ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Προσωρινή θέση στον eu-LISA

PDF | DOC | Ανακοινώση Προκηρύξης θέσης προσωρινού υπαλλήλου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακας στο Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)

Σύμφωνα με το Α.Π. 302/17-1-2014 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακας στο Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) έχει προκηρύξει μία θέση προσωρινού υπαλλήλου ορισμένου χρόνου με διάρκεια αρχικής σύμβασης πέντε έτη (eu-LISA/14/CA/FGIV/01.1).
Πληροφορίες για την ανωτέρω θέση και για τη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι την 17 Φεβρουαρίου 2014.