ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

Πρόσληψη γενικού διευθυντή στην επιτροπή ανταγωνισμού

Ανακοίνωση -πρόσκληση για την πλήρωση θέσης γενικού διευθυντή της επιτροπής  ανταγωνισμού με τετραετή θητεία


Σας  ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 6782/18.09.2014  Πρόσκλησης  της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά  με  το  αντικείμενο  του  θέματος,  με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):6ΛΖ3ΙΜΞ-4Ο9.