ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 13 Ιουλίου 2024

Προκήρυξη θέσης στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)

PDF | DOC | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)

                   Σύμφωνα με το A.Π.840/07-02-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης με στοιχεία:

-SRB/AD/2018/003 – Senior Fund Expert (AD 8)

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον  ακόλουθο σύνδεσμο:   http://srb.europa.eu/vacancies

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν     απευθείας  στο  ως  άνω   Συμβούλιο   στην   ηλεκτρονική  διεύθυνση

SRB-RECRUITMENT@srb.europa.eu  έως την 5η Μαρτίου 2018, ώρα 12:00 Βρυξελλών.

ΣΥΝΗΜΜΈΝΟ  ΕΓΓΡΑΦΟ