ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλου στο Δήμο Ιητών

PDF | Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με υπάλληλο στο Δήμο Ιητών

Σας ενημερώνουμε για την εκδοση της με αριθ.πρωτ.: 3540/2.11.2012 Ανακοίνωσης –
Πρόσκλησης του Δήμου Ιητών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος , με Αριθμό
Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Β425ΩΕΠ – 4ΩΖ.