ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024

Προσκλήσεις-Τεχνικά Δελτία Ι

Πρόσκληση Ι «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση»
1η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
4η Τροποποίηση 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πρόσκληση ΙΙ «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης»
1η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
4η Τροποποίηση
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πρόσκληση ΙΙI «Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) της χώρας με κάλυψη των υπολειπόμενων αναγκών για το σκοπό αυτό»
1η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πρόσκληση ΙV «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»
1η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πρόσκληση V «Ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων»

1η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πρόσκληση VΙ «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας»

1η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πρόσκληση VΙI «Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση»

1η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πρόσκληση VIII «Αξιοποίηση /αποκατάσταση εμβληματικών κτιρίων Δημοτικής περιουσίας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ