ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Προσλήψεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς

PDF | DOC | Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Προσλήψεων Προσωπικού σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς

1.Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)
2.Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Λειτουργικής Διαχείρισης Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακας στο χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-Lisa).

1.Σύμφωνα με το Α.Π. 4128/23-03-2013 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α ΕΕ), o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) έχει προκηρύξει την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα (reserve list) επιλογής για την πλήρωση θέσης υπαλλήλου (Legal Support Officer).
Πληροφορίες για τη θέση αυτή και για τη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ανωτέρω θέση λήγει στις 17-6-2013.

2.Σύμφωνα με το Α.Π. 4232/28-5-2013 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Λειτουργικής Διαχείρισης Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακας στο χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-Lisa) έχει εκδώσει τις ακόλουθες προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων προσωρινών υπαλλήλων:
-Legal Officer (Ref #: eu-LISA/13/TA/AD8/27.1)

Πληροφορίες για τις θέσεις αυτές και για τη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις ανωτέρω θέσεις λήγει στις 28-6-2013.