ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Μαρτίου 2024

Προκήρυξη θέσης στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)

PDF | DOC | Προκήρυξη θέσης στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης
(CEDEFOP) -Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σύμφωνα με το A.Π.7022/11-10-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ),) γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από το Ευρωπαϊκό Kέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) για την ακόλουθη προκήρυξη με στοιχεία:
CEDEFOP/2017/06/AD Head of Department for Resources and Support
Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 17η Οκτωβρίου 2017.
Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/vacancies
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά απευθείας στoν ανωτέρω φορέα.