/νση www.minadmin.gov.gr στη Διαδρομή: Προκηρύξεις – Προσωπικό – Προσλήψεις καθώς και στο «Διαύγεια»).