ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023

Προσλήψεις από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό (eu-LISA)

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)

Σύμφωνα με το Α.Π. 39/6-1-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), o Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) έχει δημοσιεύσει την ακόλουθη προκήρυξη για θέση:
eu-LISA/15/TA/AD5/11.1 Staff Development Officer
Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα:http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Pages/TemporaryAgent.aspx
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στον ανωτέρω Οργανισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση
eulisa-RECRUITMENT@eulisa.europa.eu μέχρι την 23η Ιανουαρίου 2016

Σημείωση: καταληκτική ημερομηνία 23-01-2016