ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 31 Μαΐου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με μετατάξεις υπαλλήλων

Ανακοίνωση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με μετατάξεις  υπαλλήλων

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 1922/14.3.2017 (Ορθή Επανάληψη: 21.3.2017) Ανακοίνωσης-πρόσκλησης για μετάταξη υπαλλήλων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΘΔΑ46Ψ8Ζ6-ΑΛΒ