ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Προσλήψεις προσωπικού σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς

PDF | DOC | Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Προσλήψεων Προσωπικού σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς

1.Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)
2.Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Λειτουργικής Διαχείρισης Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακας στο χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-Lisa).
3.Στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO)

1.Σύμφωνα με το Α.Π. 2709/4-4-2013 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α ΕΕ), o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) έχει προκηρύξει την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα (reserve list) επιλογής για την πλήρωση θέσης υπαλλήλου Επιστημονικού Προσωπικού (Human Health Risk Assessment).
Πληροφορίες για τη θέση αυτή και για τη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ανωτέρω θέση λήγει στις 3-5-2013.

2.Σύμφωνα με το Α.Π. 2873/10-4-2013 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Λειτουργικής Διαχείρισης Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακας στο χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-Lisa) έχει εκδώσει τις ακόλουθες προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων προσωρινών υπαλλήλων:
– Technical Release Coordinator (Ref. #: eu-LISA/13/TA/FGIV/24.1)
– Application Administrator (Ref.#: eu-LISA/13/TA/FGIV/25.1)
– Application Administrator Assistant (Ref.#: eu-LISA/13/TA/FGIII/26.1)

Πληροφορίες για τις θέσεις αυτές και για τη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις ανωτέρω θέσεις λήγει στις 2-5-2013.

3.Σύμφωνα με το Α.Π. 2892/11-4-2013 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) έχει εκδώσει τις ακόλουθες προκηρύξεις Ανοιχτών Διαγωνισμών για την πλήρωση θέσεων διοικητικών υπαλλήλων:
– EPSO/AD/250/13 ADMINISTRATORS (AD6) – Food Safety (Policy and Legislation)
– EPSO/AD/251/13 ADMINISTRATORS (AD 7) – Food Safety (Audit, Inspection and Evaluation)

Πληροφορίες για τις θέσεις αυτές και για τη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στους ακόλουθους σύνδεσμους:
http://eu-careers.eu
και
http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2013/foodsafety/index_en.htm
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις ανωτέρω θέσεις λήγει στις 22-5-2013.