ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 18 Μαΐου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αρχή Προσφυγών

PDF | DOC | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τη στελέχωση της Γραμματείας της Αρχής Προσφυγών
Του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Η Αρχή Προσφυγών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προτίθεται να στελεχώσει τη Γραμματεία της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1,2,5 και 6-8 του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7 τ.Α΄/22.11.2011), του άρθρου 18 παρ.4 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 τ.Α΄/22.3.2012) καθώς και του άρθρου 43 παρ.2 του Ν.4029/2011 (ΦΕΚ 245 τ. Α΄/22-11-2011).
.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟΝ
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Σύμφωνα προς την υπ΄αριθμ. 723/21.05.2012 Υπουργική Απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 1757 τ. Β΄/28.05.2012) και την υπ΄αριθμ. ΓΝ40/7-6-2012 γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ.4 ν.2190/1994 του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Οι τακτικοί υπάλληλοι που υπηρετούν με κάθε είδους σχέση εργασίας στο δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (άρθρο 2 του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ 112 τ. Α΄) ή σε Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπαστούν στην Αρχή Προσφυγών που εδρεύει στην Αθήνα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς πλήρωση των κατωτέρω θέσεων:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
—————————————————————————
1. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό*
ή
ΠΕ νομικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών**
ως εμπειρογνώμονες – εισηγητές 20
————————————————————————–
2. ΠΕ Στατιστικής 1
————————————————————————–
3. ΔΕ ως Γραμματείς Διοικητικού – Λογιστικού 9
————————————————————————–