ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 14 Απριλίου 2024

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του άρθρου 6 του ν. 4369/2016, όπως ισχύει

PDF | DOC | Προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του άρθρου 6 του ν. 4369/2016, όπως ισχύει. Σχετ.: Το αριθ. πρωτ. 4549/01/05-03-2019 έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π.-Γραφείο Προέδρου

Εν όψει της εν εξελίξει διαδικασίας επιλογής των Διοικητικών και Τομεακών Γραμματέων των Υπουργείων και λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π., εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:
Οι διατάξεις άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης….», όπως ισχύει, ορίζουν, μεταξύ άλλων, ότι:
«Άρθρο 6
1. Συνιστώνται θέσεις Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων Υπουργείων … που υπάγονται σε κάθε Υπουργό ή Αναπληρωτή Υπουργό αντίστοιχα…
2. Περαιτέρω συνιστώνται… θέσεις Τομεακών Γραμματέων… καθώς και θέσεις Ειδικών Τομεακών Γραμματέων…
Άρθρο 7
1. Για την πλήρωση των θέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον οικείο Υπουργό. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οικείου Υπουργείου και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. επί δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον… Το κατά το άρθρο 10 Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.) αξιολογεί τα προσόντα των υποψηφίων και υποβάλλει στον αρμόδιο Υπουργό εισήγηση με τους τρεις (3) επικρατέστερους υποψηφίους… Ο διορισμός ολοκληρώνεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, ο οποίος επιλέγει υποχρεωτικά έναν από τους τρεις (3) επικρατέστερους υποψηφίους, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως…
6. Ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη δημοσίευση του διορισμού και εξετάζονται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή τους».Δεδομένου ότι το χρονικό διάστημα υποβολής τυχόν ενστάσεων ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες με αφετηρία τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της υπουργικής απόφασης διορισμού του επιτυχόντα υποψηφίου και προκειμένου να διασφαλισθεί η άσκηση του δικαιώματος ένστασης των λοιπών υποψηφίων, παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσας για την αυθημερόν ενημέρωση του Α.Σ.Ε.Π. από την έκδοση του ΦΕΚ διορισμού, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν το δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών ενστάσεων στο δικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π., εντός του προβλεπόμενου, κατά τα ανωτέρω, χρονικού διαστήματος των πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού.