ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Ιουλίου 2022

Προσκλήσεις-Παιδικοί Σταθμοί

Πρόσκληση
Τεχνικό Δελτίο Παιδικών Σταθμών 
1η Τροποποίηση Πρόσκλησης
2η Τροποποίηση Πρόσκλησης
3η Τροποποίηση Πρόσκλησης
Διευκρινίσεις προς δήμους
5η Τροποποίηση Πρόσκλησης