ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

Προκήρυξη θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης (EFT)

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης (EFT)

Σύμφωνα με το Α.Π. 1554/26-2-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εκπαίδευσης (ETF) έχει δημοσιεύσει την ακόλουθη προκήρυξη για θέση με τα κάτωθι στοιχεία:
ETF/REC/16/01 – Corporate Performance Management Officer (CA IV)
Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη καθώς και η σχετική αίτηση μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Job_vacancies
Παρακαλούμε τους υποψηφίους να ακολουθήσουν τις οδηγίες της προκήρυξης προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή τους.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απευθείας στoν ανωτέρω Ευρωπαϊκό Οργανισμό μέχρι την 11η Μαρτίου 2016.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11-3-2016

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  A