ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από Αρχή Προσφυγών

PDF | DOC | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τη στελέχωση της Γραμματείας της Αρχής Προσφυγών
Του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Η Αρχή Προσφυγών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προτίθεται να στελεχώσει τη Γραμματεία της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1,2,5 και 6-8 του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7 τ.Α΄/22.11.2011) και του άρθρου 18 παρ.4 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 τ.Α΄/22.3.2012),

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟΝ
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Σύμφωνα προς την υπ΄αριθμ. 723/21.05.2012 Υπουργική Απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 1757 τ. Β΄/28.05.2012) και την υπ΄αριθμ. ΓΝ40/7-6-2012 γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ.4 ν.2190/1994 του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Οι τακτικοί υπάλληλοι που υπηρετούν που υπηρετούν σε Φορέα του Δημοσίου, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (παρ.2 του άρθρου 2 ν.3861/2010) ή σε Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι ενδιαφέρονται να μεταταγούν στην Αρχή Προσφυγών που εδρεύει στην Αθήνα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς πλήρωση των κατωτέρω θέσεων:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
———————————————————————-
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
———————————————————————-
1. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό*
ή
ΠΕ νομικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών**
ως εμπειρογνώμονες – εισηγητές 8
———————————————————————-
2. ΔΕ ως Γραμματείς Διοικητικού – Λογιστικού 4
———————————————————————-